Quyết định 4733/QĐ-UBND

Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 4733/QĐ-UBND 2019 quy định xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4733/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT B SUNG CƠ SỞ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ QUYẾT S 05/2017/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2017 CỦA HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ KHÔNG ĐẢM BẢO YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC KHI LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY S 27/2001/QH10 CÓ HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn c Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 08/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 05/5/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh sách đối tượng điều chỉnh Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 ca Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 3594/TTr-CAHN-PV01-PC07 ngày 24/7/2019,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 1.014 cơ sở phát sinh cần thực hiện các biện pháp khắc phục theo diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 05 Thành ph, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trư
ng Bộ Công an;
- V0
1, C07 - Bộ Công an;
- TT: Thành
y, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch
UBND Thành phố; (Để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN Thành phố;
- Các đơn vị liên quan;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC,
TBKT, KT, ĐT;
-
Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4733/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4733/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2019
Ngày hiệu lực03/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(26/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4733/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4733/QĐ-UBND 2019 quy định xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4733/QĐ-UBND 2019 quy định xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4733/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Sửu
       Ngày ban hành03/09/2019
       Ngày hiệu lực03/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tuần trước
       (26/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4733/QĐ-UBND 2019 quy định xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4733/QĐ-UBND 2019 quy định xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy Hà Nội

           • 03/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực