Quyết định 4766/QĐ-UBND

Quyết định 4766/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4766/QĐ-UBND 2017 thời gian học giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4766/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2228/TTr- SGD&ĐT ngày 11/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017- 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội:

1. Ngày tựu trường các cấp học, ngành học sớm nhất ngày 01/8/2017, muộn nhất ngày 25/8/2017.

2. Ngày khai giảng: Thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2017 (Thứ Ba).

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01/2018; học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15/6/2018.

5. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2018.

6. Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I; học kỳ II và kết thúc năm học:

CP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

Mầm non

06/9/2017 (Thứ Tư)

05/01/2018 (Thứ Sáu)

08/01/2018 (Thứ Hai)

09/01/2018 (Thứ Ba)

18/5/2018 (Thứ Sáu)

25/5/2018 (Thứ Sáu)

Tiu học

06/9/2017 (Thứ Tư)

05/01/2018 (Thứ Sáu)

08/01/2018 (Thứ Hai)

09/01/2018 (Thứ Ba)

18/5/2018 (Thứ Sáu)

25/5/2018 (Thứ Sáu)

THCS, THPT

14/8/2017 (Thứ Hai)

23/12/2017 (Thứ Bảy)

25/12/2017 (Thứ Hai)

26/12/2017 (Thứ Ba)

14/5/2018 (Thứ Hai)

25/5/2018 (Thứ Sáu)

GDTX

28/8/2017 (Thứ Hai)

23/12/2017 (Thứ Bảy)

25/12/2017 (Thứ Hai)

26/12/2017 (Thứ Ba)

14/5/2018 (Thứ Hai)

25/5/2018 (Thứ Sáu)

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 tại Quyết định này; đề xuất UBND Thành phố quyết định thời gian nghỉ học và thi gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt; quyết định và thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Đài PT&THHN, các Báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB: Các Phó Chánh Văn phòng; KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXchien.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4766/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4766/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2017
Ngày hiệu lực20/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4766/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4766/QĐ-UBND 2017 thời gian học giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4766/QĐ-UBND 2017 thời gian học giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4766/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNgô Văn Quý
       Ngày ban hành20/07/2017
       Ngày hiệu lực20/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4766/QĐ-UBND 2017 thời gian học giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4766/QĐ-UBND 2017 thời gian học giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên Hà Nội