Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương khu vực quản lý cảng vụ hàng hải Đồng Nai đã được thay thế bởi Thông tư 47/2014/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển Đồng Nai Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương khu vực quản lý cảng vụ hàng hải Đồng Nai


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2007/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH ĐỒNG NAI, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐỒNG NAI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị  định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 7856/UBND-CNN ngày 14 tháng 11 năm 2006;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng không Việt .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Nay công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, bao gồm:

a) Vùng nước trước bến cảng, cầu cảng của cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai:

- Trên sông Đồng Nai: Đồng Nai 1, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3 và STC-GAS;

- Trên sông Thị Vải: Gò Dầu A1, Gò Dầu A2, Gò Dầu B1, Gò Dầu B2, Gò Dầu B3, Chuyên dụng Long Thành, GAS-PVC Phước Thái và Phước Thái (Vedan);

- Trên sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu: Phú Đông, Chuyên dụng Phước Khánh, Xăng dầu Phước Khánh, Hóa dầu AP, LAFARGE Xi măng.

b) Vùng nước trước bến cảng, cầu cảng thuộc địa phận tỉnh Bình Dương: Bình Dương.

c) Vùng nước của luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão thuộc cảng biển quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Vùng nước trước cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão khác được công bố theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, được quy định cụ thể như sau:

1. Trên sông Đồng Nai:

a) Vùng nước trước các cầu cảng, bến cảng Đồng Nai 1, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3 và STC-GAS: được giới hạn bởi đường thẳng cắt ngang sông cách cầu Đồng Nai 150 mét về phía hạ lưu, chạy dọc theo bờ sông phía tỉnh Đồng Nai và mép tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia đến đường thẳng cắt ngang sông cách mép cầu cảng STC-GAS 500 mét về phía hạ lưu;

b) Vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Bình Dương: được giới hạn bởi đường thẳng cắt ngang sông cách cầu Đồng Nai 150 mét về phía hạ lưu, chạy dọc theo bờ sông phía tỉnh Bình Dương và mép tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia đến đường thẳng cắt ngang sông cách mép cầu cảng tổng hợp Bình Dương 300 mét về phía hạ lưu.

2. Trên sông Thị Vải: là vùng nước được giới hạn từ đường vĩ tuyến 10o38’24” N chạy dọc theo hai bờ sông về phía thượng lưu đến đường thẳng cắt ngang sông cách mép bến cảng chuyên dụng Phước Thái (Vedan) 800 mét về phía thượng lưu.

3. Trên sông Nhà Bè và sông Lòng Tàu: là vùng nước trước các cầu cảng Phú Đông, Chuyên dụng Phước Khánh, Xăng dầu Phước Khánh, Hóa dầu AP, LAFARGE Xi măng, được giới hạn từ ranh giới biên phải mép luồng cảng biển đến bờ sông về phía thượng lưu cầu cảng Phú Đông 200 mét và về phía hạ lưu cầu cảng Chuyên dụng Phước Khánh 200 mét.

Điều 3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, được quy định cụ thể như sau:

1. Vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch: là vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu.

2. Khu neo đậu, khu chuyển tải và khu tránh bão:

a) Trên sông Đồng Nai: theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt ;

b) Trên sông Thị Vải: theo quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt .

Điều 4.

1.Cảng vụ hàng hải Đồng Nai có trách nhiệm:

a) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt và pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương;

b) Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quyết định này, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

2. Trách nhiệm phối hợp quản lý giữa Cảng vụ hàng hải Đồng Nai và Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương:

a) Cảng vụ hàng hải Đồng Nai có trách nhiệm:

- Thông báo cho Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu biết tên, quốc tịch, các thông số kỹ thuật chính và những thông tin cần thiết khác của tàu thuyền, chậm nhất 02 giờ trước khi tàu thuyền đi vào vùng đón trả hoa tiêu Vũng Tàu;

- Thông báo cho Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu biết việc điều động tàu thuyền rời vị trí do Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu chỉ định để vào vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương chậm nhất 01 giờ trước khi tàu thuyền rời vị trí;

- Thực hiện thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cầu cảng, bến cảng trong vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, kể cả tàu thuyền vào cảng biển thuộc tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương nhưng phải neo đậu, chuyển tải tại khu chuyển tải Gò Gia trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

b) Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền ra vào cảng biển thuộc tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải, tránh bão trong vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và thông báo kịp thời cho Cảng vụ hàng hải Đồng Nai.

3. Trách nhiệm phối hợp quản lý giữa Cảng vụ hàng hải Đồng Nai và Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh:

a) Cảng vụ hàng hải Đồng Nai có trách nhiệm:

- Phối hợp với Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm trật tự, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền vào, rời cầu cảng, bến cảng trên sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương nhưng phải neo đậu, tránh bão trong vùng nước cảng biển thành phố Hồ Chí Minh;

- Thông báo cho Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh biết tên, quốc tịch, hô hiệu, các thông số kỹ thuật chính và các thông tin cần thiết khác của tàu thuyền vào, rời cầu cảng, bến cảng trên sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, chậm nhất 02 giờ trước khi tàu thuyền đến vùng nước cảng biển thành phố Hồ Chí Minh; riêng tàu thuyền rời cầu cảng, bến cảng trên sông Nhà Bè và sông Lòng tàu thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai phải thông báo trước khi tàu thuyền rời cầu cảng, bến cảng;

- Thực hiện thủ tục tàu thuyền vào, rời cầu cảng, bến cảng trên sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương.

b) Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền vào, rời cầu cảng, bến cảng trên sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương nhưng phải neo đậu, tránh bão trong vùng nước cảng biển thành phố Hồ Chí Minh, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền neo đậu, tránh bão và chậm nhất 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Cảng vụ hàng hải Đồng Nai phải xác báo cho Cảng vụ hàng hải Đồng Nai biết.

c) Những vụ việc phát sinh của tàu thuyền xảy ra tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ hàng hải nào quản lý thì Cảng vụ hàng hải đó chủ trì giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp vụ việc xảy ra tại ranh giới vùng nước cảng biển của hai Cảng vụ hàng hải thì do Cảng vụ hàng hải nơi tàu thuyền vào, rời cầu cảng, bến cảng đó chủ trì giải quyết.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, Giám đốc Sở Giao thông công chính thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Đồng Nai, Giám đốc Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2007/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2007/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2007
Ngày hiệu lực10/10/2007
Ngày công báo25/09/2007
Số công báoTừ số 687 đến số 688
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2007/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương khu vực quản lý cảng vụ hàng hải Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương khu vực quản lý cảng vụ hàng hải Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2007/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành12/09/2007
        Ngày hiệu lực10/10/2007
        Ngày công báo25/09/2007
        Số công báoTừ số 687 đến số 688
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương khu vực quản lý cảng vụ hàng hải Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương khu vực quản lý cảng vụ hàng hải Đồng Nai