Quyết định 02/QĐ-BGTVT

Quyết định 02/QĐ-BGTVT năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/QĐ-BGTVT 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực


B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 02/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng cuối năm 2014 (tính từ ngày 02/7/2014 đến hết ngày 31/12/2014).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 02/7/2014 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2015)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I- LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Nghị định

Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012

Nghị định của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ

Khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 6; khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 20/8/2014

2

Thông tư

Số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách hàng hóa

Điều 5 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách hàng hóa

Hết hiệu lực một phần ngày 01/12/2014

3

Thông tư

Số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi bởi Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện

Hết hiệu lực một phần ngày 15/7/2014

4

Thông tư

Số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Khoản 8, khoản 11 và khoản 13 Điều 3; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 4; khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 9; Điều 10; Điều 11; điểm đ khoản 2 Điều 13; Phụ lục IV, V, VII, VIII được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Hết hiệu lực một phần ngày 15/12/2014

5

Thông tư

Số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Khoản 2 Điều 3; Điều 6; Điều 7; điểm a khoản 1, điểm a khoản 4 và điểm b khoản 7 Điều 8; khoản 2 Điều 9; điểm c và điểm g khoản 3 Điều 9; điểm b khoản 1 Điều 10; khoản 1 và khoản 2 Điều 12; khoản 3 Điều 13; Phụ lục I, II, III, IV và Phụ lục V được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Hết hiệu lực một phần ngày 15/12/2014

6

Thông tư

Số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Điều 29; khoản 5 Điều 49; khoản 2, khoản 3 Điều 50; khoản 8 Điều 53 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 01/12/2014

7

Thông tư

Số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Khoản 2 Điều 35; khoản 1 Điều 49; Điều 50; khoản 2 Điều 51 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 15/8/2014

8

Thông tư

Số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Khoản 3 Điều 18 và Phụ lục II được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 15/7/2014

9

Thông tư

Số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Khoản 6 Điều 5; Điều 10; điểm g khoản 4 Điều 20 và Điều 24 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 15/8/2014

10

Thông tư

Số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013

Thông của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Khoản 15 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 31/12/2014

II- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

11

Thông tư

Số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Tọa độ các điểm HL2, HL3, HL4, HL5, HL11, HL12 và HL15 được thay thế bởi Thông tư số 35/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh

Hết hiệu lực một phần ngày 01/11/2014

Tổng số: 11 văn bản

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 02/7/2014 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2015)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

1

Quyết định

Số 18/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2014/TT-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Hết hiệu lực ngày 01/8/2014

2

Quyết định

Số 42/2007/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Hết hiệu lực ngày 01/11/2014

3

Quyết định

Số 48/2007/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

Hết hiệu lực ngày 15/12/2014

4

Thông tư

Số 02/2010/TT-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Hết hiệu lực ngày 15/12/2014

II - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

5

Thông tư

Số 25/2009/TT-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ huấn luyện an ninh hàng không

Hết hiệu lực ngày 20/9/2014

6

Thông tư

Số 01/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 09 tháng 01 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/11/2014

III - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

7

Nghị định

Số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Bị thay thế bởi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Hết hiệu lực ngày 01/12/2014

8

Nghị định

Số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Bị thay thế bởi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Hết hiệu lực ngày 01/12/2014

9

Quyết định

Số 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 4 năm 2003

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô”

Bị thay thế bởi Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/12/2014

10

Thông tư

Số 32/2012/TT-BGTVT ngày 09 tháng 8 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ.

Bị thay thế bởi Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/11/2014

IV - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

11

Quyết định

Số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có Chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ an toàn

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

Hết hiệu lực ngày 15/9/2014

12

Thông tư

Số 09/2011/TT-BGTVT ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của quy định về loại hình kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

Hết hiệu lực ngày 15/9/2014

V - LĨNH VỰC KHÁC

13

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/11/2014

14

Quyết định

Số 1504/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2013

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải

Bị thay thế bởi Thông tư số 41/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải”

Hết hiệu lực ngày 01/11/2014

Tổng số: 14 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/QĐ-BGTVT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/01/2015
Ngày hiệu lực 05/01/2015
Ngày công báo 02/02/2015
Số công báo Từ số 179 đến số 180
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 02/QĐ-BGTVT 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/QĐ-BGTVT 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Đinh La Thăng
Ngày ban hành 05/01/2015
Ngày hiệu lực 05/01/2015
Ngày công báo 02/02/2015
Số công báo Từ số 179 đến số 180
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/QĐ-BGTVT 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/QĐ-BGTVT 2015 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực

 • 05/01/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/02/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/01/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực