Quyết định 48-TCTK/PPCĐ

Quyết định 48-TCTK/PPCĐ năm 1972 về bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, chính thức qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm về công nghiệp áp dụng cho các Bộ, các ngành có quản lý công nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48-TCTK/PPCĐ hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, chính thức qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm về công nghiệp áp dụng cho Bộ, ngành


TỔNG CỤC THỐNG KÊ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 48-TCTK/PPCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1972

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH CỤ THỂ HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ, CHÍNH THỨC QÚY, 6 THÁNG, 9 THÁNG, NĂM VỀ CÔNG NGHIỆP ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ, CÁC NGÀNH CÓ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ vào Nghị định số 131-CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ vào Nghị định số 27-CP ngày 22/2/1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra;
Căn cứ vào Quyết định số 168-TTg ngày 17/9/1970 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê chính thức;
Sau khi trao đổi ý kiến thống nhất với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và Văn phòng Phủ Thủ tướng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, chính thức qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm về công nghiệp gồm 20 biểu áp dụng cho các Bộ, các ngành có quản lý công nghiệp

Điều 2.  Bản quy định cụ thể này thi hành từ ngày ký. Các quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, chính thức về công nghiệp áp dụng cho các Bộ, các ngành do Tổng cục Thống kê ban hành trước đây đều không còn hiệu lực.

Điều 3. Các ông Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các ngành có quản lý công nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Nguyễn Đức Dương

 

BẢN QUY ĐỊNH CỤ THỂ

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ CHÍNH THỨC VỀ CÔNG NGHIỆP CHO CÁC BỘ, CÁC NGÀNH CÓ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo quyết định số 48-TCTK/PPCĐ ngày 22/3/1972 của Tổng cục Thống kê)

Phần thứ nhất:

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

 

1. Các Bộ, các ngành có quản lý công nghiệp không được tự ý thay đổi nội dung, kết cấu của biểu mẫu, phương pháp tính toán và cách ghi báo các chỉ tiêu đã được quy định trong văn bản này.

Trong khi thi hành nếu có vấn đề gì xét thấy chưa hợp lý thì các Bộ, các ngành báo cáo cho Tổng cục Thống kê biết bằng văn bản và nêu rõ ý kiến đề nghị giải quyết của địa phương mình. Khi chưa có quy định bổ sung của Tổng cục Thống kê, các đơn vị vẫn phải làm đúng theo bản quy định này.

2. Để đảm bảo yêu cầu kiểm tra, phân tích, so sánh, khi làm báo cáo, các Bộ, các ngành phải ghi đầy đủ các biểu mẫu đã quy định cho Bộ, ngành mình.

3. Các Bộ, ngành phải gửi báo cáo Tổng cục Thống kê đúng ngày nhận đã quy định.

4. Khi cần điều chỉnh số liệu trong những báo cáo thống kê đã gửi thì phải có văn bản nói rõ số liệu và lý do điều chỉnh.

5. Ông Vụ trưởng Vụ thống kê công nghiệp có trách nhiệm giúp Tổng cục Thống kê phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các ngành thực hiện bản quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức này.

Phần thứ hai.:

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHÍNH THỨC

 

Số thứ tự

Ký hiệu biểu

Tên biểu

Kỳ báo báo

Ngày nhận báo cáo

Qúy, 6 tháng, 9 tháng

Năm

 

1

 

01-CN

I. Sản xuất và tiêu thụ

Giá trị tổng sản lượng và giá trị sản lượng hàng hóa của công nghiệp Trung ương (theo giá cố định)

 

4 qúy (4 kỳ)

 

25 ngày sau khi kết thúc qúy

 

2

02-CN

Giá trị tổng sản lượng của công nghiệp Trung ương (theo giá bán buôn xí nghiệp và giá bán buôn công nghiệp hiện hành)

Năm  (1 kỳ)

 

40 ngày sau khi kết thúc năm

3

03-CN

Sản xuất và tồn kho sản phẩm chủ yếu của của công nghiệp Trung ương

4 qúy (4 kỳ)

-nt-

 

4

04-CN

Phân Phối điện

4 qúy (4 kỳ)

-nt-

 

 

 

 

5

 

 

 

05-CN

II. Số lượng, quy mô xí nghiệp và sử dụng thiết bị máy móc chủ yếu

Số lượng, quy mô xí nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp Trung ương có đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

 

 

 

Năm (1 kỳ)

 

 

 

 

-nt-

6

06-CN

Sử dụng số lượng và thời gian thiết bị máy móc chủ yếu của công nghiệp Trung ương

4 qúy và năm (5 kỳ)

-nt-

-nt-

7

07-CN

 Sử dụng công suất và thời gian của máy phát điện và nồi hơi

4 qúy và năm (5 kỳ)

-nt-

-nt-

8

08-CN

Sử dụng công suất của thiết bị máy móc chủ yếu của công nghiệp

4 qúy và năm (5 kỳ)

-nt-

-nt-

 

III. Lao động và tiền lương

 

9

09-CN

Lao động trong danh sách

4 qúy (4 kỳ)

-nt-

 

10

10-CN

Tiền lương

6 tháng đầu năm và năm (2 kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc 6 tháng

-nt-

11

11-CN

Sử dụng thời giạn lao động của công nhân sản xuất công nghiệp

4 qúy (4 kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc qúy

 

12

12-CN

 Tai nạn lao động

6 tháng đầu năm và năm (2 kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc 6 tháng

-nt-

13

13-CN

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa  sản xuất, cải tiến nghiệp vụ công tác

6 tháng đầu năm và năm (2 kỳ)

-nt-

-nt-

 

IV. Cung cấp, sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, điện lực

 

14

14-CN

Tiêu thụ điện của các xí nghiệp công nghiệp

4 qúy (4 kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc qúy

 

15

15-CN

Nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu của các đơn vị sử dụng

Qúy I, 6 tháng,  9 tháng (4 kỳ)

-nt-

-nt-

16

16-CN

 Thực hiện định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, vật liệu điện lực

6 tháng đầu năm và năm (2 kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc 6 tháng

-nt-

 

V. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm (của công nghiệp quốc doanh và công ty hợp doanh)

 

17

17-CN

Chi phí sản xuất theo yếu tố của công nghiệp Trung ương (trừ luân chuyển nội bộ)

Năm (1 kỳ)

 

-nt-

18

18-CN

Giá thành sản phẩm so sánh được và toàn bộ sản phẩm theo khoản mục của công nghiệp Trung ương

6 tháng đầu năm và năm (2 kỳ)

-nt-

-nt-

19

19-CN

Giá thành đơn vị các loại sản phẩm chủ yếu của công nghiệp trung ương

6 tháng đầu năm và năm (2 kỳ)

-nt-

-nt-

20

20-CN

Những nhân tố làm tăng giảm giá thành sản phẩm của công nghiệp Trung ương

Năm (1 kỳ)

 

-nt-

 

Ghi chú: Kèm theo bản quy định này có 1 tập biểu mẫu báo cáo thống kê cụ thể, và 1 tập giải thích phương pháp tổng hợp các biểu mẫu ([*]).

 [*]  Không in vào Công báo

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48-TCTK/PPCĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48-TCTK/PPCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/1972
Ngày hiệu lực22/03/1972
Ngày công báo15/07/1972
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48-TCTK/PPCĐ

Lược đồ Quyết định 48-TCTK/PPCĐ hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, chính thức qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm về công nghiệp áp dụng cho Bộ, ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48-TCTK/PPCĐ hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, chính thức qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm về công nghiệp áp dụng cho Bộ, ngành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48-TCTK/PPCĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýNguyễn Đức Dương
        Ngày ban hành22/03/1972
        Ngày hiệu lực22/03/1972
        Ngày công báo15/07/1972
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48-TCTK/PPCĐ hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, chính thức qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm về công nghiệp áp dụng cho Bộ, ngành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48-TCTK/PPCĐ hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, chính thức qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm về công nghiệp áp dụng cho Bộ, ngành

            • 22/03/1972

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/1972

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/1972

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực