Quyết định 481/QĐ-UBND

Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2008 xếp tổ chức tinh giảm biên chế Sở Nội vụ Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 06/2008/TT-BNV ngày 21/8/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi bổ sung khoản 2 Mục III Phần I Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1013/TTr-SNV ngày 25/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Sở Nội vụ với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về vị trí, chức năng:

a. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

b. Nhiệm vụ: Thực hiện theo Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Về cơ cấu tổ chức bộ máy:

a. Các phòng chức năng:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức - Biên chế;

- Phòng Cán bộ - Công chức;

- Phòng Xây dựng Chính quyền;

- Phòng Cải cách hành chính;

- Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ.

b. Các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc:

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Ban Tôn giáo.

c. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Lưu trữ tỉnh.

3. Về biên chế:

- Tổng biên chế được giao năm 2008: 54 biên chế;

+ Biên chế hành chính: 54 biên chế;

+ Biên chế sự nghiệp: Không

- Tổng nhu cầu biên chế của Sở sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong theo cơ cấu mới là: 72 biên chế. Cụ thể:

+ Biên chế hành chính: 65 biên chế (kể cả 06 hợp đồng theo Nghị định 68);

+ Biên chế sự nghiệp: 07 biên chế (chuyển giao từ Văn phòng UBND tỉnh);

- Số biên chế tăng thêm là: 11 biên chế để tiếp nhận và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ; bổ sung 01 Phó Giám đốc Sở được điều động theo quyết định của UBND tỉnh và thành lập mới Phòng Cải cách hành chính.

+ Năm 2008: Tăng thêm 05 biên chế;

+ Năm 2009: Tăng thêm 06 biên chế.

- Số cán bộ, công chức thực hiện giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế là: 03 người.

+ Năm 2008: 02 người;

+ Năm 2009: 01 người.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

2. Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định:

- Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Nội vụ đảm nhận;

- Chuyển Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh về Sở Nội vụ quản lý;

- Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

- Thành lập và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ;

- Sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở theo cơ cấu tổ chức mới.

3. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí biên chế, cán bộ, công chức của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh;

4. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế, bảo đảm đúng đối tượng, nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 481/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu481/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực04/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 481/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2008 xếp tổ chức tinh giảm biên chế Sở Nội vụ Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2008 xếp tổ chức tinh giảm biên chế Sở Nội vụ Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu481/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực04/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2008 xếp tổ chức tinh giảm biên chế Sở Nội vụ Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2008 xếp tổ chức tinh giảm biên chế Sở Nội vụ Bình Định

            • 04/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực