Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 483/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 05/TTr-STTTT ngày 29/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, TTTT, NCKSTTHC Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 483 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ bưu chính công ích

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (05 TTHC)

1. Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành (02 TTHC)

1

BTT- BTN- 284206

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở TT&TT

Mức độ 3

- Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

- Tài liệu dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

- Tài liệu dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 23/2014/TT- BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thông tư số 214/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mã số TTHC cũ là BTN-261479

2

BTT- BTN- 284208

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

13 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở TT&TT

Mức độ 3

Không

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ TT&TT.

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

Mã số TTHC cũ là BTN-261474

2. Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (01 TTHC)

1

BTT- BTN- 264736

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở TT&TT

Mức độ 3

Không

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 27/2018/NĐ- CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

Mã số TTHC cũ là BTN-261494

3. Lĩnh vực Bưu chính (02 TTHC)

1

BTT- BTN- 284212

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở TT&TT

Mức Độ 3

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ;

- Nghị định 150/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 291/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mã số TTHC cũ là BTN-261504

2

BTT- BTN- 284214

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

- Cơ quan giải quyết: Sở TT&TT

Mức độ 3

10.750.000 đồng

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính;

Mã số TTHC cũ là BTN-261503

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (04 TTHC)

TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1. Lĩnh vực Báo chí (03 TTHC)

1

BTN-261488

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

TTHC bãi bỏ theo Quyết định 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

BTN-261491

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng.

TTHC bãi bỏ theo Quyết định 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

BTN-261492

Phát hành thông cáo báo chí.

TTHC bãi bỏ theo Quyết định 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (01 TTHC)

1

BTN-261498

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

TTHC bãi bỏ theo Quyết định 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu483/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2019
Ngày hiệu lực14/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 483/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 483/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu483/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành14/02/2019
        Ngày hiệu lực14/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 483/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 483/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Bình Thuận

            • 14/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực