Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4866/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 10, 11, 15, 16, 17, 18,19, 20, 27, 28 Mục A và số thứ tự 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 Mục B khoản 2 Phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính này tại Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3457/QĐ-BNN-TCTS ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (bản PDF);
- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Nông nghiệp VN;
- Lưu: VT, TCTS (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro

Thuỷ sản

Tổng cục Thuỷ sản

2

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro

Thuỷ sản

Tổng cục Thuỷ sản

3

Xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu (theo yêu cầu)

Thủy sản

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

4

Cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

6

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Xóa đăng ký tàu cá

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

C. Thủ tục hành chính do cơ quan khác thực hiện

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

Thủy sản

Cơ sở đăng kiểm tàu cá

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

BNN- 288033

Chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 21/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

BNN- 288231

Chứng nhận lại sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 21/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

2

BNN- 288309

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

BNN- 288312

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

BNN- 288220

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu

BNN- 288314

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán

BNN- 288029

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

3

BNN- 288313

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thủy sản

Cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh

4

BNN-288030

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thủy sản

Cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh

B.

Thủ tục hành chính cơ quan khác thực hiện

1

BNN- 288031

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 21/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thủy sản

Tổ chức quản lý cảng cá

2

BNN- 288227

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thủy sản

Cơ sở đăng kiểm tàu cá

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

BNN- 288055

Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống ngoài danh mục dùng làm thực phẩm

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 25/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Tổng cục Thuỷ sản

2

BNN- 288056

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 21/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Tổng cục Thuỷ sản

3

BNN- 288301

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Tổng cục Thuỷ sản

4

BNN- 288035

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Thuỷ sản

Tổng cục Thủy sản

5

BNN- 288067

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Tổng cục Thủy sản

6

BNN- 288068

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Tổng cục Thủy sản

7

BNN- 288305

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Tổng cục Thủy sản

8

BNN- 288075

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Tổng cục Thủy sản

9

BNN- 288374

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Tổng cục Thủy sản

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

10

BNN- 288310

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 21/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Cơ quan thẩm quyền nơi đăng ký tàu cá (Sở Nông nghiệp và PTNT/Chi cục Thủy sản)

11

BNN- 288225

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Chi cục Thủy sản

12

BNN- 288232

Xác nhận đăng ký tàu cá

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thuỷ sản

Chi cục Thủy sản

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4866/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4866/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4866/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu4866/QĐ-BNN-TCTS
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýPhùng Đức Tiến
     Ngày ban hành10/12/2018
     Ngày hiệu lực01/01/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản