Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS

Nội dung toàn văn Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh mục cụ thể kèm theo).

Các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công bố tại Quyết định này được ban hành tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2022.

Bãi bỏ Quyết định số 4911/QĐ-BNN-TCTS ngày 04/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2, 4, 5, 6 Mục A khoản 1 Phần I, số thứ tự 1 Mục B khoản 1 Phần I; số thứ tự 2, 3, 4 Mục A khoản 2 Phần I, số thứ tự 2 Mục B khoản 2 Phần I; số thứ tự 01 Mục C khoản 1 Phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính này tại Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Nông nghiệp VN;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính được được sửa đổi, bổ sung1

Tên thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung2

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A.

Thủ tục hành chính cấp trung ương

 

 

 

1

1.003755

Cấp thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá

Cấp, cấp lại thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

2

1.003741

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

3

1.003361

Cấp Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro

Cấp, cấp lại giấy phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

4

1.003790

Cấp Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro

Cấp, cấp lại giấy phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

5

1.003726

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

B.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

1

1.003650

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

2

1.003634

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

3

1.003586

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

4

1.003681

Xóa đăng ký tàu cá

Xóa đăng ký tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

5

1.003666

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh

C.

Thủ tục hành chính cơ quan khác thực hiện

 

 

1

1.003563

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Cơ sở đăng kiểm tàu cá

2

1.003590

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

Thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT ngày 18/01/2022

Thủy sản

Cơ sở đăng kiểm tàu cá

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 1 Đã được công bố tại Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS và Quyết định số 4911/QĐ-BNN-TCTS.

2 Thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 676/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu676/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2022
Ngày hiệu lực04/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(04/03/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 676/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu676/QĐ-BNN-TCTS
      Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
      Người kýPhùng Đức Tiến
      Ngày ban hành18/02/2022
      Ngày hiệu lực04/03/2022
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 tháng trước
      (04/03/2022)

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản

         • 18/02/2022

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/03/2022

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực