Quyết định 488/QĐ-UBND

Quyết định 488/QĐ-UBND về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phỦy ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính tại thành phố;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 204/STP-KSTT ngày 13 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 488/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

a) Tăng cường kiểm soát chất lượng quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố;

b) Thực hiện tốt công tác công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực;

c) Nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức theo quy định: tổ chức tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà;

d) Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục lựa chọn các nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông.

2. Yêu cầu:

a) Nhanh chóng hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình thực hiện, quy chế phối hợp trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo hướng gắn kết công tác kiểm soát thủ tục hành chính với công tác xây dựng, ban hành và theo dõi thi hành pháp luật;

b) Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và các quy định hành chính có liên quan; hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính đúng tiến độ, có chất lượng; đẩy nhanh tiến độ công bố công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính.

Lựa chọn lĩnh vực để thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính đảm bảo có hiệu quả, cải thiện về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác và thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính; lựa chọn lĩnh vực hoặc cơ quan, đơn vị để tổ chức đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

c) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kỹ luật, kỹ cương hành chính.

d) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn tiếp tục quán triệt và xác định cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, vì dân.

II. Nội dung cụ thể:

1. Các công việc trọng tâm năm 2014: xem phụ lục 1 đính kèm.

2. Danh mục thủ tục hành chính rà soát trọng tâm năm 2014: xem phụ lục 2 đính kèm.

3. Danh mục thủ tục hành chính đề xuất nghiên cứu thực hiện kết hợp, liên thông trong giải quyết: xem phụ lục 3 đính kèm.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đan vị; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chủ động thực hiện Kế hoạch này và xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2014

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

I.

Hoàn thiện quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

1.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Quý 1/2014

Quý 1/2014

2.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Quý 1/2014

Quý 1/2014

3.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Quý 1/2014

Quý 1/2014

II.

Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

1.

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 01/2014

Tháng 01/2014

2.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 01/2014

Tháng 01/2014

3.

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 02/2014

Tháng 02/2014

4.

Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn; các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình, Đài tiếng nói nhân dân thành phố

Quý 1/2014

Quý 1/2014

5.

Quyết định phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố

Sở Tư pháp

Sở ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn có liên quan

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

6.

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Sở ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn; các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình, Đài tiếng nói nhân dân thành phố

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

III.

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1.

Kiện toàn hệ thống cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 01/2014

Tháng 02/2014

2.

- Xây dựng tài liệu tập huấn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Các đơn vị có liên quan

- Theo Kế hoạch tập huấn cụ thể - quý I, 11/2014);

- Thường xuyên.

- Theo Kế hoạch tập huấn cụ thể - quý I, 11/2014);

- Thường xuyên.

3.

Đảm bảo chế độ hỗ trợ tài chính đối với cán bộ, công chức đầu mối và kinh phí hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định 26/2013/QĐ-UBND

- Sở Tài chính

- Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp;

- Ủy ban nhân dân quận - huyện;

- Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

4.

Đánh giá tác động thủ tục hành chính; lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành

- Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản;

- Sở Tư pháp

Sở, ban ngành Thành phố, các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

5.

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch kiểm tra

Theo Kế hoạch kiểm tra

6.

- Lựa chọn lĩnh vực để thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính đảm bảo có hiệu quả, cải thiện về tính kịp thời, đầy đủ, chính xác và thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính;

- Lựa chọn lĩnh vực hoặc cơ quan, đơn vị để tổ chức đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Sở Tư pháp

Sở, ban ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan

Quý 1/2014

Quý 1/2014

IV.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

 

Đăng tải Quyết định công bố thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của thành phố;

Đăng tải các thông tin về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND Thành phố; Sở Tư pháp; Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Tháng 02/2014

Tháng 12/2014

V.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính

1.

Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

2.

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

- Sở Tư pháp;

- Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

VI.

Chế độ thông tin báo cáo

1.

Tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn

Các đơn vị có liên quan

Theo thời hạn yêu cầu

Theo thời hạn yêu cầu

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT TRỌNG TÂM NĂM 2014

Số TT

Tên thủ tục/nhóm thủ tục hành chính

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1.

Rà soát, đánh giá những TTHC đã được công bố theo Đề án 30 để đảm bảo sự phù hợp với Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

Sở, ban ngành thành phố

- Sở Tư pháp;

- Đơn vị có liên quan.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Tư pháp đề xuất

2.

Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chi cục Thú y;

- Sở Tư pháp.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở NN và PTNT đề xuất

3.

Nhóm thủ tục: phê duyệt phương án chữa cháy, cấp giấy chứng nhận huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

- Sở Tư pháp;

- Đơn vị có liên quan.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Cảnh sát PCCC đề xuất

4.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp/cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế

- Sở Tư pháp;

- Đơn vị có liên quan.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Y tế đề xuất (danh mục rà soát 2013 chuyển sang)

5.

Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Sở Tư pháp;

- Đơn vị có liên quan.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở QHKT đề xuất

6.

Nhóm thủ tục liên quan đến thẩm định dự án; cấp phép xây dựng; cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài

Sở Xây dựng

- Sở Tư pháp;

- Đơn vị có liên quan.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Xây dựng đề xuất

7.

Nhóm thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam

Sở Công Thương

- Sở Tư pháp;

- Đơn vị có liên quan.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Công Thương đề xuất

8.

Các nhóm thủ tục: cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; đăng ký hoạt động dạy nghề; thành lập cơ sở dạy nghề

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Lao động - Thương binh và xã hội đề xuất

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN KẾT HỢP, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT

Số TT

Tên thủ tục/nhóm thủ tục hành chính

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thòi gian thực hiện

Thòi gian hoàn thành

Ghi chú

1.

Liên thông thủ tục thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

- Chi cục Bảo vệ thực vật.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở NN và PTNT đề xuất

2.

Liên thông thủ tục cấp giấy phép chăn nuôi heo, heo rừng lai, nhím, thỏ và thủ tục đăng ký xác nhận cam kết bảo vệ môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân quận - huyện;

- Đơn vị có liên quan

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

UBND huyện Cần Giờ đề xuất

3.

Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể và cấp mã số thuế (giữa quận và cơ quan thuế)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cục Thuế;

- Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Ủy ban nhân dân quận 7 đề xuất

4.

Liên thông thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất

5.

Liên thông trong thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giữa Phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi cục Thuế

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Xây dựng;

- Cục thuế;

- Ủy ban nhân dân quận - huyện

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Ủy ban nhân dân quận 11 đề xuất

6.

Liên thông nhóm thủ tục liên quan đến cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trên đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư (giữa quận và phường)

Sở Xây dựng

Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

Đơn vị có liên quan

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Ủy ban nhân dân quận 7 đề xuất

7.

Liên thông nhóm thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp số nhà (giữa phường, quận và Chi cục thuế)

Sở Xây dựng

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn;

- Cục Thuế

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Ủy ban nhân dân quận 7 đề xuất

8.

Kết hợp thủ tục lấy ý kiến thiết kế cơ sở và thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án phát triển nhà ở.

Sở Xây dựng

 

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Xây dựng đề xuất

9.

Kết hợp thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

 

Tháng 02/2014

Tháng 07/2014

Sở Tư pháp đề xuất (chuyển từ Kế hoạch năm 2013 sang)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo01/03/2014
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu488/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo01/03/2014
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

         • 27/01/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/03/2014

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/01/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực