Quyết định 488/QĐ-UBND

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành đến ngày 31/12/2015 đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 488/QĐ-UBND văn bản ban hành đến ngày 31/12/2015 hiệu lực thi hành Long An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-UBND

Long An, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH ĐÃ BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2015 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 107/TTr-STP ngày 26/01/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 62 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh đã ban hành đến ngày 31/12/2015 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư
pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT, D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đ Hữu Lâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2015 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Qu
yết định số 488/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

Stt

Hình thức

S ký hiệu

Cơ quan ban hành

Ngày tháng năm

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

Lĩnh vực Nội vụ

01

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/8/2012

Về việc ban hành quy định hỗ trợ đthực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

02

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/02/2013

Về việc quy định chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Long An

Được thay thế bng QĐ số 18/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

 

03

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

25/10/2013

Về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 55/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

 

04

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND

UBND tỉnh

07/4/2014

Về việc ban hành Quy định nội dung thi đua, khen thưởng đối với đối tượng nộp thuế

Được thay thế bng QĐ số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

 

Lĩnh vực Tư pháp

05

Quyết định

2065/2005/QĐ-UB

UBND tỉnh

18/5/2005

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 4271/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

 

06

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND

UBND tỉnh

28/6/2007

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Ngày 10/4/2015, NĐ s23/2015/NĐ-CP thay thế NĐ số 79/2007/NĐ-CP

 

07

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

27/5/2009

Ban hành Quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An

Thực hiện theo bộ TTHC hiện hành

 

08

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

01/7/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 19/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

 

09

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

07/9/2010

Ban hành quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 và QĐ số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

 

10

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An

Được thay thế bng QĐ số 19/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

 

11

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

29/6/2012

Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Long An

Được bãi bỏ bằng QĐ số 2453/QĐ-UBND ngày 09/7/2015

 

12

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

19/8/2013

Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Được thay thế bng QĐ số 41/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015

 

13

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND

UBND tỉnh

02/5/2008

Về việc chấn chỉnh công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản không còn hiệu lực

 

Lĩnh vực Thanh tra

14

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

01/9/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Được thay thế QĐ số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015

 

15

Quyết định

66/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

24/12/2013

Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An

Được bãi bỏ bằng QĐ số 3057/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và QĐ số 3477/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

 

Lĩnh vực Bộ đội biên phòng

16

Chthị

13/2001/CT-UB

UBND tỉnh

04/5/2001

Về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đt liền

Áp dụng trực tiếp văn bản pháp luật mới

Ngày 15/6/2014, NĐ s34/2014/NĐ-CP đã thay thế NĐ số 34/2000/NĐ -CP

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

17

Quyết định

57/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

15/12/2010

Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tnh Long An giai đoạn 2011 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

 

18

Chthị

21/CT-UBND

UBND tnh

18/12/2008

Về việc sử dụng thư điện ttrong hoạt động của cơ quan nhà nước

Đã có các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh (văn bản hành chính cá biệt)

 

19

Chthị

23/2008/CT-UBND

UBND tnh

24/12/2008

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nội dung của văn bản không còn phù hợp và đã được quy định chi tiết tại QĐ số 49/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 và QĐ s 43/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tnh

 

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

20

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND

UBND tỉnh

15/7/2008

Về việc điều chỉnh chuẩn nghèo trên địa bàn tỉnh Long An năm 2009 - 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

 

21

Quyết định

71/2008/QĐ-UBND

UBND tỉnh

16/12/2008

Ban hành Đề án Đào tạo giáo viên dạy nghề của tỉnh Long An giai đoạn 2009-2015

Hết hiệu lực theo thời gian

 

22

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

15/11/2010

Ban hành quy định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

 

23

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

20/02/2012

Ban hành kế hoạch phát triển đồng bộ nguồn nhân lực - giải quyết việc làm - giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

24

Quyết định

2993/QĐ-UBND

UBND tỉnh

25/9/2012

Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tại cộng đồng

Được bãi bỏ bằng QĐ số 56/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015

 

25

Quyết định

3037/QĐ-UBND

UBND tỉnh

27/9/2012

Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ và miễn giảm chi phí cha trị cai nghiện tại Trung tâm Cha bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tại cộng đồng

Được bãi bỏ bng QĐ s 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

 

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

21/9/2009

Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chng bạo lực gia đình giai đoạn 2009 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thi gian

 

27

Quyết định

57/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

12/10/2009

Ban hành quy chế thực hiện quy chế một cửa liên thông trong việc giải quyết cấp giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Long An

Áp dụng theo QĐ số 55/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

 

Lĩnh vực Y tế

28

Quyết định

63/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

24/12/2010

Ban hành chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

29

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

UBND tỉnh

24/02/2011

Ban hành quy định về một schính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

30

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

16/01/2013

Về việc sửa đổi Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo thời gian

 

Lĩnh vực Ngoại vụ

31

Quyết định

51/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

04/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

Được thay thế QĐ số 51/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

 

Lĩnh vc Giáo dục và Đào to

32

Quyết định

58/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

19/10/2012

Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 44/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015

 

33

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

18/7/2013

Ban hành mức thu học phí năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

34

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

01/8/2013

Về việc ban hành đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tnh Long An giai đoạn 2014 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

 

35

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND

UBND tỉnh

06/8/2014

Về việc ban hành mức thu học phí năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

36

Quyết định

1508/QĐ-UBND

UBND tỉnh

19/5/2011

Về việc ban hành các nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách NN cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

 

37

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND

UBND tỉnh

25/10/2011

Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bng QĐ số 43/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

 

38

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/01/2014

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Tiền sử dụng đất và nguồn vốn Hỗ trợ các mục tiêu NSTW thuộc ngân sách nhà nước năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

 

39

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND

UBND tỉnh

17/01/2014

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

 

40

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND

UBND tỉnh

17/01/2014

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vốn xổ skiến thiết thuộc ngân sách nhà nước năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

 

Lĩnh vực Tài chính

41

Quyết định

53/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

10/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

42

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/11/2011

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 10/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

 

43

Quyết định

69/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

27/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

44

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

28/02/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010, Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

45

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

13/8/2013

Về việc bổ sung Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đt làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

Được thay thế bng QĐ số 10/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

 

46

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND

UBND tỉnh

09/12/2014

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

 

47

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND

UBND tỉnh

12/02/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đt trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

48

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND

UBND tỉnh

11/03/2015

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

 

Lĩnh vực Công thương

49

Quyết định

63/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

19/11/2009

Về việc phê duyệt đề án giải pháp đẩy mnh xuất khẩu các mặt hàng trọng yếu của tỉnh Long An đến năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

 

50

Quyết định

62/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

24/12/2010

Ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

Lĩnh vực Giao thông vận tải

51

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/6/2012

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 57/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015

 

Lĩnh vực Xây dựng

52

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

15/7/2009

Về việc ban hành quy định thực hiện một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An

Bbãi bỏ theo QĐ số 2930/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

 

53

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

UBND tỉnh

07/7/2014

Ban hành đơn giá xây dựng mới loại nhà , công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

Được thay thế bng QĐ số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

 

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

54

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

19/8/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Long An

Bị bãi btheo QĐ số 52/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

 

55

Quyết định

50/2009/QĐ-UBND

UBND tỉnh

01/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Long An

B bãi btheo QĐ số 52/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

 

56

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

11/9/2013

Về việc quy định chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Được thay thế bằng QĐ số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

 

57

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh

18/12/2013

Về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An

Hết hiệu lực theo thời gian

 

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

58

Quyết định

33/2008/QĐ-UBND

UBND tỉnh

01/09/2008

Về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

Áp dụng theo bộ TTHC hin hành

 

59

Quyết định

74/2008/QĐ-UBND

UBND tỉnh

22/12/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Được thay thế bng QĐ s 38/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

 

60

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/10/2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tnh Long An

Được bãi bỏ bằng QĐ số 50/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

 

61

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

UBND tỉnh

08/6/2012

Vviệc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Được thay thế QĐ số 38/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

 

Lĩnh vực khác

62

Quyết định

44/2007/QĐ-UBND

 

07/9/2007

Về việc ban hành quy chế làm việc của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Long An

Được thay thế bng QĐ 42/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/02/2016
Ngày hiệu lực 02/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 488/QĐ-UBND văn bản ban hành đến ngày 31/12/2015 hiệu lực thi hành Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 488/QĐ-UBND văn bản ban hành đến ngày 31/12/2015 hiệu lực thi hành Long An 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành 02/02/2016
Ngày hiệu lực 02/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 488/QĐ-UBND văn bản ban hành đến ngày 31/12/2015 hiệu lực thi hành Long An 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 488/QĐ-UBND văn bản ban hành đến ngày 31/12/2015 hiệu lực thi hành Long An 2016

  • 02/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực