Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chuẩn hộ nghèo của tỉnh Long An năm 2009 – 2010

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chuẩn hộ nghèo Long An 2009 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 488/QĐ-UBND văn bản ban hành đến ngày 31/12/2015 hiệu lực thi hành Long An 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chuẩn hộ nghèo Long An 2009 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHUẨN HỘ NGHÈO CỦA TỈNH LONG AN NĂM 2009 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND ngày 07/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII - kỳ họp lần thứ 17 về điều chỉnh chuẩn nghèo trên địa bàn tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chuẩn hộ nghèo của tỉnh Long An như sau:

- Vùng nông thôn: bình quân thu nhập đầu người từ 400.000/tháng trở xuống.

- Vùng thành thị: bình quân thu nhập đầu người từ 540.000/tháng trở xuống.

Thời gian thực hiện: 2 năm (năm 2009-2010).

Điều 2. Giao nhiệm vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện.

UBND các huyện thị rà soát, nắm chắc lại số đối tượng theo chuẩn hộ nghèo ở Điều 1 và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đối tượng này theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện-thị xã; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4698/2004/QĐ-UB ngày 29/11/2004 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh chuẩn hộ nghèo của tỉnh Long An giai đoạn 2005-2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng CSXH VN;
- TT. TU, TT. HĐND;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TV.
BĐH CT GQVL-GN tỉnh;
- Lưu: VT, V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực25/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chuẩn hộ nghèo Long An 2009 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chuẩn hộ nghèo Long An 2009 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Hữu Phước
        Ngày ban hành15/07/2008
        Ngày hiệu lực25/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chuẩn hộ nghèo Long An 2009 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2008/QĐ-UBND điều chỉnh chuẩn hộ nghèo Long An 2009 2010