Quyết định 49/2015/QĐ-UBND

Quyết định 49/2015/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2015/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng đặc dụng thực hiện dự án Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐỢT 1 NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3461/TTr-STNMT, ngày 17 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015, cụ thể như sau:

1. Đất trồng lúa: 59,3835 ha, với 19 dự án.

2. Đất rừng đặc dụng: 03 ha, với 01 dự án.

(có Phụ lục kèm theo).

3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND tỉnh thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng theo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sản xuất lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, thực hiện các biện pháp chống thoái hóa đất nhằm duy trì diện tích đất trồng lúa nước có năng suất cao, đảm bảo an ninh lương thực.

b. Chú trọng công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng, phát triển lâm nghiệp, kiến tạo cảnh quan môi trường.

3. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Điều 4 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định khoản tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để xác định cụ thể nhiệm vụ của từng đơn vị làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

4. Các sở, ngành của tỉnh

Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

5. UBND các huyện, thành phố Tây Ninh

a. Tổ chức công bố, công khai Danh mục các dự án, công trình được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định này đến các tổ chức, đoàn thể địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố biết để thực hiện theo đúng quy định.

b. Thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng đất trồng lúa của địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐỢT 1 NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Số thứ tự

Tên dự án

Mục đích sử dụng đất

Mã loại đất

Địa điểm

Diện tích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

I

Huyện Bến Cầu

 

 

 

2.52

0.00

1

Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng

Xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

Xã Long Khánh

0.47

 

2

Dự án Nhà Văn hóa ấp Long Cường

Xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

Xã Long Khánh

0.04

 

3

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Long Khánh

2.01

 

II

Huyện Dương Minh Châu

 

 

 

1.7935

0.00

1

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Tam Phương

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Truông Mít

1.79

 

2

Dự án Phòng Giao dịch Bàu Năng (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh)

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã Bàu Năng

0.0035

 

III

Huyện Gò Dầu

 

 

 

8.94

0.00

1

Dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Tân

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Phước Đông

3.90

 

2

Dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Tân

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Hiệp Thạnh

3.24

 

3

Dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Nhơn

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Phước Đông

1.80

 

IV

Huyện Trảng Bàng

 

 

 

34.41

0.00

1

Dự án Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ (Tiểu vùng 5)

Đất thủy lợi

DTL

Xã Phước Chỉ

8.70

 

2

Dự án Nhà máy giết mổ gia súc tập trung (Doanh nghiệp tư nhân chế biến xuất nhập khẩu Khải Nam)

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã Gia Lộc

3.63

 

3

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Minh Khánh

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Lộc Hưng

4.70

 

4

Dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại -Dịch vụ Xuân Lan

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã An Tịnh

4.73

 

5

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Bình Thạnh

2.53

 

6

Dự án của Doanh nghiệp tư nhân Quang Sáu

Đất khai thác khoáng sản

SKX

Xã Phước Chỉ

1.97

 

7

Dự án Cụm dân cư ấp Phước Mỹ

Đất ở tại nông thôn

ONT

Xã Phước Chỉ

8.00

 

8

Dự án Cổng chào tỉnh Tây Ninh

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

Xã An Tịnh

0.15

 

V

Thành phố Tây Ninh

 

 

 

11.48

0.00

1

Dự án Khu B, Khu du lịch sinh thái (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Du lịch Long Điền Sơn)

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Phường Ninh Sơn

9.48

 

2

Dự án Trung tâm thương mại Tây Ninh

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Phường Ninh Thạnh

2.00

 

VI

Huyện Tân Biên

 

 

 

0.24

3.00

1

Dự án mở rộng Đồn biên phòng Tân Bình (833)

Đất quốc phòng

CQP

Xã Tân Bình

 

3.00

2

Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Thị Ánh

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Xã Mỏ Công

0.24

 

 

Tổng cộng

 

20

 

59.3835

3.00

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2015
Ngày hiệu lực08/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng đặc dụng thực hiện dự án Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2015/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng đặc dụng thực hiện dự án Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýHuỳnh Văn Quang
        Ngày ban hành28/09/2015
        Ngày hiệu lực08/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2015/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng đặc dụng thực hiện dự án Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2015/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa rừng đặc dụng thực hiện dự án Tây Ninh

           • 28/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực