Quyết định 49/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2023/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2018/QĐ-UBND NGÀY 01/8/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU ĐẠI HỌC NAM CAO TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11 tháng 01 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: GDĐT, KHĐT, TNMT;
- Cục KTVBQPPL-BTP;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP, các CV;
- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, GTXD (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Chức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(30/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Anh Chức
        Ngày ban hành20/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (30/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 49/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Hà Nam

              • 20/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực