Quyết định 491/QĐ-HQTH

Quyết định 491/QĐ-HQTH năm 2012 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 491/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 491/QĐ-HQTH

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP VÀ ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG THANH HÓA

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-TCHQ ngày 14/6/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội (T) thuộc các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa có trách nhiệm quản lý, sắp xếp, bố trí, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thuộc hai Đội nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 - “đ thực hiện”;
-
TCHQ(Vụ TCCB) – để thay b/c”;
-
Lưu VT, P.TCCB(05b).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Khánh

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP VÀ ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49
1/QĐ-HQTH ngày 19/9/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tnh Thanh Hóa)

MỤC 1. ĐỘI TỔNG HỢP

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chức năng

Đội Tng hợp là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa có chức năng trực tiếp tchức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu theo quy định ca pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc theo dõi, đôn đc thu đòi nợ đọng, cưỡng chế thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Thực hiện thanh khoản hàng hóa nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, hàng gia công và thực hiện tham vn giá theo ủy quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thống kê nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hi quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa.

- Tiến hành phúc tập hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật

- Theo dõi, hi báo biên bản bàn giao đối vi hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa theo phân cấp.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con du hành chính của Chi cục theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo phân công của Lãnh đạo Chi cục và quy định của Cục Hi quan tỉnh Thanh Hoá, của Tổng cục Hải quan.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đi, bổ sung các quy định của nhà nước về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn trong phạm vi địa bàn được phân công quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa phân công.

Điều 2. Cơ cu t chức

- Biên chế của Đội Tổng hợp do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa quyết định trên cơ sở biên chế hiện có và tình hình thực tế của Chi cục.

- Lãnh đạo Đội Tổng hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa có 01 Đội trưởng và một đến hai Phó Đội trưởng. Đội trưng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa về toàn bộ hoạt động của Đội; Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đội trưởng về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa quyết định.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

- Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa.

- Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chức năng thuộc Cục Hải quan tnh Thanh Hóa thông qua Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa.

- Đối với các Đội (Tổ) thuộc Chi cục và tương đương là quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

MỤC 2. ĐỘI NGHIỆP VỤ

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chức năng

Đội Nghiệp vụ là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa trực tiếp thực hiện thủ tục Hải quan, các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xut khu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.

b) Nhiệm vụ quyền hạn

- Thực hiện thtục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa chuyển cửa khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Hải quan.

- Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, quản lý rủi ro trong phạm vi nhiệm vụ được phân công theo quy định của Tổng cục Hải quan và của Cục Hải quan tnh Thanh Hoá.

- Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình thông quan hàng hóa và quy định của pháp luật.

- Thực hiện giám sát và kiểm soát hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

- Lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan và chuyển cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

- Tham mưu cho Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà nước về quản lý hải quan đối với quy trình thủ tục xuất khu, nhập khẩu hàng hóa; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh trong phạm vi địa bàn được phân công quản lý.

- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa theo phân cấp.

- Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo phân công của Lãnh đạo Chi cục và quy định của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, của Tổng cục Hải quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa phân công.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

- Biên chế của Đội Nghiệp vụ do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa quyết định trên cơ sở biên chế hiện có và tình hình thực tế của Chi cục.

- Lãnh đạo Đội Nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa có 01 Đội trưởng và một đến hai Phó Đội trưởng. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa về toàn bộ hoạt động của Đội; Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đội trưởng về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Nghiệp vụ do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa quyết định.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

- Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa.

- Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chức năng thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thông qua Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa.

- Đối với các Đội (T) thuộc Chi cục và tương đương là quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 491/QĐ-HQTH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu491/QĐ-HQTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2012
Ngày hiệu lực19/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 491/QĐ-HQTH

Lược đồ Quyết định 491/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 491/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu491/QĐ-HQTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýVũ Văn Khánh
        Ngày ban hành19/09/2012
        Ngày hiệu lực19/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 491/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 491/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu

            • 19/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực