Quyết định 493/QĐ-HQTH

Quyết định 493/QĐ-HQTH năm 2012 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 493/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/QĐ-HQTH

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP VÀ ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-TCHQ ngày 14/6/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội (Tổ) thuộc các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Trưng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đội Tng hợp và Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có trách nhiệm quản lý, sắp xếp, btrí, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thuộc hai Đội nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 - “đ thực hiện”;
-
TCHQ(Vụ TCCB) –để thay b/c”;
-
Lưu VT, P.TCCB(05b).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Khánh

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP VÀ ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-HQTH ngày 19/9/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh H
óa)

MỤC 1. ĐỘI TỔNG HỢP

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chức năng

Đội Tổng hợp là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có chức năng trực tiếp tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đi với hàng hóa xuất khu, nhập khu theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc theo dõi, đôn đc thu đòi nợ đọng, cưỡng chế thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Thực hiện thanh khoản hàng hóa nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, hàng gia công, hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp khu chế xuất và thực hiện tham vấn giá theo ủy quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tnh Thanh Hóa và theo quy định của pháp luật.

- Lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan và chuyển cấp có thm quyền xử lý đi với các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện thống kê nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

- Tiến hành phúc tập hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật

- Thực hiện các quy định vquản lý cán bộ, công chức, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam theo phân cấp.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu hành chính của Chi cục theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo phân công của Lãnh đạo Chi cục và quy định ca Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá, của Tổng cục Hải quan.

- Tham mưu cho Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà nước về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn trong phạm vi địa bàn được phân công quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam phân công.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức

- Biên chế của Đội Tổng hợp do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam quyết định trên cơ sở biên chế hiện có và tình hình thực tế của Chi cục.

- Lãnh đạo Đội Tổng hợp Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có 01 Đội trưởng và một đến hai Phó Đội trưởng. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam về toàn bộ hoạt động của Đội; Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đội trưởng về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đội trưng, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa quyết định.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

- Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tnh Hà Nam.

- Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chức năng thuộc Cục Hải quan tnh Thanh Hóa thông qua Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tnh Hà Nam.

- Đối với các Đội (Tổ) thuộc Chi cục và tương đương là quan hệ phi hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

MỤC 2. ĐỘI NGHIỆP VỤ

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chức năng

Đội Nghiệp vụ là đơn vị thuộc Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam trực tiếp thực hiện thủ tục Hải quan, các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên phạm vi địa bàn được phân công quản lý.

b) Nhiệm vụ quyền hạn

- Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa chuyển cửa khẩu theo quy định của pháp luật và ca Tng cục Hải quan.

- Theo dõi, hồi báo biên bản bàn giao đối với hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

- Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, quản lý rủi ro trong phạm vi nhiệm vụ được phân công theo quy định của Tổng cục Hải quan và của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá.

- Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình thông quan hàng hóa và quy định của pháp luật

- Thực hiện giám sát và kiểm soát hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

- Lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan và chuyển cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

- Tham mưu cho Chi cục trưởng kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đi, bsung các quy định của nhà nước về quản lý hải quan đi vi quy trình thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong phạm vi địa bàn được phân công quản lý.

- Thực hiện các quy định vquản lý cán bộ, công chức, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam theo phân cấp.

- Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Đội theo phân công của Lãnh đạo Chi cục và quy định của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá, của Tng cục Hải quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam phân công.

Điều 5. Cơ cấu t chức

- Biên chế của Đội Nghiệp vụ do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam quyết định trên cơ sở biên chế hiện có và tình hình thực tế của Chi cục.

- Lãnh đạo Đội Nghiệp vụ Chi cục Hải quan có 01 Đội trưởng và một đến hai Phó Đội trưởng. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tnh Hà Nam vtoàn bộ hoạt động của Đội; Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đội trưởng về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Nghiệp vụ do Cục trưng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa quyết định.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

- Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

- Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chức năng thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thông qua Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

- Đối với các Đội (T) thuộc Chi cục và tương đương là quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 493/QĐ-HQTH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu493/QĐ-HQTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2012
Ngày hiệu lực19/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 493/QĐ-HQTH

Lược đồ Quyết định 493/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 493/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu493/QĐ-HQTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýVũ Văn Khánh
        Ngày ban hành19/09/2012
        Ngày hiệu lực19/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 493/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 493/QĐ-HQTH năm 2012 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn

            • 19/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực