Quyết định 493/QĐ-UBND

Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Nghị đỉnh số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc ban hành định múc chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP Quyết định 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thục hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH;

Căn cứ Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg ngày 13/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giết mổ tập trung và chế biến sản phẩm gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010;

Căn cứ Công văn số 282/Cn-GSN ngày 17/3/2009 của Cục chăn nuôi về việc xây dng quy hoạch phát triển chăn nuôi;

Xét Tờ trình số 09/TTr-SKHĐT ngày 05/01/2010 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đề cương quy hoạch: Đcương Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên.

3. Địa điểm thực hiện: 10 huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên.

4. Cơ quan tư vấn: Viện đào tạo quản lý và kinh doanh quốc tế

5. Nội dung của quy hoạch:

5.1. Phạm vi quy hoạch: Bao gồm 10 huyện, thành phố tỉnh Hưng Yên

5.2. Mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch:

Mục tiêu của quy hoạch: Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Làm cơ sở định hướng phát triển sản xuất và chế biến các sản phẩm chăn nuôi, hệ thống giết m và phân phối sản phẩm phù hợp với từng vùng và nhu cầu thị trường; tăng việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp; tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiêp nông thôn.

Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung quy mô đàn đi với từng loại vật nuôi, tiêu thụ sản phẩm; gắn quy hoạch chăn nuôi với quy hoạch cơ sở giết m, làm cơ sở cho việc đầu tư phát triển trong những năm tới xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhim vcủa quy hoạch:

+ Đánh giá điu kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh có liên quan đến phát trin chăn nuôi; tình hình phát triển chăn nuôi của tnh giai đoạn 2000-2010.

+ Đánh giá thực trạng, phương thức chăn nuôi và hình thức tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm; tình hình giải quyết thức ăn chăn nuôi.

+ Đánh giá thực trạng và năng lực của hệ thống cơ sở dịch vụ chăn nuôi, thực trạng thu mua, tiêu thụ và chế biến sản phẩm chăn nuôi.

+ Những chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đã được thực hiện, kết quả, tồn tại và hạn chế trên địa bàn tỉnh.

+ Xác định điều kiện phát triển, xây dựng các dự báo có liên quan làm cơ sở cho việc xác định mục tiêu, quan điểm phát triển chăn nuôi của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.

+ Xây dựng thực hiện quy hoạch, mục tiêu phát triển và giải pháp cơ bản.

5.3. Một số giải pháp thực hiện quy hoạch:

- Giải pháp về chính sách; khoa học công nghệ; công tác thú y; nâng cao chất lượng công tác khuyến nông.

- Các phương thức chăn nuôi.

- Chế biến sản phẩm, thị trường xúc tiến thương mại và tổ chức quản lý và lao động.

- Dự báo nhu cầu đầu tư.

5.4. Sản phẩm của quy hoạch:

- Báo cáo dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi Hưng Yên giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020: 10 quyển.

- Báo cáo tóm tắt: 30 quyển.

- Số hóa bản đồ hiện trạng chăn nuôi tỉnh Hưng Yên tỷ lệ 1/50.000: 1 bộ.

- Số hóa bản đồ quy hoạch chăn nuôi tỉnh Hưng Yên tỷ lệ 1/50.000: 1 bộ.

5.5. Kết luận và kiến nghị:

6. Kinh phí lập quy hoạch (tạm tính): 658 triệu đồng

(Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng)

- Trong đó:

+ Chuẩn bị đề cương quy hoạch: 12,5 triệu đồng

+ Nghiên cứu xây dựng báo cáo dự án quy hoạch: 345 triệu đng

+ Chi phí quản lý và điều hành: 58,5 triệu đng

+ Thuế VAT (10%): 41,6 triệu đồng

+ Hỗ trợ khảo sát, đo vẽ bản đồ: 200 triệu đồng

7. Nguồn vốn: Quy hoạch phát trin chăn nuôi tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 được triển khai thực hiện từ các nguồn vn sau:

- Nguồn ngân sách nhà nước: 458 triệu đồng

(Bốn trăm năm mươi tám triệu đồng chẵn)

- Nguồn của Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) hỗ trợ khảo sát đo bản đồ: 200 triệu đồng

(Hai trăm triệu đồng chẵn)

8. Thời gian thực hiện: Năm 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng
- Lưu: Văn thư, TNMT.
- 20b/Hieenf.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Quán

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 493/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 493/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/02/2010
Ngày hiệu lực 27/02/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 493/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 493/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Ngày ban hành 27/02/2010
Ngày hiệu lực 27/02/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển

Lịch sử hiệu lực Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển

  • 27/02/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/02/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực