Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT

Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT năm 2011 về Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT Quy chế hoạt động Văn phòng điều phối đã được thay thế bởi Quyết định 3564/QĐ-BNN-TCCB 2014 Quy chế làm việc Văn phòng điều phối 2010 2020 và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT Quy chế hoạt động Văn phòng điều phối


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng;
- Đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng ban BCĐ TƯ;
- Như điều 3;
- Các thành viên của Văn phòng điều phối CT;
- Lưu: VP, KTHT.CVST

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 -2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 497 /QĐ-BNN-KTHT, ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Qui chế này qui định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (sau đây gọi là Văn phòng điều phối chương trình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Qui chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng điều phối chương trình, bao gồm thành viên kiêm nhiệm và thành viên chuyên trách.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Mọi hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình phải tuân thủ các qui định của pháp luật và Qui chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình.

2. Giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng điều phối Chương trình được qui định tại Quyết định số 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Văn phòng điều phối chương trình.

3. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng các qui định của pháp luật, qui chế làm việc của Bộ, của Văn phòng điều phối chương trình và chương trình, kế hoạch, lịch làm việc đã được ban hành, trừ trường hợp có yêu cầu đột xuất hoặc yêu cầu của cơ quan cấp trên.

4. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật qui định.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng

1. Tổ chức bộ máy và nhân sự của Văn phòng Điều phối Chương trình, điều phối hoạt động của các thành viên, đảm bảo cho Văn phòng Điều phối Chương trình thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quyết định số 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chỉ đạo Văn phòng Điều phối Chương trình giúp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương, và xây dựng kế hoạch công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình;

3. Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương những vấn đề cơ chế, chính sách cần được nghiên cứu, giải quyết để thúc đẩy Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới;

4. Phụ trách công tác hợp tác quốc tế phục vụ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới;

5. Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo cán bộ vận hành Chương trình

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chánh văn phòng chuyên trách, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

1. Thay mặt Chánh văn phòng chủ trì và triển khai các hoạt động của Văn phòng điều phối khi Chánh văn phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

2. Phụ trách công tác theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các Bộ, ngành Trung ương và kết quả triển khai của các tỉnh.

3. Tổ chức các đoàn công tác, kiểm tra và giám sát của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tại các địa phương;

4. Trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình trình Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương để báo cáo Chính phủ. Chủ trì việc xây dựng kế hoạch phân bổ vốn hàng năm theo các mục tiêu của chương trình.

5. Chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

6. Phụ trách công tác xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chương trình; Chỉ đạo Văn phòng điều phối Chương trình triển khai công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

7. Trực tiếp giúp Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình của các tỉnh, huyện chỉ đạo trọng điểm.

8. Chỉ đạo bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định của pháp luật; chỉ đạo quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị của Văn phòng Điều phối Chương trình.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm từ Văn phòng Chính phủ

1. Giúp Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Văn phòng Chính phủ, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

2. Giúp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương và chuẩn bị thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban (hoặc Phó Trưởng Ban) Chỉ đạo sau mỗi cuộc họp.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Giúp Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát và hướng dẫn bổ sung cơ chế, chính sách còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

- Đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện Chương trình trong tổng thể chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch thu hút các nguồn tài trợ kinh phí của nước ngoài cho việc thực hiện Chương trình;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan cân đối và phân bổ vốn cho Chương trình thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương; xây dựng và ban hành hướng dẫn việc lập kế hoạch vốn triển khai xây dựng nông thôn mới;

- Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ.

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về 19 tiêu chí nông thôn mới làm cơ sở để chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm;

3. Giúp Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình tại các địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm từ Bộ Tài chính

1. Giúp Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Tài chính:

- Rà soát và hướng dẫn bổ sung cơ chế, chính sách còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

- Cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn viện trợ, ODA) để thực hiện Chương trình; giám sát chi tiêu; tổng hợp quyết toán kinh phí Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định vốn từ ngân sách đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với các Đề án, dự án của Chương trình và cơ chế lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn một số cơ chế chính sách liên quan đến huy động các nguồn lực trong triển khai thực hiện Chương trình.

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình tại các địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Điều 9. Nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm từ Bộ Xây dựng

1. Giúp Lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thành quy hoạch xây dựng ở các xã theo tiêu chí nông thôn mới về phát triển không gian (các khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, làng nghề, hệ thống trung tâm xã; bảo tồn di sản…); Quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch hạ tầng nông thôn, thực hiện theo Quyết định 800/QĐ-TTg.

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo việc hướng dẫn và ban hành bổ sung cơ chế, chính sách để triển khai có hiệu quả các nội dung đã giao cho Bộ Xây dựng theo Quyết định số 800/QĐ-TTg;

3. Giúp Lãnh đạo Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình tại tại các địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Điều 10. Nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm từ Bộ Y tế

1. Giúp Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung của Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Y tế:

- Rà soát và hướng dẫn bổ sung cơ chế, chính sách còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

- Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về y tế trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ cư dân nông thôn; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực về Y tế, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Y tế theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình tại các địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Điều 11. Nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Giúp Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung của Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Rà soát và hướng dẫn bổ sung cơ chế, chính sách còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

- Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hoá về giáo dục trên địa bàn xã đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình tại các địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng phân công.

Điều 12. Nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm từ Bộ Giao thông vận tải

1. Giúp Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến giao thông đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc rà soát và hướng dẫn bổ sung cơ chế, chính sách còn thiếu hoặc chưa phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã;

3. Giúp Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình tại các địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Điều 13. Nhiệm vụ của thành viên kiêm nhiệm từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Giúp Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn...theo yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hoá thể thao trên địa bàn xã, thôn theo yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí.

2. Giúp Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc triển khai Chương trình tại tại các địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Điều 14. Nhiệm vụ của các thành viên kiêm nhiệm từ các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp – nông thôn; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Thủy sản; Tổng cục Lâm nghiệp; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn)

1. Chủ trì, phối hợp với các thành viên chuyên trách của Văn phòng điều phối để hướng dẫn và xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị.

2. Định kỳ hàng quí hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chánh Văn phòng Điều phối cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu theo các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới của cơ quan, đơn vị theo phân công tại Quyết định số 2561/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Giúp Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi đôn đốc việc triển khai Chương trình tại các địa phương theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

Điều 15. Nhiệm vụ của các thành viên chuyên trách và Cán bộ hợp đồng.

1. Chủ động thực hiện công viên được phân công, tham mưu về lĩnh vực được phân công theo dõi; Chịu trách nhiệm cá nhân trước Lãnh đạo văn phòng điều phối về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Giúp Lãnh đạo Văn phòng điều phối thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn sau:

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

b. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình; Phối hợp với các cán bộ kiêm nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình.

c. Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề cần giải quyết về cơ chế, chính sách để trình Ban Chỉ đạo Trung ương giao cho các cơ quan chức năng thực hiện để đảm bảo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 triển khai có hiệu quả hơn.

d. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh.

e. Lập nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng điều phối Chương trình trình Trưởng ban Chỉ đạo phê duyệt và thực hiện.

g. Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương và Văn phòng Điều phối Chương trình.

h. Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối Chương trình.

3. Tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện những nhiệm vụ đã được phân công.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng điều phối phân công.

Điều 16. Kế toán văn phòng điều phối

1. Chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng trong việc thực hiện và hướng dẫn các thủ tục tài chính và hoạt động kế toán, đảm bảo thực hiện đúng theo qui định kế toán - kiểm toán của nhà nước Việt Nam và của các tổ chức tài trợ trong và ngoài nước (nếu có).

2. Giúp Chánh văn phòng thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ và phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán.

3. Lập và thực hiện kế hoạch hàng năm sử dụng các nguồn vốn, hỗ trợ giải ngân nguồn vốn ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác cho Văn phòng điều phối, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

4. Xây dựng và trình Chánh văn phòng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 17. Chế độ làm việc

Các thành viên Văn phòng điều phối làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Điều 18. Chế độ họp

1. Hàng tuần, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ chuyên trách và cán bộ hợp đồng một lần.

3. Định kỳ 03 tháng một lần họp toàn thể cán bộ của Văn phòng điều phối Chương trình (bao gồm cả cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ chuyên trách). Trường hợp cần thiết, Chánh văn phòng có thể triệu tập họp bất thường.

4. Kết luận của Chánh văn phòng hoặc Phó Chánh văn phòng (được ủy quyền tại các phiên họp) được thể hiện bằng thông báo của Văn phòng điều phối.

Điều 19. Chương trình công tác

1. Văn phòng điều phối xây dựng Chương trình công tác năm, tháng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức thuộc Văn phòng Điều phối.

2. Văn phòng điều phối xây dựng Lịch làm việc hàng tuần của Lãnh đạo Văn phòng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm thực hiện

1. Chánh văn phòng điều phối chương trình có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Cán bộ, công chức thuộc Văn phòng điều phối chương trình có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 21. Trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Phó chánh văn phòng chuyên trách, Chánh văn phòng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Điều 22. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, Chánh văn phòng báo cáo, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 497/QĐ-BNN-KTHT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu497/QĐ-BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2011
Ngày hiệu lực17/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 497/QĐ-BNN-KTHT

Lược đồ Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT Quy chế hoạt động Văn phòng điều phối


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT Quy chế hoạt động Văn phòng điều phối
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu497/QĐ-BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành17/03/2011
        Ngày hiệu lực17/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT Quy chế hoạt động Văn phòng điều phối

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT Quy chế hoạt động Văn phòng điều phối