Quyết định 50/2008/QĐ-UBND

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2008/QĐ-UBND quản lý quy hoạch xây dựng đất đai bồi thường Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2008/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định 108/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 184/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

Theo đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Tờ trình số 74/TTr-KTM ngày 02/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Tam Kỳ và các Sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 3805/QĐ-UB ngày 01/9/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Công thương, Thông tin - Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
( Kốm theo Quyết định số 50 /2008 /QĐ-UBND ngày 16 /12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam )

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

Quy chế quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý) với UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Tam Kỳ (dưới đây gọi tắt là UBND cấp huyện ) và các Sở, Ban, Ngành liên quan thuộc tỉnh trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BTHTTĐC) trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

Điều 2. Phạm vi áp dụng:

Khu kinh tế mở Chu Lai bao gồm thị trấn Núi Thành và các xã: Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Hải, Tam Giang, Tam Hoà, Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Tiến, Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2 thuộc huyện Núi Thành; các xã Tam Thanh, Tam Phú, Tam Thăng và phường An Phú thuộc thành phố Tam Kỳ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- Các khu chức năng trong Khu kinh tế mở Chu Lai bao gồm: Khu phi thuế quan, khu du lịch, khu công nghiệp và khu đô thị được đầu tư bằng vốn Nhà nước bố trí cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hàng năm hoặc vốn của nhà đầu tư.

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hoặc UBND cấp huyện.

- Cơ quan chuyên môn cấp dưới được uỷ quyền cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp thông tin quy hoạch: Sở Xây dựng Quảng Nam (do UBND tỉnh uỷ quyền), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương (do UBND cấp huyện ủy quyền).

- Chủ đầu tư dự án: Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 112/2006NĐ-CP ngày 29/02/2006 của Chính phủ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quản lý khảo sát xây dựng (địa hình, địa chất, thủy văn)

Hệ quy chiếu, hệ tọa độ khảo sát trong Khu kinh tế mở Chu Lai là hệ quy chiếu, hệ tọa độ Quốc gia VN2000. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Tam Kỳ, các Sở, Ban, Ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý, cung cấp các thông tin về khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn.

Điều 5. Thoả thuận địa điểm xây dựng

5.1 Đối với khu vực đó có quy hoạch chi tiết 1/2000 hoặc 1/500:

- Ban Quản lý: thoả thuận địa điểm đối với các dự án thuộc phạm vi ranh giới quy hoạch chi tiết 1/2000, 1/500 do Ban Quản lý phê duyệt.

- UBND cấp huyện: thoả thuận địa điểm đối với các dự án thuộc phạm vi quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 do UBND cấp huyện lập.

5.2 Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết 1/2000 hoặc 1/500:

Ban Quản lý: căn cứ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai và hồ sơ liên quan khác (nếu có) để thoả thuận địa điểm.

Điều 6. Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch

6.1. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội :

- Ban Quản lý: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Khu kinh tế mở Chu Lai phải có ý kiến tham gia của UBND cấp huyện và các Sở, Ban, Ngành liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- UBND cấp huyện: khi tiến hành lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội phải có ý kiến tham gia của Ban Quản lý trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.2. Quy hoạch ngành:

- Ban Quản lý: Quy hoạch chung phải có ý kiến thống nhất của các Sở, Ban, Ngành liên quan về quy hoạch ngành trước khi trình cấp có thẩm quyền duyệt.

- Các Sở, Ban, Ngành: Quy hoạch ngành mà phạm vi liên quan đến Khu kinh tế mở Chu Lai phải có ý kiến tham gia của Ban Quản lý trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.3. Quy hoạch xây dựng:

6.3.1. Lập quy hoạch:

a) Quy hoạch chung:

+ Ban Quản lý: tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án đối với quy hoạch chung các khu chức năng trong Khu kinh tế mở Chu Lai (khu phi thuế quan, khu du lịch, khu công nghiệp có quy mô lớn hơn 500 ha và các đô thị mới có quy mô dân số tương đương với đô thị loại 3, loại 4 và loại 5).

+ UBND cấp huyện: tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đối với quy hoạch chung xây dựng thành phố Tam Kỳ, thị trấn Núi Thành và thị tứ Cây Trâm.

b) Quy hoạch chi tiết:

+ Ban Quản lý: giao các đơn vị trực thuộc hoặc nhà đầu tư lập nhiệm vụ, đồ án đối với quy hoạch chi tiết (1/2000 và 1/500) trong các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai.

+ UBND cấp huyện: giao các đơn vị trực thuộc hoặc nhà đầu tư lập nhiệm vụ, đồ án đối với quy hoạch chi tiết (1/2000 và 1/500) nằm ngoài phạm vi các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai.

6.3.2. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch:

a) Quy hoạch chung:

+ Ban Quản lý: Chủ trì lấy ý kiến các Sở, Ban, Ngành liên quan, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng trong Khu kinh tế mở Chu Lai (Khu phi thuế quan, khu du lịch, khu công nghiệp có quy mô lớn hơn 500 ha và các đô thị mới có quy mô dân số tương đương với đô thị loại 3, loại 4 và loại 5);

+ Sở Xây dựng: chủ trì lấy ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND cấp huyện và thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Tam Kỳ, thị trấn Núi Thành và thị tứ Cây Trâm.

b) Quy hoạch chi tiết:

+ Ban Quản lý: tổ chức thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và 1/500 các khu chức năng trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

+ Sở Xây dựng: chủ trì lấy ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các Sở, Ban, Ngành liên quan và thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 do UBND thành phố Tam Kỳ lập quy hoạch.

+ UBND huyện Núi Thành: tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 các khu nằm ngoài phạm vi các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai, sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

+ UBND thành phố Tam Kỳ: tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các khu nằm ngoài phạm vi các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai, sau khi có ý kiến khớp nối quy hoạch của Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

6.3.3. Quản lý quy hoạch:

- Cung cấp thụng tin về quy hoạch: Cơ quan phê duyệt quy hoạch phải có trách nhiệm cung cấp hoặc uỷ quyền cho cơ quan chuyên môn cấp dưới cấp chứng chỉ quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch.

Chủ đầu tư dự án quy hoạch có trách nhiệm cung cấp hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan liên quan để phối hợp triển khai.

- Ban hành các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng: Cơ quan phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm ban hành các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng.

- Công bố quy hoạch, cắm mốc chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và quản lý mốc giới ngoài thực địa: Chủ đầu tư dự án quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý quy hoạch, chính quyền địa phương công bố quy hoạch, cắm mốc chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và quản lý mốc giới ngoài thực địa.

Điều 7. Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý đầu tư xây dựng.

- Ban Quản lý: việc lập, thẩm định (thiết kế cơ sở, dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu), phê duyệt (thiết kế cơ sở, dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu) của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được quy định tại Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế mở Chu Lai, tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất của dự án, Ban Quản lý sẽ tổ chức lấy ý kiến hoặc đề nghị tham gia góp ý bằng văn bản của UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Tam Kỳ, các Sở, Ban, Ngành liên quan.

- UBND cấp huyện và các Sở, Ban, Ngành: trước khi lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật mà phạm vi nghiên cứu, quy mô của dự án có 1 phần hoặc nằm trong các khu chức năng thì phải có ý kiến bằng văn bản của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trước khi thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Cấp giấy phép xây dựng.

- Ban Quản lý: Cấp, gia hạn giấy phép xây dựng đối với các dự án công trình xây dựng thuộc phạm vi các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng .

Ban quản lý có trách nhiệm sao, gởi giấy phép xây dựng nh ữ n g c ô n g t r ì n h d o Ban Quản lý cấp đến UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Tam Kỳ để phối hợp kiểm tra.

- Sở Xây dựng: Cấp, gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I (theo phân cấp công trình tại Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng); công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng nằm ngoài phạm vi các khu chức năng của Khu kinh tế mở mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Sở Xâ y dựng có trách nhiệm sao, gởi giấy phép xây dựng những công trình do Sở cấp đến Ban Quản lý Khu kinh tế mở, UBND cấp huyện để phối hợp kiểm tra.

- UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Tam Kỳ: Cấp, gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp II, III, IV nằm ngoài phạm vi các khu chức năng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng .

Cấp, gia hạn giấy phép, cấp giấy phép xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẻ đô thị nằm trong phạm vi quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai.

- UBND cấp xã: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riờng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đó có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Điều 9. Quản lý đất đai

9.1. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Ban Quản lý: Có trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cho toàn Khu kinh tế mở Chu Lai. Lấy ý kiến của các Sở, Ban, Ngành liên quan về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Khu kinh tế mở Chu Lai trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công bố công khai toàn bộ tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đó được xét duyệt tại trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế Chu Lai trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố trên trang thông tin điện tử của Khu kinh tế mở Chu Lai.

- UBND cấp huyện: Có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong phạm vi Khu kinh tế mở Chu Lai và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND các xã, phường trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai; theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở và các địa phương liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

9.2. Về thu hồi đất, giao đất, giao lại đất, cho thuờ đất, gia hạn quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Ban Quản lý: có trách nhiệm lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi, giao đất; thực hiện việc giao lại đất, cho thuê đất theo đỳng nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh tại Quyết định số 35/2008/QĐ-UB ngày 17/9/2008 và theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Phòng Tài nguyờn và Môi trường): có nhiệm vụ phối hợp lập thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đỳng quy định tại Điều 122, Điều 128, Điều 142 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

9.3. Quản lý đất sau khi được giao và cho thuê:

- Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất Ban Quản lý phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện kiểm tra tình hình sử dụng đất của các đơn vị được giao đất hoặc cho thuê đất. Xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai hiện hành.

- Khi có vấn đề phát sinh trên đất đó được giao hoặc cho thuê, cá nhân hoặc đơn vị được giao hoặc cho thuê đất phải có trách nhiệm trực tiếp, kịp thời báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

9.4. Kiểm tra, xử phạt hành chính, đình chỉ xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép

- Ban Quản lý: phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan kiểm tra, đề xuất xử phạt hành chính, đình chỉ xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép do vi phạm quy hoạch xây dựng đối với những công trình trong các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai.

- Sở Xây dựng: phối hợp với Ban Quản lý, UBND cấp huyện kiểm tra, đề xuất xử phạt hành chính, đình chỉ xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép do vi phạm quy hoạch xây dựng đối với những công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I (theo phân cấp công trình tại Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng); công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng nằm ngoài phạm vi các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai.

- UBND cấp huyện hoặc UBND xã, phường, thị trấn: Kiểm tra và xử phạt hành chính theo thẩm quyền, đình chỉ xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình cấp II, III, IV nằm ngoài phạm vi các khu chức năng của Khu kinh tế mở Chu Lai và nhà ở riêng lẻ ngoài các khu chức năng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai .

Điều 10. Quản lý cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình:

- Ban Quản lý: Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong các khu chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Sao gởi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong các khu chức năng đến Sở Xây dựng, UBND cấp huyện.

- Sở Xây dựng: Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình theo quy định và có trách nhiệm sao gởi đến Ban Quản lý, UBND cấp huyện.

Điều 11. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Ban quản lý:

- Lập kế hoạch 5 năm và hằng năm về xây dựng các Khu tái định cư và bồi thường giải phúng mặt bằng.

- Đầu tư xây dựng khu tái định cư và bồi thường giải phỳng mặt bằng để đảm bảo nhu cầu tái định cư theo kế hoạch tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

- Tham gia bố trí đất tái định cư đối với dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư và các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Tổng hợp những kiến nghị của địa phương, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung và ban hành một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

2. UBND cấp huyện

- Chỉ đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân lập thủ tục về giao đất ở tái định cư cho nhân dân theo phương án được duyệt; thu tiền sử dụng đất theo qui định; bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai để bàn giao cho Nhà đầu tư đúng thời gian quy định.

- Xây dựng các khu nghĩa địa để bố trí mai táng, cải táng mồ mả phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

- Làm chủ đầu tư một số khu tái định cư theo phân công, phân cấp.

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xây dựng phương án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động thuộc diện thu hồi đất phải chuyển đổi nghề, ổn định đời sống của người dân sau khi giải tỏa trên địa bàn.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan

1. UBND cấp huyện có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và triển khai Quy chế này đến UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo các Phòng, Ban trực thuộc thực hiện tốt nội dung Quy chế này.

3. Ngoài các nhiệm vụ qui định cụ thể nêu trên các Sở, Ban, Ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo qui định hiện hành của Nhà nước và phừn cấp của UBND tỉnh.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc không còn phù hợp; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đề xuất, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2008/QĐ-UBND quản lý quy hoạch xây dựng đất đai bồi thường Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2008/QĐ-UBND quản lý quy hoạch xây dựng đất đai bồi thường Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Minh Ánh
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 50/2008/QĐ-UBND quản lý quy hoạch xây dựng đất đai bồi thường Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2008/QĐ-UBND quản lý quy hoạch xây dựng đất đai bồi thường Quảng Nam

         • 16/12/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực