Quyết định 50/2008/QĐ-UBND

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND kế hoạch tiếp tục thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2008/QĐ-UBND thực hiện chỉ thị công tác thi hành án dân sự Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 03 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA TỈNH ỦY LONG AN VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 919/TP ngày 20/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này kế hoạch tiếp tục thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy Long An về tăng cường lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3840/2003/QĐ-UB ngày 03/11/2003 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT các PCT. UBND tỉnh;
- Cục THADS -Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Như Điều 3;
- THADS tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NC-TCD(NC);
- Lưu VT, VP.UBND tỉnh.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA TỈNH ỦY LONG AN VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08/9/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về chất đối với công tác thi hành án dân sự trong tỉnh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 20/2008/CT-UB ngày 24/10/2008 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

1. Thủ trưởng các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt thông suốt trong cán bộ, công chức và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân. Qua đó có ý thức vận động, giáo dục tự giác, tự nguyện thi hành án dân sự.

2. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, biên chế các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch vững mạnh, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ qua đào tạo để đáp ứng kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ của cải cách tư pháp. Đồng thời hỗ trợ về chế độ, chính sách ưu đãi nhằm tạo tâm lý ổn định công tác của cán bộ, công chức thi hành án dân sự.

3. Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong công tác thi hành án dân sự. Tất cả các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành án kịp thời, triệt để, giảm mạnh án tồn đọng hàng năm từ 10% đến 15%.

4. Đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất (trụ sở, kho vật chứng…), hỗ trợ kinh phí, phương tiện, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.

II/ Nội dung biện pháp thi hành án

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự

a. Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, nhất là các cơ quan, tổ chức phải gương mẫu trong việc thi hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực, pháp luật. Nếu cố tình dây dưa, cản trở hoạt động thi hành án cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp làm tốt công tác này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

b. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền sâu rộng để mọi công dân có ý thức tự giác chấp hành pháp luật thi hành án dân sự.

c. Sở Tư pháp, các cơ quan Thi hành án dân sự có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

2. Công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự.

a- Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp tích cực tham mưu UBND cùng cấp đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh. Trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí cho phù hợp với năng lực, sở trường, theo chuẩn hóa cán bộ, bảo đảm hiệu quả công việc; chủ động phối hợp với cấp ủy và UBND địa phương thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, chấp hành viên trong các cơ quan thi hành án dân sự và định kỳ thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với chấp hành viên Thi hành án dân sự các huyện, thị; tổ chức thi tuyển cho đủ biên chế Bộ Tư pháp đã phân bổ; có kế hoạch phối hợp với địa phương để tăng cường cán bộ các cơ quan nội chính sang công tác thi hành án, tập trung cho địa phương còn thiếu.

b. Thí điểm tuyển dụng một tỷ lệ nhất định người đã trải qua công tác chủ tịch, phó chủ tịch UBND hoặc các chức danh chủ chốt khác ở cấp xã, có trình độ trung cấp luật, kiến thức xã hội, hiểu biết địa bàn, dân cư và có khả năng làm tốt công tác dân vận, thuyết phục vào các cơ quan thi hành án dân sự ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười và các huyện biên giới có khó khăn về nguồn cán bộ có trình độ cử nhân luật.

Bố trí những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, có khả năng và triển vọng đảm bảo tốt công việc vào các chức vụ lãnh đạo quản lý có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để có đủ điều kiện phân công nhiệm vụ cao hơn; có kế hoạch đào tạo cán bộ đến năm 2012 các chấp hành viên đều đạt chuẩn theo quy định. Đối với những cán bộ lớn tuổi sức khoẻ kém hoặc cán bộ không có năng lực, hạn chế năng lực, không đảm đương được nhiệm vụ hiện tại thì phân công nhiệm vụ khác phù hợp hoặc cho nghỉ chính sách trước tuổi theo quy định pháp luật.

c. Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với UBND địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự. Kiên quyết xử lý sai phạm và ngăn chặn, đẩy lùi các tiêu cực trong tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự;

d. Trưởng thi hành án dân sự tỉnh tích cực tham mưu giám đốc Sở Tư pháp trong việc thực hiện ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thi hành án; bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, chuyển đội vị trí công tác đối với chấp hành viên.

3. Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án

a. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết giảm dần số việc thi hành án tồn đọng hàng năm. Thực hiện ngay việc rà soát, xác minh và phân loại án và tùy điều kiện cụ thể, chọn thời điểm thích hợp, mở các đợt cao điểm giải quyết việc thi hành án tồn đọng làm giảm ít nhất 10% đến 15% số việc thi hành án dân sự tồn đọng hàng năm.

+ Những việc chưa có điều kiện kiên quyết xử lý theo luật (trả đơn yêu cầu thi hành án, hoãn thi hành án, xét miễn giảm thi hành án …).

+ Những việc có điều kiện thì có kế hoạch vận động, giáo dục, thuyết phục tự nguyện thi hành án. Nếu qua vận động nhưng bên phải thi hành án chay ỳ, cố tình trốn tránh, thì mạnh dạng áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, xử phạt hành chính, cần thiết có thể đề nghị xử lý về mặt hình sự.

+ Đối với bên phải thi hành án là cơ quan, doanh nghiệp thì thông báo yêu cầu tự nguyện thi hành án. Nếu hết thời gian mà không tự nguyện thi hành trong khi có điều kiện thì áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo luật định. Nếu khó khăn, chưa có điều kiện thi hành án thì xét đề nghị hỗ trợ tài chính để thi hành án theo luật định.

b. Dừng chuyển giao việc thi hành án có giá trị không quá 500.000đ cho UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành. Đối với những vụ việc thi hành án đã chuyển giao thì tiếp tục đôn đốc thi hành án dứt điểm, những địa phương đôn đốc thi hành án không hiệu quả thì thi hành án dân sự huyện, thị rút hồ sơ lên để trực tiếp thi hành án.

c- Khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Công an thì tiến hành thực hiện thí điểm việc ủy quyền cho các trại giam, trại tạm giam trực tiếp đôn đốc thi hành các khoản phải thi hành án nộp ngân sách Nhà nước (án phí, tiền phạt, tiền tịch thu sung công, bồi thường cho Nhà nước, truy thu thuế, thu lợi bất chính…..) mà người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tại các trại giam, trại tạm giam để tạo điều kiện thuận lợi cho người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự, làm căn cứ xét đặc xá hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

d. Làm tốt công tác tiếp dân, chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp, thực hiện tốt đối thoại với người khiếu nại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thi hành án nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

đ. Phát huy hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp chủ tịch UBND cùng cấp và cấp trên tăng cường sự chỉ đạo phối hợp trong công tác thi hành án dân sự địa phương.

e. Giám đốc Sở Tư pháp, chủ tịch UBND các huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra công tác thi hành án dân sự theo thẩm quyền.

4. Công tác phối hợp với các cơ quan Tư pháp trong công tác Thi hành án dân sự

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh chủ động phối hợp tốt với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong công tác thi hành án theo quy chế phối hợp.

+ Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và huyện, thị xã tăng cường và làm tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự, trực tiếp xác minh các vụ việc thi hành án theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phối hợp có ý kiến giải quyết những vụ việc thi hành án có khó khăn, phức tạp.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và huyện, thị xã giải quyết kịp thời những việc kiện về tài sản có liên quan đến thi hành án dân sự. Những bản án, quyết định có nội dung chưa rõ ràng thì kịp thời giải thích theo yêu cầu của các cơ quan thi hành án dân sự.

- Cơ quan Công an từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã có biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối trong hoạt động thi hành án, hỗ trợ việc bảo đảm an toàn trụ sở, kho vật chứng trong trường hợp cần thiết. Đối với những vụ việc cưỡng chế thi hành án phải bảo vệ an toàn và trật tự.

5. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở ngành chức năng liên quan:

a. Đề xuất biện pháp nhằm hỗ trợ kinh phí hoạt động, phương tiện, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh, bảo đảm hoạt động có hiệu quả.

b. Đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ tài chính để thi hành án cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức do nhà nước thành lập, hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước, góp phần giải quyết án tồn đọng.

c. Xem xét cấp đất, thực hiện kịp thời việc đền bù, đảm bảo giải phóng nhanh mặt bằng để xây dựng trụ sở thi hành án dân sự tỉnh và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự (đến năm 2010 phải xây dựng xong trụ sở thi hành án dân sự tỉnh và thi hành án dân sự huyện Cần Đước, thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa; đến năm 2012 phải xây dựng xong kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh).

d. Thực hiện kịp thời việc đo đạc diện tích quyền sử dụng đất tham gia kê biên, định giá tài sản thi hành án; giải quyết việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật.

6/ Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội:

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các Ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng chuyên doanh; các tổ chức tín dụng khác; bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và các bảo hiểm khác đóng trên địa bàn tỉnh Long An phải tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự và thực hiện các quyết định của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo cấp cơ sở thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan thi hành án dân sự địa phương hỗ trợ thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự.

III/ Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các cấp, các ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể.

Ba tháng một lần, Sở Tư pháp chủ trì họp liên ngành, họp giao ban thường kỳ về công tác thi hành án dân sự để rút kinh nghiệm, những việc làm được phát huy, những mặt hạn chế, thiếu sót khắc phục sửa chữa.

Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, các huyện, thị xã hàng quý họp giao ban một lần để kiểm điểm việc chỉ đạo thi hành án dân sự và bàn biện biện pháp thống nhất giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp về thi hành án dân sự./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2008
Ngày hiệu lực13/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2008/QĐ-UBND thực hiện chỉ thị công tác thi hành án dân sự Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2008/QĐ-UBND thực hiện chỉ thị công tác thi hành án dân sự Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýDương Quốc Xuân
       Ngày ban hành03/11/2008
       Ngày hiệu lực13/11/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 50/2008/QĐ-UBND thực hiện chỉ thị công tác thi hành án dân sự Long An

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2008/QĐ-UBND thực hiện chỉ thị công tác thi hành án dân sự Long An

        • 03/11/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/11/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực