Quyết định 50/2011/QĐ-UBND

Quyết định 50/2011/QĐ-UBND về Quy định đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 50/2011/QĐ-UBND đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển đã được thay thế bởi Quyết định 91/2013/QĐ-UBND đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tỉnh Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2011/QĐ-UBND đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2011/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2010/TTr-SYT ngày 19 tháng 9 năm 2011 và Báo cáo thẩm định số 1011/BC-STP ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quy định gồm 04 chương, 13 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

 

QUY ĐỊNH

ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

1. Cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã và tương đương:

a) Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là Trạm Y tế);

b) Trạm Y tế, bộ phận y tế cơ quan, đơn vị, trường học (gọi chung là Y tế cơ quan).

2. Cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương:

a) Phòng khám đa khoa khu vực;

b) Nhà Hộ sinh khu vực;

c) Trung tâm Y tế huyện, thành phố;

d) Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm;

đ) Bệnh xá Công an tỉnh, bệnh xá các đơn vị quân đội;

e) Phòng khám đa khoa thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học;

f) Phòng khám đa khoa tư nhân.

3. Cơ sở khám chữa, bệnh tuyến tỉnh và tương đương:

a) Bệnh viện đa khoa tỉnh;

b) Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn;

c) Phòng khám của Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh;

d) Bệnh viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng;

đ) Bệnh viện Lao và bệnh phổi;

e) Trung tâm Châm cứu - Đông y;

f) Trung tâm chuyên khoa Mắt;

g) Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội;

h) Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Điều 2. Điều kiện của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại điểm b, khoản 1 Điều 1 của Quy định này phải có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để khám chữa bệnh thông thường về nội khoa, ngoại khoa và xử trí cấp cứu ban đầu trong phạm vi chuyên môn được quy định (do Sở Y tế thẩm định).

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại điểm e, f, khoản 2 Điều 1 của Quy định này phải có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để khám chữa bệnh thông thường về nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và xử trí cấp cứu ban đầu trong phạm vi chuyên môn được quy định.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc điểm c, d, đ, e, f, g, h, khoản 3 Điều 1 của Quy định này có khoa khám bệnh với chức năng khám bệnh đa khoa (do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định).

Chương II

ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ THỦ TỤC KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 3. Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu đối với người tham gia bảo hiểm y tế

1. Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương:

a) Người tham gia bảo hiểm y tế cư trú hoặc làm việc tại xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố nào thì được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương trên địa bàn huyện, thành phố đó (tại khoản 1, 2 Điều 1 của Quy định này);

b) Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc tạm trú tại địa phương khác thì được khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương đó tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của người đó.

2. Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương:

Một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, ngoài quyền lựa chọn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương còn được quyền lựa chọn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong các trường hợp sau:

a) Người làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân đóng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh;

b) Người làm việc tại các cơ quan đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân đóng trên địa bàn huyện Ninh Sơn được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn;

c) Người thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ cán bộ của tỉnh được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn, Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc phòng khám của Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh;

d) Người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn.

3. Một số trường hợp đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu phù hợp theo điều kiện thực tế tại địa phương

a) Người nghỉ hưu (không thuộc diện quản lý, bảo vệ sức khoẻ cán bộ của tỉnh), được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn;

b) Người tham gia bảo hiểm y tế có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại thôn Phú Thọ thuộc phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế xã An Hải, huyện Ninh Phước;

c) Người tham gia bảo hiểm y tế cư trú hoặc làm việc tại các xã: Lâm Sơn, Lương Sơn và thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn;

d) Người tham gia bảo hiểm y tế cư trú hoặc làm việc tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn;

đ) Người tham gia bảo hiểm y tế cư trú hoặc làm việc tại thôn Suối Le, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế xã Phước Trung, huyện Bác Ái;

e) Người tham gia bảo hiểm y tế cư trú hoặc làm việc tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc.

Điều 4. Thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có hình, trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có hình thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với 01 loại giấy tờ tùy thân khác có hình.

2. Trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ bảo hiểm y tế; trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì xuất trình giấy khai sinh hoặc chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ cùng ký vào hồ sơ bệnh án.

3. Trường hợp cấp cứu, người bệnh được khám và điều trị tại bất cứ cơ sở y tế nào. Các cơ sở y tế có trách nhiệm tiếp nhận và điều trị ngay theo quy định của Bộ Y tế (cán bộ y tế hướng dẫn làm thủ tục đóng viện phí sau khi cấp cứu xong). Trước khi ra viện, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Trường hợp cấp cứu tại cơ sở y tế không ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội thì cơ sở y tế có trách nhiệm cung cấp đủ giấy tờ xác nhận tình trạng bệnh lý và các chứng từ hợp lệ về chi phí khám, chữa bệnh để người bệnh thanh toán với Bảo hiểm xã hội.

4. Người tham gia bảo hiểm đi công tác, khi làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tương đương với cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ và ngoài việc xuất trình giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này còn phải xuất trình giấy công tác hoặc đăng ký tạm trú để được hưởng quyền lợi theo quy định.

5. Trường hợp đến khám lại theo yêu cầu điều trị của cơ sở y tế tuyến trên không qua cơ sở đăng ký ban đầu thì phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này và phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở y tế tuyến trên. Mỗi giấy hẹn chỉ có giá trị sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn. Cơ sở y tế chỉ hẹn người khám bệnh lại theo yêu cầu điều trị khi vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở tuyến dưới.

Chương IV

CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Điều 5. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu có trách nhiệm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật. Việc chuyển tuyến tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh (bao gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội và Trung tâm chuyên khoa Mắt) khi vượt khả năng chuyên môn được quyền chuyển người bệnh lên tuyến trên phù hợp phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

3. Trường hợp các bệnh và kỹ thuật thuộc phạm vi chuyên môn của các chuyên khoa khi vượt khả năng trong khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố, các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu được phép chuyển thẳng bệnh nhân đến các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa hoặc Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh (bệnh thuộc chuyên khoa nào thì chuyển thẳng bệnh nhân đến Bệnh viện hoặc Trung tâm chuyên khoa đó) do Giám đốc Sở Y tế quy định.

4. Tùy thuộc vào khả năng chuyên môn của mỗi cơ sở khám chữa bệnh và tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, các cơ sở khám, chữa bệnh có thể giới thiệu bệnh nhân cho nhau, không nhất thiết phải chuyển bệnh nhân đến tuyến trên nếu như có cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến giải quyết được.

5. Trong trường hợp tình trạng bệnh lý trầm trọng, cơ sở khám chữa bệnh ban đầu có thể chuyển bệnh nhân vượt tuyến lên Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc các bệnh viện chuyên khoa hoặc các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

6. Trường hợp người bệnh đã được cấp cứu và đang điều trị nhưng cơ sở khám, chữa bệnh trong tình trạng quá tải thì có thể chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác có khả năng cấp cứu, điều trị bệnh nhân đó.

7. Đối với bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng bệnh thuộc phạm vi chuyên môn của các chuyên khoa lao, mắt, da liễu, tâm thần: Bệnh viện đa khoa tỉnh bố trí khu vực khám riêng và khẩn trương làm thủ tục chuyển bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các Bệnh viện chuyên khoa hoặc Trung tâm chuyên khoa nói trên, tránh gây phiền hà và chờ đợi lâu cho bệnh nhân.

Điều 6. Thủ tục chuyển tuyến

1. Cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thủ tục chuyển tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

2. Trường hợp chuyển tuyến theo yêu cầu của bệnh nhân thì cơ sở khám, chữa bệnh nơi chuyển bệnh nhân đi giải thích rõ cho bệnh nhân biết về phạm vi quyền lợi và mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh không theo đúng tuyến và ghi vào giấy chuyển viện với lý do chuyển viện theo yêu cầu.

Điều 7. Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

1. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

a) Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc phường Đô Vinh, Bảo An khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Phòng khám khu vực Tháp Chàm, Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm;

b) Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc phường Phước Mỹ có thể chuyển bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Phòng khám khu vực Tháp Chàm, Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm hoặc Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;

c) Các Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học thuộc các phường còn lại kể cả khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;

d) Phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm, Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm, Bệnh xá Công an tỉnh, Bệnh xá Tỉnh đội, nhà hộ sinh khu vực, phòng khám đa khoa tư nhân tại Phan Rang - Tháp Chàm và Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc các Bệnh viện chuyên khoa, Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

2. Huyện Ninh Phước:

a) Các Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc các xã Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Thuận, Phước Hậu khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực Phú Nhuận, phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm hoặc Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm;

b) Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã An Hải, Phước Hải và thôn Phước Khánh, Phước Lợi thuộc xã Phước Thuận khi vượt khả năng thì được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh;

c) Các Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc các xã còn lại khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước;

d) Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, phòng khám đa khoa khu vực Phú Nhuận khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc các Bệnh viện chuyên khoa, Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

3. Huyện Thuận Nam:

a) Các Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc các xã Cà Ná, Phước Diêm khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực Cà Ná;

b) Phòng khám đa khoa khu vực Cà Ná, các Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc các xã còn lại khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Ninh Phước (do Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam chưa có cơ sở điều trị).

4. Huyện Ninh Hải:

a) Các Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc các xã Vĩnh Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực Nhơn Hải;

b) Phòng khám đa khoa khu vực Nhơn Hải, các Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học còn lại khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải;

c) Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, các Bệnh viện chuyên khoa hoặc Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

5. Huyện Ninh Sơn:

a) Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã Nhơn Sơn khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm hoặc Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm;

b) Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã Mỹ Sơn khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Ninh Sơn, Phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm hoặc Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm;

c) Các Trạm Y tế, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã Quảng Sơn, Hoà Sơn, Ma Nới khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Ninh Sơn;

d) Các Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã Tân Sơn, Lâm Sơn, Lương Sơn khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn;

đ) Trung tâm Y tế Ninh Sơn khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa hoặc các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh;

e) Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa hoặc các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

6. Huyện Bác Ái:

a) Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã Phước Trung khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm, Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm, Trung tâm Y tế Ninh Sơn hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn;

b) Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã Phước Đại, Phước Chính, Phước Thắng, Phước Thành khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Bác Ái;

c) Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học các xã còn lại khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn;

d) Trung tâm Y tế Bác Ái khi vượt khả năng chuyển bệnh nhân về Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa hoặc Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

7. Huyện Thuận Bắc:

a) Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã Bắc Sơn khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thuận Bắc hoặc Trung tâm Y tế Ninh Hải;

b) Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học thuộc xã Phước Chiến và Công Hải khi vượt khả năng chuyên môn giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thuận Bắc hoặc Bệnh viện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (khi có yêu cầu của người bệnh);

c) Trạm Y tế xã, Y tế cơ quan, trường học các xã còn lại khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thuận Bắc;

d) Trung tâm Y tế Thuận Bắc khi vượt khả năng giới thiệu bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện chuyên khoa hoặc Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Xác định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại khoản 1 và 2, Điều 2 của Quy định này;

b) Lập danh sách cơ sở đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu;

2. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành và quy định việc chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

3. Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương, trong trường hợp cần thiết Sở Y tế sẽ chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh điều chỉnh kịp thời nơi đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và tránh tình trạng quá tải.

Điều 9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc đủ điều kiện tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đăng ký với Sở Y tế.

Điều 10. Phòng khám đa khoa thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng chuyên môn của cơ sở, đăng ký với Sở Y tế để được xác định đủ điều kiện tổ chức khám, bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Phối hợp các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Quy định này.

2. Tổ chức ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo danh sách Sở Y tế đã phê duyệt.

3. Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký hoặc thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh bảo đảm số lượng người đăng ký tại mỗi cơ sở phù hợp khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Điều 12. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền nội dung Quy định này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định này trong phạm vi quản lý của địa phương.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2011
Ngày hiệu lực06/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2011/QĐ-UBND đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2011/QĐ-UBND đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýVõ Đại
        Ngày ban hành26/09/2011
        Ngày hiệu lực06/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2011/QĐ-UBND đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2011/QĐ-UBND đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển