Quyết định 50/2016/QĐ-UBND

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 4 và Điều 5 của Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 65/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế kèm Quyết định 65/2013/QĐ-UBND Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM B KHOẢN 3 ĐIỀU 4 VÀ ĐIỀU 5 CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2013/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật T chức chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một s điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;

Căn cứ Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện thuốc hướng thần;

Căn cứ Nghị định s 45/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ hướng dn việc nhập khu, lấy mẫu, quản , sử dụng các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất;

Căn cứ Nghị định s 126/2015/NĐ-CP ngày 09/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tưng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 119/TTr-CAT ngày 20/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 4 và Điều 5 của Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 4

“b) Tăng cường công tác hướng dẫn và quản lý các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để bảo đảm thực hiện đúng các quy định theo Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc”.

2. Sửa đổi Điều 5

“Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được quy định tại Khoản 1 Điu 1 của Quy chế này. Thông qua công tác quản lý giám sát của các ngành chức năng khi phát hiện nguồn tin, tài liệu hoặc các hành vi sai phạm thì các ngành có trách nhiệm thông báo cho Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

2. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, đề ra Kế hoạch, nội dung, lịch trình công tác kiểm tra, giám sát và tập hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh theo định kỳ 06 tháng, 01 năm”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế; Cục trưởng Cục Hải quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, đơn vị, cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- Cục kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- CT, các PCT, các TV UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các đoàn thể, Hội;
- VKSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp;
- LĐVP, TT TH-CB;
- Lưu: VT, P.NC-NgV (T-QD4).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2016
Ngày hiệu lực02/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế kèm Quyết định 65/2013/QĐ-UBND Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế kèm Quyết định 65/2013/QĐ-UBND Bình Phước 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành22/11/2016
        Ngày hiệu lực02/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế kèm Quyết định 65/2013/QĐ-UBND Bình Phước 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế kèm Quyết định 65/2013/QĐ-UBND Bình Phước 2016

            • 22/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực