Quyết định 502/QĐ-UBND

Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 502/QĐ-UBND áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 502/QĐ-UBND

An Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 128/TTr-SCT ngày 28 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo AG, Đài PTTH AG,
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: KT, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Từ đó, phát triển sản xuất và tiêu dùng nhiên liệu sinh học thay thế một phần nhiên liệu truyền thống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Việc sử dụng nhiên liệu sinh học được sự đồng thuận giữa nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG

1. Nguyên tắc thực hiện

- Việc áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống để hình thành xăng E5, E10 và kinh doanh phân phối xăng E5, E10 được thực hiện theo lộ trình quy định tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cung ứng xăng E5, E10 của các doanh nghiệp đầu mối.

- Chỉ kinh doanh phân phối xăng E5, E10 cho các phương tiện cơ giới đường bộ tại các CHXD trên đường bộ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để kinh doanh song song nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống; Các xà lan kinh doanh xăng dầu trên mặt nước, các cửa hàng xăng dầu trên bộ nhập xăng dầu bằng đường thủy không kinh doanh xăng E5, E10.

- Việc cải tạo, sửa chữa CHXD phù hợp quy chuẩn để kinh doanh xăng E5, E10; việc cải tạo, sửa chữa cần đảm bảo chi phí hợp lý cho doanh nghiệp, theo hướng không phát sinh tăng bồn, bể, đường ống công nghệ, trụ bơm để kinh doanh xăng E5, E10.

- Việc kinh doanh phân phối xăng E5, E10 được thực hiện theo lộ trình, từng bước, thí điểm trước rồi mới nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; Vẫn tiếp tục kinh doanh xăng RON 92, RON 95 song song với xăng E5, E10 cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc thay thế xăng RON 92, RON 95 bằng xăng E5, E10.

2. Lộ trình thực hiện

2.1. Xăng E5

a) Từ ngày 01/12/2015 đến 30/06/2016

Các doanh nghiệp là công ty thành viên hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối, các doanh nghiệp là Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (không phân biệt Tổng đại lý trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh) mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất 01 (một) CHXD trên đường bộ trực thuộc có kinh doanh xăng E5, ngoại trừ các doanh nghiệp không có CHXD trên đường bộ trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

b) Đến 31/12/2016

Phấn đấu 50% các CHXD trên đường bộ trên địa bàn tỉnh có kinh doanh xăng E5. Trong đó, 50 % các CHXD trên đường bộ trực thuộc các doanh nghiệp là công ty thành viên hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối, các doanh nghiệp là Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có kinh doanh xăng E5.

c) Đến 30/11/2017

Phấn đấu 100% các CHXD trên đường bộ trên địa bàn tỉnh có kinh doanh xăng E5. Trong đó, 100 % các CHXD trên đường bộ trực thuộc các doanh nghiệp là công ty thành viên hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối, các doanh nghiệp là Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có kinh doanh xăng E5.

2.2. Xăng E10

a) Từ ngày 01/12/2017

Các doanh nghiệp là công ty thành viên hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối, các doanh nghiệp là Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (không phân biệt Tổng đại lý trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh) mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất 01 (một) CHXD trên đường bộ trực thuộc có kinh doanh xăng E10, ngoại trừ các doanh nghiệp không có CHXD trên đường bộ trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

b) Đến 31/12/2018

Phấn đấu 50% các CHXD trên đường bộ trên địa bàn tỉnh có kinh doanh xăng E10. Trong đó, 50 % các CHXD trên đường bộ trực thuộc các doanh nghiệp là công ty thành viên hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối, các doanh nghiệp là Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có kinh doanh xăng E10.

c) Đến 30/11/2019

Phấn đấu 100% các CHXD trên đường bộ trên địa bàn tỉnh có kinh doanh xăng E10. Trong đó, 100 % các CHXD trên đường bộ trực thuộc các doanh nghiệp là công ty thành viên hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối, các doanh nghiệp là Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có kinh doanh xăng E10.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch lộ trình này, định kỳ báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh; Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định 5364/QĐ-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển nhiên liệu sinh học” thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5, E10 nói riêng; quan tâm làm rõ lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát và vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học theo Lộ trình đã được phê duyệt và phân phối xăng sinh học thuận lợi như xăng khoáng.

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến tồn trữ, vận chuyển, phân phối sản phẩm nhiên liệu sinh học; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan và các địa phương chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc đảm bảo tỷ lệ phối trộn và chất lượng nhiên liệu sinh học theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

2. Sở Khoa học, Công nghệ

- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn liên quan quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng xăng E5, E10 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. Sở Giao thông Vận tải

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 trên các phương tiện vận tải công cộng; Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải công cộng trên địa bàn tỉnh đồng thời vận động các chủ phương tiện cơ giới sử dụng xăng sinh học E5, E10 trong hoạt động giao thông vận tải công cộng.

4. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, thẩm định, bố trí lồng ghép kinh phí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị để thực hiện kế hoạch theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan xây dựng, triển khai thực hiện chương trình truyền thông khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5, E10 nói riêng, quan tâm làm rõ lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chương trình truyền thông khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo Kế hoạch này.

6. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề

Phối hợp Sở Công Thương và các Sở, ngành chuyên môn liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nhiên liệu sinh học trong các cơ quan, đơn vị mình, khuyến khích các cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên sử dụng xăng E5, E10 cho các phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động, phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành chuyên môn liên quan triển khai thực hiện theo đúng lộ trình của Kế hoạch này.

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5, E10 đến các tổ chức và người dân được biết, tham gia hưởng ứng, đồng thời, tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn.

- Căn cứ vào thực tế tại các địa phương, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể theo hướng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn bắt buộc sử dụng xăng E5 cho các phương tiện cơ giới đường bộ khi trên địa bàn có đủ nguồn cung.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát phát triển mạng lưới bán lẻ xăng E5 trên địa bàn để phục vụ người tiêu dùng; phối hợp Sở Công Thương và các Sở, ngành chuyên môn liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tiến hành cải tạo, sửa chữa hoặc lắp đặt mới bể chứa, đường ống công nghệ, trụ bơm tại các cửa hàng xăng dầu để kinh doanh phân phối xăng sinh học E5, E10 theo quy định.

8. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh An Giang

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan xây dựng, triển khai thực hiện chương trình truyền thông khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5, E10 nói riêng; quan tâm làm rõ lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Chủ động xây dựng các nội dung tuyên truyền về lộ trình thực hiện sử dụng và kinh doanh sản phẩm nhiên liệu sinh học xăng E5, E10 theo Kế hoạch này. Quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tuyên truyền, giới thiệu những địa điểm CHXD có kinh doanh xăng E5, E10 trên địa bàn cho người tiêu dùng.

9. Các công ty thành viên, chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối và các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

a) Các công ty thành viên, chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

- Đầu tư, phát triển các trạm pha chế, phối trộn xăng E5, E10 phù hợp với lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang theo Kế hoạch này. Đảm bảo đáp ứng nguồn cung nhiên liệu sinh học xăng E5, E10 cho hệ thống các CHXD của các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Tuân thủ các quy định đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Triển khai mở rộng mạng lưới CHXD trực thuộc kinh doanh xăng E5, E10 theo đúng lộ trình của Kế hoạch này.

- Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan truyền thông đại chúng triển khai thực hiện chương trình truyền thông khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5, E10 nói riêng.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức vận động các đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10;

- Có chính sách hỗ trợ đối với các đại lý có cửa hàng kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối E5, E10 như: chính sách hoán cải bồn bể, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông…

- Định kỳ hàng quý (03 tháng) báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và tình hình kinh doanh các sản phẩm xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

- Triển khai mở rộng mạng lưới CHXD trực thuộc kinh doanh xăng E5, E10 theo đúng lộ trình của Kế hoạch này.

- Chủ động và phối hợp với công ty thành viên, chi nhánh của doanh nghiệp đầu mối để được hướng dẫn, hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng … theo đúng lộ trình của kế hoạch này.

- Có chính sách hỗ trợ đối với các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối E5, E10 như: chính sách hoán cải bồn bể, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông…

- Định kỳ hàng quý (03 tháng) báo cáo kết quả tình hình kinh doanh các sản phẩm xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo, kế hoạch chung của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần chỉnh sửa, bổ sung, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 502/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu502/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 502/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 502/QĐ-UBND áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 502/QĐ-UBND áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu502/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 502/QĐ-UBND áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 502/QĐ-UBND áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống An Giang

           • 03/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực