Quyết định 5074/QĐ-UBND

Quyết định 5074/QĐ-UBND năm 2014 duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông),

Nội dung toàn văn Quyết định 5074/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu dân cư đô thị Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5074/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TÂN THỚI NHÌ, XÃ TÂN THỚI NHÌ, HUYỆN HÓC MÔN (QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - KIẾN TRÚC - GIAO THÔNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2888/TTr-SQHKT ngày 27 tháng 8 năm 2014 về trình duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông), với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:

- Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn,

Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Đông - Bắc : giáp Quốc lộ 22.

+ Phía Tây - Bắc: giáp kênh An Hạ.

+ Phía Đông - Nam: giáp kênh Trung Ương - khu dân cư xã Tân Thới Nhì.

+ Phía Tây - Nam: giáp khu đất nông nghiệp, xã Xuân Thới Sơn.

- Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 478,5 ha.

- Tính chất của khu vực quy hoạch: khu dân cư đô thị - dịch vụ thương mại.

2. Cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu:

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn).

3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu:

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Kiến Trúc.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu:

- Thuyết minh tổng hợp (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông).

- Thành phần bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/20.000.

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ hiện trạng giao thông tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2000.

+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2000.

+ Bản đồ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/1000.

5. Dự báo quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:

5.1. Thời hạn quy hoạch: đến năm 2020 (theo thời hạn quy hoạch của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Hóc Môn đã được phê duyệt và theo yêu cầu quản lý, phát triển đô thị).

5.2. Dự báo quy mô dân số trong khu vực quy hoạch:

Dự báo quy mô dân số trong khu vực quy hoạch: 38.000 người.

5.3. Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:

STT

Loại chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

A

Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu

m2/người

125,92

B

Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu

m2/người

59,29

C

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở

 

- Đất các nhóm nhà ở

m2/người

30,85

+ Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

m2/người

3,52

+ Đất nhóm nhà ở thấp tầng xây dựng mới

m2 /người

17,49

+ Đất nhóm nhà ở cao tầng xây dựng mới

m2/người

6,78

+ Đất nhóm nhà ở khu tái định cư

km/km2

3,06

- Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở, trong đó:

m/người

5,79

+ Đất công trình giáo dục

m2/người

4,54

+ Trạm y tế

m2/người

0,46

+ Dịch vụ - thương mại, chợ

m2/người

0,79

- Đất cây xanh sử dụng công cộng (không kể 1 m2/người đất cây xanh trong nhóm nhà ở)

m2/người

4,68

- Đất đường giao thông cấp phân khu vực

km/km2

11,36

D

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

 

Đất giao thông bố trí đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh, giao thông đường sắt

%

17,97

Tiêu chuẩn cấp nước

lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn thoát nước

lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn cấp điện

Kwh/người/năm

1800

Tiêu chuẩn rác thải, chất thải

kg/người/ngày

1,2

E

Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu

 

 

 

Mật độ xây dựng chung

%

31

 

Hệ số sử dụng đất

lần

1,63

 

Tầng cao xây dựng (theo QCVN 03:2012/BXD)

Tối thiểu

tầng

1

 

Tối đa

tầng

38

 

 

 

 

 

 

6. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

6.1. Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

Toàn khu vực quy hoạch là 3 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở, được xác định gồm:

Các đơn vị ở:

- Đơn vị ở 1: Diện tích: 145,58 ha; quy mô dân số: 15.000 người; giới hạn bởi trục đường Vành đai 3, Đường số 1, kênh Trung Ương và Quốc lộ 22.

- Đơn vị ở 2: Diện tích: 98,12 ha; quy mô dân số: 13.000 người; giới hạn bởi trục đường Vành đai 3, Đường số 1, đường C1 và kênh Trung Ương.

- Đơn vị ở 3: Diện tích: 234,80 ha; quy mô dân số: 10.000 người; giới hạn bởi trục đường Vành đai 3, đường C1, đường Đặng Công Bỉnh và Quốc lộ 22.

Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở (có đan xen các khu chức năng ngoài đơn vị ở) bao gồm:

a. Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở (tổng diện tích các đơn vị ở: 225,32 ha):

a.1. Khu chức năng xây dựng nhà ở (nhóm nhà ở): tổng diện tích 117,24 ha. trong đó:

- Khu ở hiện hữu chỉnh trang, diện tích 13,38 ha.

- Khu ở thấp tầng xây dựng mới, diện tích 66,45 ha.

- Khu chung cư cao tầng xây dựng mới, diện tích 25,75 ha.

- Khu nhà ở tái định cư, diện tích 11,66 ha.

a.2. Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở: tổng diện tích 22,01 ha bao gồm:

- Khu chức năng giáo dục: tổng diện tích 17,28 ha, trong đó:

+ Trường mầm non xây dựng mới (04 trường), diện tích 3,97 ha.

+ Trường tiểu học xây dựng mới (04 trường), diện tích 6,86 ha.

+ Trường tiểu học Nhị Tân hiện trạng (01 trường): diện tích 0,11 ha.

+ Trường trung học cơ sở xây dựng mới (01 trường): diện tích 2,65 ha.

+ Trường trung học phổ thông xây dựng mới (01 trường): diện tích 2,71 ha.

+ Trường dạy nghề xây dựng mới (01 trường): diện tích 0,98 ha.

- Khu chức năng y tế: tổng diện tích 3 trạm y tế xây dựng mới 1,74 ha.

- Khu chức năng thương mại dịch vụ công cộng: tổng diện tích 4 chợ xây dựng mới 2,99 ha.

a.3. Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi): tổng diện tích 17,78 ha.

a.4. Mạng lưới đường giao thông cấp phân khu vực: tổng diện tích 68,29 ha.

b. Các khu chức năng ngoài đơn vị ở nằm đan xen trong đơn vị ở: tổng diện tích 253,18 ha:

b.1. Khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đô thị: tổng diện tích 45,73 ha:

- Khu chức năng y tế (02 bệnh viện): diện tích 5,98 ha.

- Trung tâm thể dục thể thao: diện tích 1,58 ha.

- Sân vận động: diện tích 2,75 ha.

- Sân thể thao cơ bản: diện tích 1,10 ha.

- Thư viện: diện tích 0,55 ha.

- Bảo tàng: diện tích 1,31 ha.

- Trung tâm triển lãm: diện tích 1,72 ha.

- Cung văn hóa: diện tích 1,07 ha.

- Rạp xiếc: diện tích 0,79 ha.

- Trung tâm thương mại: diện tích 7,40 ha.

- Cao ốc văn phòng - thương mại dịch vụ: diện tích 9,98 ha.

- Khách sạn - trung tâm hội nghị: diện tích 10,98 ha.

- Kho tang vật hiện trạng: 0,52 ha.

b.2. Khu chức năng sử dụng hỗn hợp (không có chức năng ở): diện tích 84 ha.

b.3. Đất mặt nước sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở: diện tích 13,54 ha.

b.4. Đất cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly giao thông, cây xanh bảo vệ kênh rạch): diện tích 31,44 ha.

b.5. Đất kênh rạch, mương hiện hữu: diện tích 11,30 ha.

b.6. Mạng lưới đường giao thông đối ngoại: tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên: trên mặt đất, trên cao, ngầm, đường sắt, đường thủy): diện tích 54,61 ha.

b.7. Đất nút giao thông: diện tích 2,56 ha.

b.8. Khu bến, bãi đỗ xe cấp đô thị: diện tích 5,54 ha.

- Bến xe buýt: diện tích 4,54 ha.

- Trạm Metro - ga đường sắt đô thị: diện tích 1,00 ha.

b.9. Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật diện tích 3,40 ha.

b.10. Khu công trình tôn giáo hiện hữu: diện tích 1,06 ha.

6.2. Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch:

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

A

Đất đơn vị ở

225,32

47,09

1

Đất các nhóm nhà ở

117,24

24,50

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

13,38

- Đất nhóm nhà ở thấp tầng xây dựng mới

66,45

- Đất nhóm nhà ở (chung cư cao tầng) xây dựng mới

25,75

 

- Đất nhóm nhà ở khu tái định cư

11,66

 

2

Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở

22,01

4,60

 

- Đất giáo dục

17,28

3,61

 

+ Trường mầm non xây dựng mới: 4 trường

3,97

 

 

+ Trường tiểu học xây dựng mới: 4 trường

6,86

 

 

+ Trường tiểu học Nhị Tân hiện trạng: 1 trường

0,11

 

 

+ Trường dạy nghề xây dựng mới: 1 trường

0,98

 

 

+ Trường trung học cơ sở xây dựng mới: 1 trường

2,65

 

 

+ Trường trung học phổ thông xây dựng mới: 1 trường

2,71

 

 

- Đất y tế (trạm y tế) xây dựng mới: 3 trạm

1,74

0,36

 

- Đất công trình dịch vụ thương mại (chợ) xây dựng mới: 4 chợ

2,99

0,63

3

Đất cây xanh sử dụng công cộng

17,78

3,72

4

Đất giao thông

68,29

14,27

B

Đất ngoài đơn vị ở

253,18

52,91

1

- Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị

45,73

9,56

 

+ Đất bệnh viện

5,98

 

 

+ Đất trung tâm thể dục thể thao

1,58

 

 

+ Đất sân vận động

2,75

 

 

+ Đất sân thể thao cơ bản

1,10

 

 

+ Đất thư viện

0,55

 

 

+ Đất bảo tàng

1,31

 

 

+ Đất trung tâm triển lãm

1,72

 

 

+ Đất cung văn hóa

1,07

 

 

+ Đất rạp xiếc

0,79

 

 

+ Đất trung tâm thương mại

7,40

 

 

+ Đất cao ốc văn phòng - thương mại dịch vụ

9,98

 

 

+ Đất khách sạn - trung tâm hội nghị

10,98

 

 

+ Đất kho tang vật hiện trạng

0,52

 

2

- Đất khu hỗn hợp

84,00

17,55

 

+ Khu trung tâm hỗn hợp

4,83

 

 

+ Khu đấu nối kỹ thuật

4,42

 

 

+ Khu hỗn hợp 1

13,41

 

 

+ Khu hỗn hợp 2

28,21

 

 

+ Khu cây xanh, mặt nước (hồ, kênh rạch)

16,26

 

 

+ Đất giao thông

16,87

 

3

- Đất mặt nước sử dụng công cộng cấp đô thị

13,54

2,83

4

- Đất cây xanh cách ly giao thông, cây xanh bảo vệ kênh, rạch

31,44

6,57

5

- Đất kênh rạch, mương hiện hữu

11,30

2,37

6

- Đất giao thông đối ngoại - tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên)

54,61

11,41

7

- Đất nút giao thông

2,56

0,54

8

- Đất đầu mối giao thông

5,54

1,16

 

+ Bến xe buýt

4,54

 

 

+ Trạm metro - ga đường sắt đô thị

1.00

 

9

- Đất hạ tầng kỹ thuật

3,40

0,71

10

- Đất công trình tôn giáo hiện hữu

1,06

0,22

 

Tổng cộng

478,50

100

6.3. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị từng đơn vị ở và ngoài đơn vị ở:

Đơn vị ở

Cơ cấu sử dụng đất

 

Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị

Loại đất

Ký hiệu khu đất hoặc ô phố

Diện tích (m2)

Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/ng)

Mật độ xây dựng tối đa (%)

Tầng cao (tầng)

Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)

Tối thiểu

Tối đa

 

Đất đơn vị ở

 

681.700

45,45

 

 

 

 

1.1. Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

 

286.500

19,10

 

 

 

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

I.1

29.800

 

40

1

44

1,2

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

I.2

36.200

 

40

1

44

1,2

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

I.3

21.900

 

45

1

44

1,35

Đơn vị ở 1 (diện tích:

1.455.800 m2; dự báo quy mô dân số: 15000 người)

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

I.4

42.900

 

35

1

4

1,05

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

I.5

54.400

 

30

1

4

0,9

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

I.6

50.200

 

35

1

4

1,05

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

I.7

28.900

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

I.8

22.200

 

45

1

4

1,35

 

1.2. Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở

 

52.500

3,50

 

 

 

 

 

- Đất giáo dục

 

41.700

2,78

 

 

 

 

 

+ Trường mầm non xây dựng mới

I.9

11.800

 

40

1

2

0,8

 

+ Trường tiểu học xây dựng mới

I.10

20.100

 

40

1

3

1,2

 

+ Trường dạy nghề xây dựng mới

I.11

9.800

 

40

1

3

1,2

 

- Đất công trình dịch vụ đô thị khác

 

10.800

 

 

 

 

 

 

+ Trạm y tế

I.12

5500

 

35

1

3

1,05

 

+ Chợ xây dựng mới

I.13

5300

 

35

1

3

1,05

 

1.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng

 

67700

4,51

 

 

 

0,05

 

- Xây dựng mới

I.31

59.600

 

5

0

1

0,05

 

- Xây dựng mới

I.32

1900

 

5

0

1

0,05

 

- Xây dựng mới

I.33

6200

 

5

0

1

0,05

 

1.4. Đất giao thông

 

275.000

18,34

 

 

 

 

 

- Đất đường giao thông cấp phân khu vực (km/km2)

 

 

12,68 km/km2

 

 

 

 

 

Đất ngoài đơn vị ở

 

774.100

51,60

 

 

 

 

 

1.5. Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị

 

350.100

23,34

 

 

 

 

 

+ Trung tâm triển lãm

I.14

17.200

 

40

1

4

1,6

 

+ Thư viện

I.15

5500

 

40

1

4

1,6

 

+ Cung văn hóa

I.16

10.700

 

40

1

4

1,6

 

+ Rạp xiếc

I.17

7.900

 

40

1

4

1,6

 

+ Bảo tàng

I.18

13.100

 

40

1

4

1,6

 

+ Trung tâm thể dục thể thao

I.19

15.800

 

40

1

4

1,6

 

+ Sân vận động

I.20

27.500

 

35

1

4

1,4

 

+ Sân thể thao cơ bản

I.21

11.000

 

55

0

1

0,05

 

+ Khách sạn - trung tâm hội nghị

I.22

19.100

 

40

5

38

6,8

 

 

I.23

33.600

 

40

5

38

6,8

 

 

I.24

42.300

 

40

5

38

6,8

 

+ Cao ốc văn phòng- thương mại dịch vụ

I.25

19.000

 

40

5

38

6,8

 

 

I 26

24.900

 

40

5

38

6,8

 

 

I.27

28.500

 

40

5

38

6,8

 

+ Trung tâm thương mại

I.28

19.300

 

40

5

38

6,8

 

 

I.29

54.700

 

40

5

38

6,8

 

1.6. Đất mặt nước sử dụng công cộng cấp đô thị

I.30

116.400

7,76

5

0

1

0,05

 

1.7. Đất cây xanh cách ly giao thông, cây xanh bảo vệ kênh rạch

 

131.400

8,76

5

0

1

0,05

 

 

I.34

11.500

 

5

0

1

0,05

 

 

I.35

15.500

 

5

0

1

0,05

 

 

I.36

35.900

 

5

0

1

0,05

 

 

I.37

12.600

 

5

0

1

0,05

 

 

I.38

12.500

 

5

0

1

0,05

 

 

I.39

13.900

 

5

0

1

0,05

 

 

I.40

29.500

 

5

0

1

0,05

 

1.8. Đất kênh rạch, mương hiện hữu

 

23.000

1,53

 

 

 

 

 

1.9. Đất giao thông đối ngoại

 

153.200

10,21

 

 

 

 

 

Đất đơn vị ở

 

788.600

60,66

 

 

 

 

 

2.1.Đất các nhóm nhà ở xây dựng mới

 

445.700

34,28

 

 

 

 

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

II.1

45.400

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

II.2

40.300

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

II.3

72.900

 

30

1

4

0,9

Đơn vị ở 2 (diện tích:

981.200 m2; dự báo quy mô dân số:

13.000 người)

- Đất nhóm nhà ở tái định cư

II.4

45.400

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở tái định cư

II.5

29.800

 

40

1

4

1,35

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

II.6

32.100

 

45

1

4

1,35

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

II.7

28.600

 

45

1

4

1,35

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

II.8

14.200

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (chung cư cao tầng)

II.9

60.100

 

40

5

10

4

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (chung cư cao tầng)

II.10

26.900

 

40

5

10

4

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (chung cư cao tầng)

II.11

21.700

 

40

5

10

4

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (chung cư cao tầng)

II.12

28.300

 

40

5

10

4

 

2.2. Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở

 

99.800

7,68

 

 

 

 

 

- Đất giáo dục

 

84.000

6,46

 

 

 

 

 

+ Trường mầm non xây dựng mới

II.13

11.400

 

40

1

2

0,8

 

+ Trường tiểu học xây dựng mới

II.14

19.000

 

40

1

3

1,2

 

+ Trường trung học cơ sở xây dựng mới

II.15

26.500

 

45

1

4

1,8

 

+ Trường trung học phổ thông xây dựng mới

II.16

27.100

 

45

1

4

1,8

 

- Đất công trình dịch vụ đô thị khác

 

15.800

 

 

 

 

 

 

+ Trạm y tế - xây dựng mới

II.17

6.200

 

35

1

3

1,05

 

+ Chợ - xây dựng mới

II.18

9.600

 

35

1

3

1,05

 

2.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng

 

54.100

4,16

5

 

1

0,05

 

- Xây dựng mới

II.21

25.800

 

5

0

1

0,05

 

- Xây dựng mới

II.22

28.300

 

5

0

1

0,05

 

2.4. Đất giao thông

 

189.000

14,54

 

 

 

 

 

- Đất đường giao thông cấp phân khu vực (km/km2)

 

 

10,92 km/km2

 

 

 

 

 

Đất ngoài đơn vị ở

 

192.600

14,82

 

 

 

 

 

2.5. Đất mặt nước sử dụng công cộng

II.20

19.000

 

 

 

 

0,05

 

2.6. Đất cây xanh cách ly giao thông, cây xanh bảo vệ kênh rạch

II.23

20600

 

5

0

1

0,05

 

2.7. Đất giao thông đối ngoại (tính đến mạng lưới đường khu vực) - Nút giao thông

 

101.300

 

 

 

 

 

 

2.8. Đất hạ tầng kỹ thuật

II.19

34.000

 

 

 

 

 

 

2.9. Đất kênh rạch, mương hiện hữu

 

17700

 

 

 

 

 

 

Đất đơn vị ở

 

782.900

78,29

 

 

 

 

 

3.1. Đất các nhóm nhà ở, trong đó:

 

440.200

44,02

 

 

 

 

 

Xây dựng mới:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất nhóm nhà ở tái định cư

III.1

23.900

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở tái định cư

III.22

17.500

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (chung cư cao tầng)

III.2

58.900

 

30

5

10

3

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (chung cư cao tầng)

III.3

16.400

 

40

5

10

4

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (chung cư cao tầng)

III.4

45.200

 

35

5

10

3,5

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

III.5

13.700

 

45

1

4

1,35

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

III.6

3200

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

III.7

28.000

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

III.8

25.000

 

40

1

4

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

III.9

23.200

 

40

1

4

1,2

Đơn vị ở 3(diện tích: 2.348.000 m2; dự báo quy mô dân số: 10.000 người)

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

III.10

14.800

 

45

1

4

1,35

 

- Đất nhóm nhà ở xây dựng mới

III.11

36.600

 

45

1

4

1,35

 

Cải tạo, chỉnh trang:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.12

24.500

 

40

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.13

3800

 

40

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.14

10.500

 

40

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.15

13.300

 

45

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.16

17.800

 

40

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.17

18.100

 

40

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.18

14.000

 

45

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.19

9900

 

40

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.20

2500

 

40

1

3

1,2

 

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang

III.21

19.400

 

40

1

3

1,2

 

3.2.Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở

 

67.800

6,78

 

 

 

 

 

- Đất giáo dục

 

46.000

4,6

 

 

 

 

 

+ Trường mầm non xây dựng mới

III.23

9.300

 

40

1

2

0,8

 

+ Trường mầm non xây dựng mới

III.44

7.200

 

40

1

2

0,8

 

+ Trường mầm non xây dựng mới

III.24

13.100

 

40

1

3

1,2

 

+ Trường mầm non xây dựng mới

III.45

15.300

 

40

1

3

1,2

 

+ Trường tiểu học - hiện trạng

III.46

1100

 

40

1

3

1,2

 

- Đất công trình dịch vụ đô thị khác

 

20.700

 

 

 

 

 

 

+ Trạm y tế - xây dựng mới

III.25

5.700

 

35

1

3

1,05

 

+ Chợ - xây dựng mới

III.26

6.800

 

35

1

3

1,05

 

+ Chợ - xây dựng mới

III.47

8.200

 

35

1

3

1,05

 

3.3. Đất cây xanh sử dụng công cộng

 

56.000

5,6

 

 

 

0,05

 

- Xây dựng mới

III.52

30.100

 

5

0

1

0,05

 

- Xây dựng mới

III.53

10.000

 

5

0

1

0,05

 

- Xây dựng mới

III.54

13.500

 

5

0

1

0,05

 

- Hiện trạng (sân bóng)

III.48

2400

 

5

0

1

0,05

 

3.4. Đất giao thông

 

220.000

22,0

 

 

 

 

 

- Đất đường giao thông cấp phân khu vực (km/km2)

 

 

10,72 km/km2

 

 

 

 

 

Đất ngoài đơn vị ở

 

1565.100

156.51

 

 

 

 

 

3.5. Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đô thị

 

107.200

10,72

 

 

 

 

 

+ Khách sạn - trung tâm hội nghị

III.37

14.800

 

40

5

38

6,8

 

+ Cao ốc văn phòng- thương mại dịch vụ

III.42

27.400

 

40

5

38

6,8

 

+ Bệnh viện

III.39

29.000

 

40

2

10

3

 

+ Bệnh viện

III.40

30.800

 

40

2

10

3

 

+ Kho tang vật hiện trạng

III.38

5.200

 

40

2

4

1,2

 

3.6. Đất hỗn hợp

 

840.000

 

 

 

 

 

 

 

III.27

48.300

 

40

3

38

6,8

 

 

III.28

44.200

 

40

3

38

6,8

 

 

III.29

47.000

 

40

3

38

6,8

 

 

III.30

87.100

 

40

3

38

6,8

 

 

III.31

111.400

 

40

3

38

6,8

 

 

III.32

57.200

 

40

3

38

6,8

 

 

III.33

28.300

 

40

3

38

6,8

 

 

III.34

26.200

 

40

3

38

6,8

 

 

III.35

28.300

 

40

3

38

6,8

 

 

III.36

30.700

 

40

3

38

6,8

 

- Đất cây xanh sử dụng công cộng (trong khu hỗn hợp)

III.55

13.500

 

5

0

1

0,05

 

 

III.56

59.400

 

5

0

1

0,05

 

 

III.57

7.300

 

5

0

1

0,05

 

 

III.58

10.200

 

5

0

1

0,05

 

- Đất mặt nước sử dụng công cộng (trong khu hỗn hợp)

III.51

39.900

 

5

0

1

0,05

 

- Đất kênh rạch (trong khu hỗn hợp)

 

32.300

 

 

 

 

 

 

- Đất giao thông (trong khu hỗn hợp)

 

168.700

 

 

 

 

 

 

3.7. Đất cây xanh cách ly giao thông, cây xanh bảo vệ kênh rạch

 

162.400

 

5

0

1

0,05

 

 

III.59

7.300

 

 

 

 

 

 

 

III.60

42.300

 

 

 

 

 

 

 

III.61

7.800

 

 

 

 

 

 

 

III.62

9.300

 

 

 

 

 

 

 

III.63

17.300

 

 

 

 

 

 

 

III.64

11.500

 

 

 

 

 

 

 

III.65

14.000

 

 

 

 

 

 

 

III.66

52.900

 

 

 

 

 

 

3.8. Đất giao thông đối ngoại - nút giao thông

 

317.200

 

 

 

 

 

 

3.9. Đất đầu mối giao thông

 

55.400

 

 

 

 

 

 

+ Bến xe buýt

III.41

45.400

 

30

2

4

1,2

 

+ Trạm metro – ga đường sắt đô thị

III.43

10.000

 

30

2

4

1,2

 

3.10. Đất công trình tôn giáo hiện hữu

 

10.600

 

 

 

 

 

 

+ Giáo xứ Tân Thịnh

III.49

 

 

40

1

3

1,2

 

+ Tịnh xá Ngọc Tuyền

III.50

 

 

40

1

3

1,2

 

3.11. Đất kênh rạch, mương hiện hữu

 

72.300

 

 

 

 

 

7. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị:

- Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn, khu vực quy hoạch được xác định là khu dân cư đô thị với các cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đầy đủ, đảm bảo môi trường sống tốt cho người dân.

- Tổ chức không gian kiến trúc dựa trên đặc điểm hiện trạng, không gian đường phố, phân chia ô phố theo quy mô hợp lý, phù hợp với tính chất hoạt động nhằm tạo các không gian kiến trúc đa dạng.

- Các khu chức năng (dân cư, công trình công cộng, cây xanh,...) được bố trí xen cài đáp ứng nhu cầu một không gian sống của đô thị hiện đại và tạo cảnh quan sinh động, hài hòa.

- Yêu cầu về kiến trúc công trình: Tùy thuộc vào tính chất và vị trí của công trình, các chỉ tiêu xây dựng như mật độ xây dựng khống chế chung toàn khu không quá 30%. Hình thức kiến trúc mang tính thẩm mỹ cao, đa dạng, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của khu đô thị. Tầng cao xây dựng 1 - 38 tầng.

- Khoảng lùi công trình kiến trúc tính từ lộ giới theo quy định, sử dụng làm khoảng sân trước tùy theo từng loại công trình.

- Trọng tâm là khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 22 và Vành đai 3, bố trí mảng cây xanh tập trung, trồng hoa khu vực này.

- Khu vực giáo dục và các công trình công cộng: đối với các công trình như trường tiểu học, mầm non bố trí phân tán vào các nhóm ở nhằm đảm bảo bán kính phục vụ. Đối với trung học phổ thông, trường trung học cơ sở sẽ bố trí tại đơn vị ở 1, 2 trên tuyến đường 30m.

- Điểm nhấn là các công trình công cộng dọc Quốc lộ 22, đường Vành đai 3.

- Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình trên từng ô phố.

8. Thiết kế đô thị:

8.1. Nguyên tắc thiết kế đô thị:

- Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của Thành phố có các tuyến giao thông chính đi qua như Quốc lộ 22, đường Vành đai 3, đường Đặng Công Bỉnh, đường C1 tạo cho khu vực có sự linh động, nối kết một cách thuận tiện với các khu vực kế cận. Với điều kiện phát triển các không gian đặc trưng đô thị, nội dung thiết kế đô thị đề xuất được các giải pháp phù hợp với quá trình phát triển theo các nguyên tắc thiết kế như sau:

+ Phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn đã được phê duyệt.

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn quy phạm của Nhà Nước về quy hoạch xây dựng đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc, công trình dịch vụ đô thị, cây xanh,… tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa và thẩm mỹ.

+ Căn cứ theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị làm cơ sở cho nội dung đề xuất thiết kế đô thị trong khu vực quy hoạch.

- Đảm bảo các tiện ích cơ bản của đô thị góp phần nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

- Xác lập và tạo lập các đặc trưng đô thị nhằm tạo nên đô thị sinh thái.

- Hình thành môi trường sống và sinh hoạt thân thiện với môi trường, có tính bền vững cao. Cần bảo tồn cảnh quan tự nhiên dọc Kênh.

- Tổ chức kiến trúc trong thiết kế đô thị:

+ Việc phát triển đô thị cần được tiến hành theo phương cách mang lại lợi ích công cộng tối đa. Sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi cho cư dân đô thị cần phải được xem xét như là vấn đề tiên quyết. Thiết kế đô thị cần tính toán cự ly bán kính đi bộ đến các khu công cộng, bến xe, metro. Ngoài ra, yếu tố ánh sáng, không khí và khu sân bãi ngoài trời phục vụ công cộng là những mục tiêu nhất định.

+ Các đô thị tốt đều dễ dàng nhận diện được ngay nhờ nét đặc trưng tiêu biểu của nhóm các kiểu kiến trúc cao nhất tập trung tại các khu vực phát triển dày đặc và có hoạt động đô thị như các khu khách sạn, kinh doanh, các khu thương mại, các cửa hàng bán lẻ, và các khu chung cư cao tầng,....

- Mật độ khu phát triển:

+ Khu đô thị mới được thiết kế nhằm tập trung mật độ phát triển cao dọc

theo hành lang giao thông vận tải (Quốc lộ 22, Vành đai 3, các trục đường chính).

+ Tùy theo mức độ xây phủ mặt bằng xây dựng, tầng cao kiến trúc trên mặt bằng có thể là 5 tầng nếu được xây phủ từ 70 - 100% đất hay 10 tầng nếu được xây phủ từ 30 - 50% đất.

+ Mật độ khu phát triển dự kiến cho khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì được bố trí từ mật độ cao đến mật độ thấp. Mật độ cao được tập trung dọc theo các trục đường thương mại tấp nập nhất. Mật độ thấp được bố trí tại vùng ven của đô thị. Khu phát triển ở vùng ven bờ sông có mật độ tương đối thấp hơn để bảo vệ môi trường thiên nhiên trong vùng.

- Xây phủ mặt bằng:

+ Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì sẽ là đô thị mang tính tập trung thu gọn, với những khu vực phát triển mật độ thấp. Việc phân bố khu phát triển theo quy hoạch và nhằm đạt hiệu quả trong việc sử dụng đất đai và các cơ sở hạ tầng đề xuất. Tỷ lệ xây phủ mặt bằng kết hợp với tỷ lệ diện tích mặt sàn xây dựng sẽ tác động tới bộ mặt cơ bản về độ cao của đô thị. Đô thị sẽ có đủ các mặt bằng không gian cây xanh cảnh quan tạo cho đô thị một môi trường thoải mái hấp dẫn và sinh động.

+ Các khu vực ven sông thường có mật độ xây dựng thấp như các khu biệt thự, công viên, khu tiện nghi công cộng và các trạm giao thông vận chuyển. Kiến trúc trong khu vực này nên có tỷ lệ xây phủ mặt bằng nền thấp. Khu công viên, bệnh viện sẽ có một tỷ lệ xây phủ mặt bằng bố trí theo kiểu tạo một môi trường công viên cây xanh. Các khu phát triển khác như khu công nghệ cao, khu phần mềm, công viên hồ cảnh quan có tỷ lệ xây phủ mặt bằng xây dựng thấp hơn các khu vực phố chính. Tạo cảnh quan cho khu phố này bằng các loại thực vật thiên nhiên thích nghi với khí hậu. Mặt bằng xây dựng nhằm hướng các mối quan tâm đến sự tiếp nhận ánh sáng và không khí cho việc phát triển cư dân.

- Hợp khối kiến trúc:

+ Công trình kiến trúc dọc tuyến Quốc lộ 22, Vành đai 3 và vòng xoay hoa thị là nơi cao và rộng nhất, những khu chức năng khác hoặc những vùng gần vòng xoay có thể thấp hơn. Những vùng gần các khu vực này có thể tạo ra hàng loạt mục đích sử dụng khác nhau như kinh doanh, thương mại, bán lẻ, nhà ở và những hình thức tương tự. Những khu vực có nhiều mục đích sử dụng như vậy không chỉ tạo cho đô thị có bộ mặt đặc thù mà còn phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày của đô thị. Các khu này cũng giúp hình thành những khu vực dễ nhận thấy trong đô thị dựa trên mục đích sử dụng vượt trội hơn của chúng.

+ Các mô thức phát triển đô thị tập trung được ưa chuộng hơn là những mô thức phát triển đô thị không có những trung tâm, hoạt động không tập trung nhưng lại rải rác ngẫu nhiên như vậy rất khó khăn và nặng nề để sinh sống và làm việc.

+ Để những vấn đề này được thực hiện, những khu phát triển xây dựng độc lập riêng lẻ phải được liên hệ lẫn nhau. Bằng cách làm như vậy, các kiểu kiến trúc xây dựng độc lập của đô thị tập hợp lại sẽ tạo nên hình ảnh đặc trưng của đô thị.

- Tỷ lệ diện tích mặt sàn, tầng cao kiến trúc:

+ Để đảm bảo các khu phát triển và các kiến trúc cao tầng được xây dựng và hình thành đúng theo hình mẫu cấu trúc mong muốn, cần phải lập quy hoạch toàn diện tính mặt bằng xây dựng và tầng cao kiến trúc. Cách quy hoạch toàn diện này được sử dụng để hướng dẫn việc xây dựng cho từng dự án phát triển riêng, đồng thời giúp biết được hình tượng của đô thị trước khi phân lô địa bàn tiến hành xây dựng phát triển.

+ Việc khống chế chiều cao tối đa và tối thiểu của kiến trúc sẽ được sử dụng để quản lý sự tập trung các khu phát triển độc lập riêng lẻ. Độ cao tối thiểu bảo đảm các ô khu vực tránh được sự phát triển chưa đúng mức. Trong khi ô độ cao tối đa sẽ ngăn ngừa sự phát triển quá mức ngoài sự kiểm soát, và sự phát triển chuyên tập trung cho các loại nhà cao tầng.

- Kiến trúc đặc trưng địa vật:

+ Các địa bàn đặc biệt trong khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì được thiết kế như là nơi có vị thế thích hợp để bố trí các tầng kiến trúc đặc trưng địa vật. Đây là nơi dành cho các kiến trúc địa vật cao nhất hoặc các kiến trúc đặc trưng.

+ Các kiến trúc địa vật cao nhất được đặt tại những khu giao lộ quan trọng (Quốc lộ 22, Vành đai 3). Các cao ốc này được bố trí trong những vị trí trung tâm của đô thị mới và sẽ dễ nhìn thấy từ những vị trí thuận tiện, cần phải được quan tâm chú ý để đảm bảo phát triển với chất lượng cao. Để thúc đẩy việc xây dựng phát triển thỏa đáng loại hình kiến trúc địa vật tại các địa điểm trên, điều cần thiết là phải áp dụng ưu đãi về kiến trúc có tầng cao đặc biệt bằng cách cho phép xây dựng phát triển theo tỷ lệ F.A.R bổ sung tại địa bàn chiến lược này.

+ Ngoài ra, những khu vực có vị thế nổi bật cũng được thiết kế bố trí các kiến trúc đặc trưng. Đây là địa điểm có tầm nhìn thuận lợi cho các kiến trúc cửa ngõ quan trọng hoặc các kiến trúc đặc biệt. Ví dụ như tại đường ven hồ thuộc đơn vị ở 1, 2, 3, khu hỗn hợp hoặc cửa ngõ ra vào khu dân cư đô thị,…, được quy hoạch bố trí các công trình công cộng đặc biệt với kiến trúc độc đáo.

8.2. Các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi:

Với mạng lưới giao thông đa dạng và tầng bậc, khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì có tổ chức không gian các trục đường phù hợp với chức năng và đảm bảo an toàn khi lưu thông, hình thành đặc trưng cảnh quan và hình thái đô thị. Các chỉ tiêu khống chế khoảng lùi cho từng tuyến đường như sau:

8.2.1. Quốc lộ 22:

Quốc lộ 22 là con đường nằm trong dự án đường Xuyên Á giữa Thành phố Hồ Chí Minh và nước Campuchia. Do có chức năng quan trọng này trong mạng lưới giao thông đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kết nối khu vực đô thị trung tâm ra các đô thị vành đai nên tuyến Quốc lộ 22 thường xuyên có mật độ xe lưu thông lớn, tốc độ cao. Để đảm bảo tầm nhìn và an toàn cho phương tiện lưu thông, khoảng lùi dọc theo tuyến đường Quốc lộ 22 được quy định như sau:

a. Đối với công trình thương mại dịch vụ:

- Khoảng lùi được xác định tối thiểu 6m tính từ chỉ giới đường đỏ của Quốc lộ 22. Đảm bảo lộ giới của tuyến Quốc lộ 22 là 120m.

- Với công trình thương mại - dịch vụ cao từ 6 tầng trở lên, phần đế từ tầng 1 đến tầng 5 có khoảng lùi 6m và từ tầng 6 trở lên có khoảng lùi tối thiểu 10m để tạo cho trục Quốc lộ 22 có tầm nhìn và không gian đảm bảo.

b. Đối với công trình nhà ở chung cư xây dựng mới:

Khoảng lùi đối với khu vực công trình nhà ở chung cư xây dựng mới nằm dọc tuyến Quốc lộ 22 có khoảng lùi tối thiểu 6m đối với phần đế và 10m đối với phần tháp. Không gian bên trong phạm vi khoảng lùi được tận dụng cho đường nội bộ và mảng xanh hai bên tuyến Quốc lộ 22.

8.2.2. Đường Vành đai 3:

Với chức năng kết nối các cụm đô thị vệ tinh trong vùng với khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu, tuyến Vành đai 3 xuyên qua khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì trực tiếp kết nối với giao thông toàn khu vực quy hoạch, hình thành nên luồng giao thông huyết mạch đi qua khu vực và tạo sự đa dạng về không gian đô thị. Khoảng lùi dọc theo tuyến Vành đai 3 được quy định như sau:

a. Đối với công trình thương mại dịch vụ:

- Khoảng lùi được xác định tối thiểu 6m tính từ chỉ giới đường đỏ của Vành đai 3. Đảm bảo lộ giới của tuyến Vành đai 3 là 74,5m

- Với công trình thương mại - dịch vụ cao từ 6 tầng trở lên, phần đế từ tầng 1 đến tầng 5 có khoảng lùi 6m và từ tầng 6 trở lên có khoảng lùi tối thiểu 10m để tạo trục Vành đai 3 có tầm nhìn và không gian đảm bảo.

b. Đối với công trình nhà ở chung cư xây dựng mới:

Khoảng lùi đối với khu vực công trình nhà ở chung cư xây dựng mới nằm dọc tuyến Vành đai 3 có khoảng lùi tối thiểu 6m đối với phần đế và 10m đối với phần tháp. Khuyến khích công trình có khoảng lùi lớn và hình thành mảng xanh dọc hai bên tuyến Vành đai 3.

8.2.3. Đường Đặng Công Bỉnh:

- Với chức năng kết nối cụm đô thị Tân Thới Nhì với cụm đô thị Tân Hiệp (đối diện qua trục Quốc lộ 22), đường đặng Công Bỉnh trực tiếp kết nối với giao thông khu vực quy hoạch tạo nên các hướng giao thông qua lại, kết nối hoàn chỉnh cho toàn khu đô thị.

- Khoảng lùi đối với khu vực công trình nhà ở hiện hữu, cải tạo chỉnh trang dọc tuyến đường Đặng Công Bỉnh tối thiểu là 3m.

8.2.4. Đường C1:

- Với chức năng kết nối khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì với các cụm dân cư khác trên địa bàn huyện Hóc Môn, đường C1 trực tiếp kết nối với giao thông khu vực quy hoạch và hình thành nên các hướng giao thông đi qua khu vực tạo sự đa dạng về không gian quy hoạch đô thị.

- Khoảng lùi đối với khu vực công trình nhà ở xây dựng mới nằm dọc tuyến đường C1 có khoảng cách tối thiểu là 6m.

8.2.5. Các tuyến đường giao thông khác:

- Ngoài các tuyến giao thông trên, khoảng lùi trên các tuyến giao thông khác (nội ô) trong khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì được quy định như sau:

+ Đối với trung tâm thương mại dịch vụ: khoảng lùi tối thiểu là 5m.

+ Đối với nhà ở chung cư cao tầng: khoảng lùi tối thiểu là 4m.

+ Đối với nhà ở thấp tầng: khoảng lùi tối thiểu là 2m.

- Không gian trong phạm vi khoảng lùi tổ chức các mảng xanh phù hợp với tầm nhìn của phương tiện giao thông. Đối với chung cư và trung tâm thương mại, không gian này cần được thiết kế linh hoạt để phục vụ người đi bộ và gia tăng hoạt động của con người trong khu vực.

8.3 Thiết kế cảnh quan không gian đô thị:

8.3.1. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị:

Khai thác tối đa các loại hình chức năng đô thị trong khu vực quy hoạch để tạo sự đa dạng trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị cũng như hình thành nên sự đặc trưng.Việc tổ hợp các hình khối nhiều loại hình khác nhau tạo yếu tố linh hoạt về không gian, tầng cao, khoảng lùi, độ che phủ, màu sắc và hệ số sử dụng đất.

8.3.2. Tổ chức các trục cảnh quan đô thị:

Hình thành các trục cảnh quan đặc trưng, sầm uất, tạo nên sự đặc sắc cho khu vực Phát triển các hệ thống giao thông đối nội và các trục cảnh quan một cách liên tục Các công trình trên các trục cảnh quan chính được quy định như sau:

- Các mặt tiền công trình có khối nhô ra nhỏ hơn 2m, hình thức nhẹ nhàng, không cầu kỳ, phức tạp.

- Khoảng lùi công trình đảm bảo các chỉ tiêu đã nêu ở phần trên.

- Chiều cao mặt đứng công trình phù hợp với tầm nhìn con người.

- Cây đường phố có đỉnh sinh trưởng không quá 20m.

8.3.3. Thiết kế đô thị các công trình điểm nhấn:

- Thiết lập hệ thống các công trình điểm nhấn là giải pháp để thu hút sự chú ý và khẳng định vị thế của khu vực. Các công trình biểu tượng và điểm nhấn là công trình tượng đài, công trình cao tầng, công trình có giá trị cảnh quan đặc biệt, đặt tại vị trí chiến lược để có được sự tập trung về tầm nhìn và có tầm nhìn rộng hoặc từ nhiều phía như quảng trường hoặc không gian mở lớn.

- Tổ chức các công trình điểm nhấn tại các vị trí giao nhau của tuyến Quốc lộ 22 và Vành đai 3, đường Vành đai 3 và đường C1, tại các trục chính của từng đơn vị ở 1, đơn vị ở 2, và đơn vị ở 3 là cần thiết. Các công trình điểm nhấn yêu cầu phải có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, kiến trúc và văn hóa.

8.3.4. Thiết kế đô thị các công trình biểu tượng:

- Kiến trúc cầu vượt tại nút giao hoa thị giữa Quốc lộ 22 và Vành đai 3 và kiến trúc hầm chui tại nút giao Vành đai 3 và đường C1 cần được thiết kế tinh tế, thanh thoát và hiện đại đồng bộ với không gian kiến trúc hiện đại lân cận.

- Hình thành biểu tượng cửa ngõ của khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì bởi hình tượng tháp quan sát vừa có chức năng thông tin hình ảnh đô thị, bên cạnh chức năng chính là hệ thống đèn chiếu sáng nút giao thông và trên thân của biểu tượng được lắp đặt đèn trang trí, tự chiếu sáng nhằm tạo sự đặc trưng cho đô thị, thu hút các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 22, Vành đai 3 từ xa.

8.3.5. Tổ chức mảng xanh đô thị:

- Chú trọng quy hoạch xây dựng với không gian xanh và vành đai xanh, các phân khu chức năng được xây dựng tách biệt.

- Khai thác các không gian rỗng cho mảng xanh, thiết lập nhiều tuyến cảnh quan đi bộ nhằm tạo ra môi trường đô thị thân thiện là một trong những tiêu chí để hình thành bản sắc đô thị. Với cây xanh mật độ cao, cùng với trung tâm của khu vực quy hoạch được bố trí công viên kết hợp với công trình văn hóa mang tính đặc trưng càng làm cho khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì có nhiều điểm thu hút.

- Các công trình kiến trúc khai thác phần mái cho mảng cỏ và cây bụi, tạo ra môi trường thiên nhiên từ bên trong công trình, vừa đảm bảo chức năng riêng của từng công trình, vừa đem lại hiệu quả về môi trường.

- Cây xanh cho các trục đường chính cần khai thác tối đa chủng loại cây xanh sẵn có tại địa phương.

8.3.6. Thiết kế đô thị trong hình thái kiến trúc chủ đạo:

a. Công trình thương mại - dịch vụ:

Công trình thương mại dịch vụ là khu vực tập trung con người đông đúc và cũng là điểm thu hút cư dân bên ngoài, do vậy việc xây dựng các công trình này phải mang tính thẩm mỹ cao, vừa đặc trưng, vừa hiện đại để thu hút hoạt động kinh doanh, tạo hình ảnh đô thị đặc trưng cho khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì.

- Khoảng lùi tối thiểu: 6m.

- Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc hiện đại, hình khối đơn giản, nhẹ nhàng, tạo sự chuyển tiếp trong không gian chung của đô thị cũng như khu vực lân cận.

- Tầng cao công trình: tầng cao tối đa 10 - 38 tầng, chiều cao tầng từ 3,2m - 4,2m.

- Màu sắc công trình: với gam màu lạnh, nhấn màu nhẹ nhàng, tạo sự hài hòa và phù hợp với khu vực xung quanh.

- Vật liệu xây dựng: vật liệu hiện đại, có mức độ tiêu hao năng lượng thấp.

b. Công trình nhà ở chung cư:

Nhà ở chung cư là nơi đáp ứng nhu cầu cho chính cư dân khu vực quy hoạch, do vậy việc lựa chọn hình thức kiến trúc phải tạo sự thoải mái cho con người, không quá cầu kỳ, nhưng phải đảm bảo sự tiện nghi vốn có:

- Khoảng lùi tối thiểu: 6m

- Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc Á Đông vừa có nét đặc trưng, vừa có nét hiện đại.

- Tầng cao công trình: tầng cao tối đa 10 tầng.

- Màu sắc công trình: với gam màu lạnh, nhấn màu nhẹ nhàng, tạo sự hài hòa và phù hợp với khu vực xung quanh.

- Vật liệu xây dựng: vật liệu hiện đại, có mức độ tiêu hao năng lượng thấp.

c. Nhà cải tạo và xây dựng mới thấp tầng:

- Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc bản địa đặc trưng, loại hình kiến trúc này sẽ góp phần tạo sự lồng ghép trong sự đa dạng loại hình kiến trúc, góp phần trong việc tạo bản sắc và sự tương phản có ý đồ của khu vực quy hoạch.

- Tầng cao công trình: 4 tầng (theo QCXDVN 03/2012, bao gồm tầng lửng, áp mái và mái che cầu thang), chiều cao tầng từ 3,2m - 4,2 m.

- Màu sắc công trình: với gam màu lạnh, nhấn màu nhẹ nhàng.

- Vật liệu xây dựng: các vật liệu thân thiện môi trường.

d. Công trình văn hóa, giáo dục:

- Khoảng lùi tối thiểu :6m

- Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc đặc trưng, có tính riêng biệt, tạo sự khác biệt trong quần thể kiến trúc chung của toàn đô thị.

- Tầng cao công trình: tầng cao tối đa 4 tầng, chiều cao tầng từ 3,2m - 4,2 m.

- Màu sắc công trình: với màu sắc nhẹ nhàng, tạo các điểm nhấn màu trên trên các mặt đứng chính công trình.

- Vật liệu xây dựng: các vật liệu thân thiện với môi trường.

8.4 Thiết kế tiện ích đô thị:

8.4.1. Nguyên tắc thiết kế chung:

- Vỉa hè, thảm thực vật, đồ trang trí, ánh sáng và các vật liệu được đan cài với bản sắc độc đáo về văn hóa và lịch sử của huyện Hóc Môn. Các đối tượng thành phần được đề xuất cũng theo một tiêu chuẩn cụ thể nhằm tạo nên sự cân bằng và hài hòa của toàn bộ đường phố.

- Không gian mở đô thị cho cộng đồng.

- Xây dựng một đô thị phục vụ cho mọi thành viên trong cộng đồng việc thiết kế cần quan tâm đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng thành viên bao gồm cả những yêu cầu đặc biệt dành cho người khuyết tật, người đi xe lăn, người mù. Hiện trạng không gian đô thị không có hoặc thiếu tính hệ thống các tiện ích, hè đường dành cho xe lăn. Phương án thiết kế cần thực hiện theo những giải pháp như sau:

+ Vỉa hè nên có chiều rộng tối thiểu là 3m, chiều cao thoáng đến 2,2m. Vỉa hè có độ dốc dọc không quá 6% và dốc ngang không quá 1,5%. Độ cao mặt hè so với mặt đường không quá 12cm. Có đường dành riêng cho người khuyết tật, người mù, người đi xe lăn với loại gạch lát có gờ màu vàng.

+ Tại những vị trí qua đường cần sử dụng loại bó vĩa có vát cạnh. Gạch lát tại vị trí này nên có màu tương phản, không trơn trợt, được lát đồng đều thành một dải như một vị trí đánh dấu trên vỉa hè, có độ dốc vừa phải dành cho xe lăn.

+ Vị trí các điểm qua đường cần nghiên cứu để tránh ảnh hưởng đến giao thông.

+ Cây trên vỉa hè cũng cần phải bố trí hợp lý.

+ Bậc thang phải có bề ngang tối thiểu 2m, số bước từ 3 đến 12. Bề rộng bậc tối thiểu 35cm và chiều cao bậc tối đa 15cm, kế bên có ram dốc dành cho xe lăn.

+ Độ dốc tối đa của ram dốc là 8%, rộng tối đa 2m và dài tối đa 10m

+ Cả bậc thang và ram dốc phải được bao quanh bởi tay vịn.

8.4.2. Lát vỉa hè, nền đường:

Cần hướng tới mô hình quy hoạch đường phố thân thiện với người đi bộ. Là một phần của thiết kế cảnh quan, mẫu mã vỉa hè được thiết kế tích hợp với kiến trúc và cảnh quan đô thị. Các mẫu mã vỉa hè này được chọn để phản ánh kiến trúc của công trình này và phù hợp với cảnh quan đô thị xung quanh. Các nguyên tắc thiết kế được xác định như sau:

- Tạo những không gian công cộng an toàn, thoải mái và mang tính thẩm mỹ cao cho mọi người vào ban ngày và cả ban đêm.

- Đảm bảo tính thông suốt và định hướng giữa các không gian, đảm bảo tính kết nối và liên tục của không gian công cộng với các không gian công cộng khác.

- Hình thức thiết kế đơn giản và phù hợp với môi trường xung quanh.

- Đảm bảo độ bền vật liệu cao và khả năng bảo trì sửa chữa dễ dàng. Tạo ra môi trường sinh thái mới làm đối trọng với các vấn đề sinh thái đô thị vĩ mô.

- Sử dụng vật liệu vỉa hè chống mốc, chống trượt.

- Sử dụng vật liệu địa phương để giảm chi phí và năng lượng trong sản xuất.

- Sử dụng các bề mặt cho phép thấm nước.

- Sử dụng các bề mặt có màu sắc sáng để giảm hiệu ứng đảo nhiệt.

- Sử dụng hình mẫu thiết kế gần gũi với bản sắc văn hóa Việt Nam.

8..4.3. Chiếu sáng đô thị:

Chiếu sáng đô thị là một trong các nhân tố quan trọng giúp nâng tạo giá trị đặc trưng khu vực về đêm, làm nổi bật điểm nhấn và công trình kiến trúc, các cảnh quan riêng biệt. Do vậy, trong quá trình xây dựng đô thị theo quy hoạch cần phải quan tâm đến yếu tố này một các sâu sắc theo các nguyên tắc như sau:

- Đảm bảo không gian chiếu sáng thoải mái, đồng nhất, màu sắc hài hòa.

- Cải thiện cảnh quan đường phố buổi tối, khuyến khích hoạt động giao lưu và tạo bản sắc cho không gian.

- Phù hợp với ngôn ngữ không gian kiến trúc công trình xung quanh.

- Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả, chi phí bảo trì thấp.

- Tầm nhìn dài hạn: 30 - 50 năm.

9. Quy hoạch giao thông đô thị:

a. Giao thông đường bộ:

- Về quy hoạch mạng lưới giao thông: phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc môn và Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế.

- Lộ giới các tuyến đường thay đổi từ 13m - 120m. Trong đó:

+ Đường đối ngoại lộ giới 40m, 74,5m, 120m.

+ Đường trục cảnh quan lộ giới 40m.

+ Đường chính khu vực lộ giới 30m.

+ Đường khu vực , phân khu vực lộ giới 21m - 25m (tùy vị trí).

+ Đường nội bộ lộ giới 8m - 12m.

- Bảng thống kê đường giao thông:

STT

Tên đường

Từ…

Đến…

Lộ giới (mét)

Chiều rộng (mét)

Vỉa hè trái

Mặt đường- (dãy phân cách) - Mặt đường

Vỉa hè phải

A

Đường đối ngoại

 

 

 

 

 

1

Đường Xuyên Á (Quốc lộ 22)

đường Đặng Công Bỉnh

đường C19

120

7

7+(20,5)+23,5+(4)+23,5+ (20,5)+7

7

2

Đường Vành đai 3

đường C1

Quốc lộ 22

74,5

7

8+(2)+18,75+ (3)+18,75+(2) +8

7

3

Đường C1

đường Đặng Công Bỉnh

đường C19

40

8

10,5+(3)+10,5

8

4

Đường Đặng Công Bỉnh

đường C1

Quốc lộ 22

40

8

10,5+(3)+10,5

8

B

Đường trục cảnh quan

 

 

 

 

 

1

Đường A4

đường A6

Quốc lộ 22

40

8

10,5+(3)+10,5

8

2

Đường C13

đường số 2

đường C7

40

8

10,5+(3)+10,5

8

C

Đường chính khu vực

 

 

 

 

 

1

Đường số 1

đường C20

đường C19

30

7

8+8

7

2

Đường số 2

đường C1

Quốc lộ 22

30

7

8+8

7

3

Đường số 3

đường C1

đường số 2

30

7

8+8

7

4

Đường C4

đường số 2

đường số 2

30

7

8+8

7

5

Đường A1

đường C1

đường A2

30

7

8+8

7

6

Đường A2

đường Đặng Công Bỉnh

đường A5

30

7

8+8

7

7

Đường A3

đường Đặng Công Bỉnh

đường A5

30

7

8+8

7

8

Đường A6

đường A5

Vành đai 3

30

7

8+8

7

9

Đường C7

Vành đai 3

đường C3

30

7

8+8

7

D

Đường khu vực

 

 

 

 

 

1

Đường A5

đường A2

đường A4

21

5,5

7+7

1,5

2

Đường A5

đường A4

giữa khúc cua qua kênh 3

21

5,5

7+7

1,5

3

Đường A5

đường Đặng Công Bỉnh

giữa khúc cua qua kênh 3

25

5,5

7+7

5,5

4

Đường C3

đường C7

đường số 2

21

5,5

7+7

1,5

5

Đường C20

đường số 2

đường C7

21

5,5

7+7

1,5

6

Đường B2

đường A1

đoạn qua kênh 4

21

5,5

7+7

1,5

7

Đường B2

đường Đặng Công Bỉnh

đoạn qua kênh 4

25

5,5

7+7

1,5

8

Đường C5

đường C4

đường C19

25

5,5

7+7

1,5

9

Đường C6

đường C4

đường C19

25

5,5

7+7

1,5

10

Đường C8

đường C4

đường C19

25

5,5

7+7

1,5

11

Đường C9

đường số 3

đường C19

25

5,5

7+7

1,5

12

Đường C10

đường số 2

đường C3

25

5,5

7+7

1,5

13

Đường C11

đường số 2

đường C3

25

5,5

7+7

1,5

14

Đường C12

đường số 2

đường C3

25

5,5

7+7

1,5

15

Đường C14

đường số 2

đường C20

25

5,5

7+7

1,5

16

Đường C15

đường số 2

đường C20

25

5,5

7+7

1,5

17

Đường C16

đường số 2

đường C4

25

5,5

7+7

1,5

18

Đường C17

đường C20

đường C19

25

5,5

7+7

1,5

19

Đường C18

đường C17

đường số 1

25

5,5

7+7

1,5

20

Đường C19

đường số 2

đường C1

20

3

7+7

3

E

Đường phân khu vực

 

 

 

 

 

1

Đường A7

đường A8

đường A13

25

5,5

7+7

1,5

2

Đường A8

đường A3

đường A5

25

5,5

7+7

1,5

3

Đường A9

đường A4

đường Đặng Công Bỉnh

25

5,5

7+7

1,5

4

Đường A10

đường A4

đường A1

25

5,5

7+7

1,5

5

Đường A11

đường A4

đường A1

25

5,5

7+7

1,5

6

Đường A12

đường A3

đường A5

25

5,5

7+7

1,5

7

Đường A13

đường A2

đường A5

25

5,5

7+7

1,5

8

Đường C2

đường C1

đường số 2

25

5,5

7+7

1,5

9

Đường C21

đường C2

đường D19

25

5,5

7+7

1,5

10

Đường C22

đường C1

đường D21

25

5,5

7+7

1,5

11

Đường C23

đường C18

đường số 3

25

5,5

7+7

1,5

12

Đường B1

đường Đặng Công Bỉnh

đường B2

25

5,5

7+7

1,5

Ghi chú:

- Việc thể hiện tọa độ mốc thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố quy hoạch và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa nhằm phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu này.

- Bán kính cong tại các giao lộ và chỉ giới xây dựng sẽ được nghiên cứu xác định cụ thể khi có thiết kế đô thị hoặc khi khai triển các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và dự án cụ thể.

* Một số các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

+ Tốc độ thiết kế trong khu dân cư: 30 - 40km/h

+ Bán kính cong bó vỉa: theo QCXDVN 01: 2008

+ Tầm nhìn góc phố: ≥ 20m.

+ Kết cấu áo đường: bê tông nhựa nóng. Quản lý lộ giới tại giao lộ.

Trong phạm vi tam giác nhìn cần chấp hành các điều sau:

+ Không được xây dựng hoặc đặt bất cứ vật gì.

+ Không được trồng cây bóng mát.

+ Không trồng cây bụi cao hơn 1m.

+ Không đậu xe ô tô trong khu vực này.

- Các tuyến đường giao nhau chủ yếu được tổ chức giao cắt cùng mức, với bán kính bó vĩa tại các giao lộ Rmin = 12m, tạo thuận tiện cho xe rẽ phải và rẽ trái. Vị trí giao cắt đường Vành đai 3 và Quốc lộ 22 được tổ chức giao nhau với hình thức vòng xoay hoa thị với bán kính khống chế ngoài R = 250m.

- Vị trí giao cắt đường Đặng Công Bỉnh và Quốc lộ 22 được tổ chức giao nhau khác mức với hình thức với hình thức hầm chui.

- Vị trí giao cắt giữa đường Vành đai 3 và đường C1 được tổ chức giao nhau khác mức với hình thức hầm chui..

- Vị trí giao cắt giữa đường C1 và đường Đặng Công Bỉnh được tổ chức giao nhau khác mức với hình thức cầu vượt.

- Các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới với kết cấu bê tông nhựa.

b. Giao thông (quốc gia): Trong khu vực quy hoạch có đặt trạm metro tuyến đường Quốc lộ 22 dự kiến đi qua, tổng diện tích chiếm đất trong ranh quy hoạch khoảng 1 ha.

10. Những hạng mục ưu tiên đầu tư; các vấn đề về tổ chức thực hiện theo quy hoạch:

10.1. Những hạng mục ưu tiên đầu tư:

Khu quy hoạch là khu dân cư đô thị cải tạo chỉnh trang và xen cài xây dựng mới nên việc phát triển dự kiến ưu tiên các hạng mục sau:

- Xây dựng mới trường mầm non.

- Xây dựng mới trường tiểu học.

- Xây dựng mới trường trung học cơ sở.

- Xây dựng mới trường trung học phổ thông.

- Xây dựng mới trường dạy nghề.

- Xây dựng mới công viên cây xanh.

- Huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng mới các khu nhà ở.

- Huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng mới các khu công trình công cộng

- Nâng cấp và cải tạo toàn bộ các tuyến đường giao thông nội bộ.

- Xây dựng và hoàn thiện các mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.

- Cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu trên các tuyến đường chính nhằm tạo bộ mặt khang trang cho khu vực. Khu dân cư mới trước mắt cần ưu tiên xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị giải tỏa.

* Lưu ý: Khi triển khai các dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo quy hoạch được phê duyệt, tùy theo điều kiện cụ thể, để tạo nguồn lực thực hiện, cần khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên đường, tổ chức thu hồi, đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

10.2. Các vấn đề về tổ chức thực hiện theo quy hoạch:

- Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, các cơ quan quản lý đầu tư phát triển đô thị căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này được phê duyệt để làm cơ sở xác định, lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị để trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị trong khu vực quy hoạch; các chủ đầu tư, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tuân thủ các nội dung đã được nêu trong đồ án này và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và các đơn vị có liên quan

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung nghiên cứu, các số liệu đánh giá hiện trạng, tính toán chỉ tiêu kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh và trong hồ sơ, bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông).

- Để đảm bảo cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy mô dân số của đồ án và theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn; trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện theo quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phải lưu ý kiểm soát và khống chế quy mô dân số trong phạm vi đồ án; theo đó, các dự án phát triển nhà ở cần có giải pháp để ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ; ưu tiên bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình giáo dục, trạm y tế trong quỹ đất công trình dịch vụ đô thị thuộc các khu đất sử dụng hỗn hợp để nâng cao chất lượng sống của người dân trong phạm vi đồ án.

- Trong quá trình tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại các khu vực có sông, kênh, rạch trong khu vực quy hoạch; Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan cần quản lý chặt chẽ việc tuân thủ về chỉ giới hành lang sông, kênh, rạch đã được quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc san lấp kênh, mương, rạch (nếu có) trong khu vực quy hoạch cần có ý kiến thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền đã được quy định tại Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Để làm cơ sở quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý xây dựng đô thị phù hợp với quy hoạch; sau khi đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cần phối hợp Sở Quy hoạch

- Kiến trúc để có kế hoạch tổ chức lập các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định, phù hợp với nội dung đồ án hoặc lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc các đồ án thiết kế đô thị riêng tại các khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực đặc trưng, khu vực cảnh quan đặc thù, khu vực dọc các tuyến đường quan trọng mang tính chất động lực phát triển.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cần tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này theo Luật Quy hoạch đô thị và Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện công tác cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt đã được quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND số ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chậm nhất 01 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ phần quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của đồ án, trình thẩm định, phê duyệt bổ sung theo quy định.

- Sau khi đồ án này được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cần yêu cầu đơn vị tư vấn lập Quy định quản lý theo đồ án để trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt (theo Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố).

Điều 3. Quyết định này đính kèm thuyết minh tổng hợp và các bản vẽ quy hoạch được nêu tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Hóc Môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-N) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5074/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5074/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2014
Ngày hiệu lực16/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5074/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5074/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu dân cư đô thị Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5074/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu dân cư đô thị Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5074/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành16/09/2014
        Ngày hiệu lực16/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 5074/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu dân cư đô thị Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5074/QĐ-UBND 2014 duyệt đồ án quy hoạch phân khu Khu dân cư đô thị Hồ Chí Minh

         • 16/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực