Quyết định 51/2007/QĐ-UBND

Quyết định 51/2007/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá dịch vụ: thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị duy trì cây xanh đã được thay thế bởi Quyết định 37/2009/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Duy trì cây xanh và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị duy trì cây xanh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 51/2007/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột , ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ: THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ; DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;
Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các Công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị;
Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1049/TTr - SXD ngày 14/11/2007 và Công văn số 1119/SXD-KT ngày 30/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quy định các hệ số để tính phụ cấp khu vực đối với đơn giá nhân công trong Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Duy trì cây xanh đô thị như sau:

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,1 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0356;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,2 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0687;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,3 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0997;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,4 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,1286;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,5 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,1558;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,6 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,1813;

- Nơi có phụ cấp khu vực là 0,7 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,2053;

Quy định các hệ số để tính phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với đơn giá nhân công trong Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị như sau:

- Nơi có phụ cấp cấp độc hại, nguy hiểm là 0,1 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0356;

- Nơi có phụ cấp cấp độc hại, nguy hiểm là 0,2 thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số: 1,0687.

Điều 2.

Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là căn cứ để xác định giá dự toán và thanh toán dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị và là căn cứ để tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Điều 3.

Đối với khối lượng dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa được thanh quyết toán (kể cả khối lượng đã quyết toán xong nhưng chưa được hưởng mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu chung kể từ ngày 01/10/2006); Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và đơn vị thực hiện dịch vụ công ích đô thị phải kiểm kê khối lượng, căn cứ vào Quyết định số 1625/QĐ-UB ngày 04/6/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành tạm thời Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị gồm: Tập I - Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, Tập II - Công tác sản xuất và Duy trì cây xanh đô thị khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để làm cơ sở thanh, quyết toán; và được điều chỉnh như sau:

- Chi phí nhân công được nhân với hệ số: 1,67 x 1,285;

- Chi phí máy thi công được nhân với hệ số: 1,05.

Điều 4.

Giao cho Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức việc kiểm tra và quản lý thống nhất Bộ đơn giá: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành;

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1625/QĐ-UB ngày 04/6/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị gồm: Tập I - Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, Tập II - Công tác sản xuất và Duy trì cây xanh đô thị khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-TT Tỉnh ủy (B/c);
-TT HĐND tỉnh (B/c);
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-Bộ Xây dựng (B/c);
-UBMTTQVN tỉnh
-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (B/c);
-Vụ pháp chế - Bộ XD;
-Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
-Công báo tỉnh;- TT Tin học;
-Website của tỉnh;
-Sở Tư pháp; -Báo Đắk Lắk
-Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh
-Lưu VT-CN-NL-TH-TM-VX-NC,CH(200)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư


 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị duy trì cây xanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị duy trì cây xanh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành14/12/2007
       Ngày hiệu lực24/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị duy trì cây xanh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị duy trì cây xanh