Quyết định 51/2015/QĐ-UBND

Quyết định 51/2015/QĐ-UBND về đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

Quyết định 51/2015/QĐ-UBND đơn giá các loại cây trồng Kon Tum 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 57/2016/QĐ-UBND Bảng đơn giá cây trồng Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2015/QĐ-UBND đơn giá các loại cây trồng Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/6/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 179/TTr-SNN ngày 16/12/2015 (kèm theo hồ sơ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá các loại cây trồng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Bảng đơn giá kèm theo).

Điều 2. Bảng đơn giá các loại cây trồng được quy định tại Điều 1 áp dụng cho tất cả các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, và mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bảng đơn giá này còn được áp dụng để quản lý các loại hoạt động mua bán, kinh doanh các loại cây trồng và các loại phí, lệ phí có liên quan đến cây trồng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

2. Xây dựng đơn giá cây trồng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành và thực hiện từ ngày 01/01 hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Cng thông tin điện tử;
- Chi cục Văn Thư - Lưu trữ tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, KTN6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
51/2015/QĐ-UBND, ngày 23/12/2015 của UBND tnh Kon Tum)

STT

Danh mục cây trồng

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

I

CÂY HÀNG NĂM

 

 

 

1

Cây lúa

 

 

 

1.1

Lúa nước 2 v

 

 

 

 

Mới gieo sạ

đ/ha

13.000.000

 

 

Đang trổ bông, có hạt non

đ/ha

30.600.000

 

1.2

Lúa nước 1 v

 

 

 

 

Mới gieo sạ

đ/ha

10.500.000

 

 

Đang trổ bông, có hạt non

đ/ha

24.700.000

 

1.3

Lúa rẫy

 

 

 

 

Mới gieo sạ

đ/ha

10.000.000

 

 

Đang trổ bông, có hạt non

đ/ha

24.000.000

 

2

Cây ngô

 

 

 

2.1

Ngô lai

 

 

 

 

Mi trồng

đ/ha

10.000.000

 

 

Đang trổ cò, có trái non

đ/ha

28.800.000

 

2.2

Ngô địa phương

 

 

 

-

Mới trồng

đ/ha

7.000.000

 

-

Đang trổ cò, có trái non

đ/ha

13.000.000

 

3

Cây sắn

 

 

 

-

Mới trồng

đ/ha

12.000.000

 

-

Có c non

đ/ha

30.000.000

 

4

Khoai lang (trồng lấy choặc trồng làm rau, thức ăn gia súc)

 

 

 

-

Mới trồng

đ/ha

12.000.000

 

-

Đang phát triển hoặc có củ non

đ/ha

18.000.000

 

5

Cây mía

 

 

 

5.1

Mía ô nà

 

 

 

 

Trồng mới (mía tơ, dưới 6 tháng tuổi)

đ/ha

65.700.000

 

 

Mía lưu gc năm 1

đ/ha

110.000.000

 

 

Mía lưu gốc năm 2

đ/ha

90.000.000

 

 

Mía lưu gốc năm 3

đ/ha

45.000.000

 

5.2

Mía đồi

 

 

 

 

Trồng mới (mía tơ, dưới 6 tháng tuổi)

đ/ha

55.700.000

 

 

Mía lưu gốc năm 1

đ/ha

100.000.000

 

 

Mía lưu gốc năm 2

đ/ha

80.000.000

 

 

Mía lưu gốc năm 3

đ/ha

41.700.000

 

5.3

Mía vườn (trồng phân tán)

 

 

 

 

Trồng mới

đ/cây

5.000

 

 

Trồng chưa thu hoạch

đ/cây

30.000

 

6

Cây Lạc (đậu phụng)

 

 

 

 

Mới trồng

đ/ha

9.700.000

 

 

Có củ non

đ/ha

29.000.000

 

7

Đậu các loại (Đậu tương, đậu xanh, đậu đen...)

 

 

 

 

Mới trồng

đ/ha

12.500.000

 

 

Có trái non

đ/ha

24.000.000

 

8

Thuốc lá

 

 

 

 

Mới trồng

đ/ha

7.500.000

 

 

Đang phát triển

đ/lia

15.000.000

 

9

Dưa chuột, dưa leo

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

3.000

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/m2

6.500

 

10

Dưa hu

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

7.000

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/m2

14.000

 

11

Rau muống

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

6.500

 

 

Đang thu hoạch

đ/m2

15.400

 

12

Rau cải, rau ngót, mồng tơi

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

4.600

 

 

Đang thu hoạch

đ/m2

12.000

 

13

Su hào

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

20.000

 

 

Đang phát triển

đ/m2

50.000

 

14

Khoai tây, khoai m, khoai môn, khoai tím, khoai trắng

 

 

Mới trồng

đ/m2

6.500

 

 

Đang phát triển

đ/m2

14.500

 

15

Hành, tỏi

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

17.000

 

 

Đang phát triển

đ/m2

37.000

 

16

Cà chua: Mật độ 35.000-40.000 cây/ha

 

 

 

16.1

Cà chua không ghép

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

5.000

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/m2

14.000

 

16.2

Cà chua ghép

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

5.500

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/m2

25.000

 

17

Đu cô ve, đu đũa

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

4.000

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/m2

7.800

 

18

Cây t

đ/m2

 

 

18.1

Trồng tập trung: Mật độ 20.000 cây/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

8.640

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/m2

17.000

 

18.2

Trồng phân n

đ/cây

7.200

 

19

Cà tím, cà pháo, cà đng, cà đĩa

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

7.000

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/m2

15.000

 

20

Bu, bí, mướp, su su: Mật độ 4.200 cây/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/gốc

5.000

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/gc

30.000

 

21

Cây khổ qua (mướp đắng): Mật độ 5.000 gốc/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/gc

17.000

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/gốc

48.000

 

22

Bp cải (bp sú)

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

30.000

 

 

Đang đóng bp

đ/m2

90.000

 

23

Rau gia vị các loại

 

 

 

 

Mới trồng

đ/m2

5.700

 

 

Đang phát triển

đ/m2

16.000

 

24

Ring, nghệ

 

 

 

 

Mới trồng

đ/ha

15.000.000

 

 

Có c non

đ/ha

30.000.000

 

25

Mình tinh

 

 

 

25.1

Trồng tập trung

 

 

 

 

Mới trồng

đ/ha

3.600.000

 

 

Có củ non

đ/ha

7.600.000

 

25.2

Trồng phân tán

 

 

 

 

Mới trồng

đ/bụi

2.600

 

 

Có củ non

đ/bụi

5.600

 

26

Sa Nhân, gừng

 

 

 

 

Trồng mới

đ/ha

24.000.000

 

 

Có củ non

đ/ha

70.000.000

 

27

Sả

 

 

 

27.1

Trng tập trung

 

 

 

 

Trng mới

đ/ha

6.720.000

 

 

Đang phát triển

đ/ha

9.600.000

 

27.2

Trồng phân tán

đ/bụi

3.000

 

28

Cây Nha đam

 

 

 

 

Trồng mới

đ/cây

1.400

 

 

Chun bị thu hoạch đến đang thu hoạch

đ/cây

5.000

 

29

Hoa thiên lý, chanh dây (gùi), đu đủ dây (dưa tây), Gấc

 

 

Trng mới

đ/gốc

60.000

 

 

Đang ra hoa, có trái non

đ/gốc

120.000

 

30

Cây dưa nước

đ/m2

6.500

 

32

Cây Sâm dây (Mật độ chuẩn: 80.000 cây/ha (trồng thuần)

 

 

 

-

Trng, chăm sóc năm thứ nht

đ/m2

20.700

 

-

Chăm sóc năm thứ 2

đ/m2

22.600

 

-

Thu hoạch (năm thứ 3)

đ/m2

27.000

 

33

Cây Ngũ vị tử

đ/gốc

15.000

 

34

Cây bo bo

 

 

 

-

Cây mới trồng

đ/ha

12.000.000

 

-

Có hạt non

đ/ha

30.000.000

 

35

Cây dâu tây

 

 

 

 

Trồng mới

đ/ha

19.000.000

 

 

Chun bị thu hoạch đến đang thu hoạch

đ/ha

43.200.000

 

36

Cây bầu bí trồng theo hướng lấy ngn (mật đ: 500 gốc/1.000m2)

 

 

 

-

Mới trồng

đ/m2

2.280

 

-

Chuẩn bị thu hoạch đến đang thu hoạch

đ/m2

11.300

 

II

CÂY LÂU NĂM

 

 

 

1

Cây cao su (Stum trần): Mật độ: 555 cây/ha

 

 

 

1.1

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 1

đ/cây

65.900

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

100.600

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

131.900

 

 

Chăm sóc năm thứ 4

đ/cây

158.900

 

 

Chăm sóc năm thứ 5

đ/cây

191.400

 

 

Chăm sóc năm thứ 6

đ/cây

248.600

 

 

Chăm sóc năm thứ 7

đ/cây

302.700

 

1.2

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/cây

470.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/cây

540.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 20

đ/cây

250.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 21 đến năm thứ 25

đ/cây

150.000

 

 

Cây già cỗi (năm thứ 25 trở đi)

 

 

Không bồi thường

2

Cây cao su (Bầu đặt hạt): Mật độ: 555 cây/ha

 

 

 

2.1

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 1

đ/cây

76.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

108.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

141.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 4

đ/cây

168.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 5

đ/cây

200.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 6

đ/cây

249.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 7

đ/cây

305.000

 

2.2

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/cây

470.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/cây

540.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 20

đ/cây

250.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 21 đến năm thứ 25

đ/cây

150.000

 

 

Cây già ci (năm thứ 25 trở đi)

 

 

Không bồi thường

3

Cây giống cao su

 

 

 

3.1

Stum trần 10 tháng tui: 80.000 cây/ha

 

 

 

 

Từ khi đặt hạt đến 8 tháng tuổi

đ/cây

2.000

Đối với cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn (đường kính >= 16mm) thì không bồi thường mà chỉ hỗ trợ chi phí di di

 

Từ 8 tháng tuổi đến trước khi ghép

đ/cây

3.000

 

Từ khi ghép đến trước khi đủ tiêu chuẩn xuất vườn

đ/cây

4.000

 

Đến thời điểm xuất vườn nhưng chưa đủ tiêu chuẩn xuất

đ/cây

4.000

3.2

Stum bầu 10 tháng tui: Mật độ 150.000-160.000 bầu/ha

 

 

Từ khi đặt hạt đến 8 tháng tuổi

đ/cây

2.000

Đi với cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn (đường kính >= 16mm) thì không bồi thường mà chỉ hỗ trợ chi phí di dời

 

Từ 8 tháng tuổi đến trước khi ghép

đ/cây

4.000

 

Từ khi ghép đến trước khi đủ tiêu chuẩn xuất vườn

đ/cây

12.000

 

Đến thời điểm xuất vườn nhưng chưa đủ tiêu chuẩn xuất

đ/cây

12.000

4

Cây cà phê Rubusta (vối): Mật độ: 1.100 cây/ha

 

 

 

4.1

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 1

đ/cây

85.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

148.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

218.000

 

4.2

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/cây

600.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/cây

500.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 25

đ/cây

350.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 26 đến năm thứ 30

đ/cây

200.000

 

 

Cây già ci (từ năm thứ 31 trở đi)

 

 

Không bồi thường

5

Cây cà phê mít: Mật độ: 830 cây/ha

 

 

 

5.1

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 1

đ/cây

73.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

130.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

182.000

 

5.2

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 3

đ/cây

300.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 4 đến năm thứ 9

đ/cây

400.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 10 đến năm thứ 25

đ/cây

500.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 26 đến năm thứ 30

đ/cây

150.000

 

 

Cây già ci (từ năm 30 trở đi)

 

 

Không bồi thường

6

Cây cà phê Catimor, cà phê chè các loại: Mật độ 5.000 cây/ha

 

*

Thời kỳ kiến thiết cơ bn

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 1

đ/cây

45.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

64.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

76.000

 

*

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/cây

150.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/cây

128.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 21

đ/cây

49.000

 

 

Cây già cỗi

đ/cây

 

Không bồi thường

7

Cây tiêu: Mật độ 2.000 trụ/ha

 

 

 

*

Bồi thường trụ tiêu

 

 

 

 

Trụ g, sống

đ/trụ

200.000

 

 

Trụ bê tông, trụ xây

đ/trụ

400.000

 

*

Bồi thường cây tiêu

 

 

 

a

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm 1

đ/trụ

70.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/trụ

120.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/trụ

190.000

 

b

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/trụ

920.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 10

đ/trụ

980.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 11 đến năm thứ 16

đ/trụ

570.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 20

đ/trụ

140.000

 

 

Cây già cỗi

đ/trụ

-

Không bồi thường

8

Nhãn, vải, xoài, chôm chôm: Mật độ: 420 cây/ha

 

 

 

8.1

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm 1

đ/cây

120.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

190.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

260.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 4

đ/cây

330.000

 

8.2

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/cây

730.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/cây

1.080.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 17 đến năm thứ 20

đ/cây

180.000

 

9

Cam, Chanh, Quýt, Bưởi, Mận, Lê, Hng: Mật độ: 600 cây/ha

 

9.1

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ nhất

đ/cây

57.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

90.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

124.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 4

đ/cây

158.000

 

9.2

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/cây

360.000

 

 

Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/cây

500.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 17 trở đi

đ/cây

94.000

 

10

Thanh long (1.000 trụ/ha)

 

 

 

10.1

Bồi thường trụ

 

 

 

 

Trụ gỗ

đ/trụ

200.000

 

 

Trụ xây

đ/trụ

400.000

 

10.2

Bồi thường cây thanh long

 

 

 

10.2.1

Thanh long ruột trắng

 

 

 

a

Thời kỳ kiến thiết cơ bn

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ nhất

đ/trụ

49.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/trụ

83.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/trụ

103.000

 

b

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/trụ

210.000

 

 

Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/trụ

170.000

 

 

Kinh doanh năm thứ 17 đến năm thứ 20

đ/trụ

20.000

 

10.2.2

Thanh long ruột đỏ

 

 

 

a

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ nhất

đ/trụ

60.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/trụ

98.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/trụ

124.000

 

b

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/trụ

250.000

 

 

Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/trụ

210.000

 

 

Kinh doanh năm thứ 17 đến năm thứ 20

đ/trụ

50.000

 

11

Cây sầu riêng: 200 cây/ha

 

 

 

11.1

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ nhất

đ/cây

218.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

358.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

507.000

 

 

Chăm sóc năm thứ 4

đ/cây

658.000

 

11.2

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

 

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/cây

1.020.000

 

 

Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 20

đ/cây

1.820.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 21 đến năm thứ 30

đ/cây

950.000

 

12

Cây dứa

 

 

 

a

Dứa Cayen: Mật độ 38.000 cây/ha

 

 

 

 

- Dưới 6 tháng

đ/m2

10.000

 

 

- Trên 6 tháng và sắp thu hoạch

đ/m2

20.000

 

b

Loại Dứa khác: Mật độ 26.000 cây/ha

 

 

 

 

- Dưới 6 tháng

đ/m2

7.000

 

 

- Trên 6 tháng và sắp thu hoạch

đ/m2

12.000

 

13

Cây cau: Mật độ 555 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mới

đ/cây

34.300

 

 

Kiến thiết cơ bản từ 2 đến 3 năm

đ/cây

75.000

 

 

Kiến thiết cơ bản từ 4 đến 5 năm

đ/cây

99.200

 

 

Thu hoạch từ năm thứ 6 đến năm thứ 20

đ/cây

240.000

 

 

Cây già cỗi

đ/cây

 

Không bồi thường

14

Cây dâu tằm: Mật độ 50.000-60.000 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mới

đ/ha

7.700.000

 

 

Thu hoạch

đ/ha

14.300.000

 

15

Cây chuối: Mật độ 1.600 bụi/ha (1 bụi có từ 2 cây trở lên)

 

 

 

 

Mới trồng, cây con

đ/cây

45.000

 

 

Cây đến tuổi trưởng thành

đ/cây

80.000

 

 

Cây đang ra hoa và có trái

đ/cây

100.000

 

16

Đu đủ: Mật độ 1.600 cây/ha

 

 

 

 

Ươm mới

đ/m2

10.000

 

 

Trồng mới

đ/cây

7.000

 

 

Sắp có trái

đ/cây

60.800

 

 

Đang thu hoạch

đ/cây

140.000

 

17

Cóc, khế, ổi, táo, bơ, tầm ruột, mít, me, bồ quân, ô mai, lựu, dâu ăn trái, nhót, Sơ ri (Mật độ 500-700 cây/ha)

 

Trồng mới

đ/cây

22.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 đến năm thứ 3

đ/cây

57.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 4

đ/cây

71.500

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 1 đến năm thứ 4

đ/cây

150.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 5 đến năm thứ 12

đ/cây

242.000

 

 

Cây già ci

đ/cây

71.500

 

18

Cây dừa: Mật độ 160 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mi

đ/cây

40.000

 

 

Kiến thiết cơ bản từ 2 đến 3 năm

đ/cây

92.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 4

đ/cây

238.000

 

 

Kinh doanh từ năm 1 đến năm thứ 5

đ/cây

550.000

 

 

Kinh doanh từ năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/cây

860.000

 

 

Cây già ci

đ/cây

150.000

 

19

Cây điu (Đào lộn hột)

 

 

 

19.1

Cây điu hạt: Mật độ: 400 cây/ha

 

 

 

 

Năm 1

đ/cây

10.000

 

 

Năm 2

đ/cây

25.000

 

 

Năm 3

đ/cây

40.000

 

 

Năm 4

đ/cây

60.000

 

 

Năm thứ 5 đến năm thứ 7

đ/cây

80.000

 

 

Năm thứ 8 tr đi

đ/cây

120.000

 

19.2

Cây Điều ghép (mật độ 200 cây/ha)

 

 

 

 

Năm 1

đ/cây

40.000

 

 

Năm 2

đ/cây

55.000

 

 

Năm 3

đ/cây

75.000

 

 

Năm 4

đ/cây

100.000

 

 

Năm 5

đ/cây

110.000

 

 

Năm 6

đ/cây

140.000

 

 

Năm 7

đ/cây

180.000

 

 

Năm 8

đ/cây

210.000

 

 

Năm 9

đ/cây

240.000

 

 

Năm 10

đ/cây

300.000

 

 

Năm thứ 11 trở đi

đ/cây

350.000

 

20

Cây tru

 

 

 

20.1

Bồi thường trụ

 

 

 

 

Trụ xây

đ/tru

250.000

 

 

Trụ g

đ/trụ

100.000

 

20.2

Bồi thường cây

 

 

 

 

Trồng mới

đ/trụ

14.000

 

 

Kinh doanh từ 2 đến 15 năm

đ/trụ

58.000

 

 

Cây già cỗi

đ/trụ

14.000

 

21

Măng cụt: Mật độ 555 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mới

đ/cây

50.000

 

 

Kiến thiết cơ bản từ 2 đến 3 năm

đ/cây

98.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 4

đ/cây

282.000

 

 

Thu hoạch từ năm thứ 5 đến năm thứ 20

đ/cây

1.560.000

 

 

Cây già cỗi

đ/cây

130.000

 

22

Cây cari: Mật độ 1.111 cây/ha

 

 

 

 

- Năm 1

đ/cây

50.000

 

 

- Năm 2

đ/cây

100.000

 

 

- Năm 3

đ/cây

200.000

 

 

- Năm thứ 4 trở đi

đ/cây

250.000

 

23

Vườn chè: Mật độ 21.750 cây/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/cây

10.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 2

đ/cây

15.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 3

đ/cây

20.000

 

 

Đang thu bói

đ/cây

40.000

 

 

Kinh doanh từ năm 1 - 5

đ/cây

80.000

 

 

Kinh doanh từ năm 6 - 20

đ/cây

120.000

 

 

Cây già cỗi

đ/cây

7.000

 

24

Bi li: Mật độ: 2.500 cây/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/cây

10.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 2

đ/cây

20.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 3

đ/cây

29.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 4

đ/cây

50.000

 

 

Cây đang thu hoạch

đ/cây

100.000

 

25

Bạch đàn, Keo là tràm: Mật độ 1.100 cây/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/cây

10.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 2

đ/cây

20.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 3

đ/cây

29.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 4

đ/cây

50.000

 

 

Từ năm thứ 5 trở đi

đ/cây

100.000

 

26

Cây thông: Mật độ 1.600 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mới năm thứ nhất

đ/cây

11.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 2

đ/cây

26.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 3

đ/cây

31.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 4

đ/cây

33.000

 

 

Năm thứ 5 đến năm thứ 9

đ/cây

160.000

 

 

Từ năm thứ 10 - 16

đ/cây

180.000

 

 

Năm thứ 17 trở đi

đ/cây

-

Không đn bù

27

Phượng vĩ, Thầu dầu, Gòn, Đa, bồ đề, Gạo, dong (vông): Mật độ 1.100 cây/ha

 

Mới trồng

đ/cây

7.000

 

 

Từ 2 đến 3 năm

đ/cây

26.000

 

 

Từ năm thứ 4

đ/cây

50.000

 

28

Mung, bng lăng, Xoan (Su đông), Xà cừ: Mt đ 1.100 cây/ha

 

Trồng mới năm thứ nhất

đ/cây

11.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 2

đ/cây

26.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 3

đ/cây

31.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 4

đ/cây

33.000

 

 

Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10

đ/cây

45.000

 

 

Từ năm thứ 11 đến năm thứ 20

đ/cây

59.000

 

 

Từ năm thứ 21 đến năm thứ 30

đ/cây

77.000

 

29

Cây Sao, Hương, Tếch: Mật độ: 1.100 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mới năm thứ nhất

đ/cây

11.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 2

đ/cây

16.500

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 3

đ/cây

24.000

 

 

Kiến thiết cơ bản năm thứ 4

đ/cây

40.000

 

 

Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10

đ/cây

90.000

 

 

Từ năm thứ 11 đến năm thứ 20

đ/cây

150.000

 

 

Từ năm thứ 21 đến năm thứ 30

đ/cây

250.000

 

30

Lồ ô, Tre, Nứa: Mật độ 270 bụi/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/bụi

8.000

 

 

Chăm sóc 1 năm

đ/bụi

14.000

 

 

Từ năm thứ 2 đến năm 3

đ/bụi

90.000

 

 

Năm thứ 4 trở đi

đ/bụi

170.000

 

31

Cây Vú sữa

 

 

 

 

Năm thứ 1

đ/cây

50.000

 

 

Năm thứ 2 đến năm thứ 3

đ/cây

190.000

 

 

Năm thứ 4

đ/cây

470.000

 

 

Năm thứ 5 đến năm thứ 30

đ/cây

1.150.000

 

 

Cây già cỗi

đ/cây

200.000

 

32

Xăm bô chê, Mãng cu, Na, lục bát, cây nhàu: Mật độ 500-700 cây/ha

 

Mới trồng

đ/cây

10.000

 

 

Năm thứ 2 đến năm thứ 3

đ/cây

70.000

 

 

Năm thứ 4 đến năm thứ 20

đ/cây

250.000

 

 

Cây già cỗi

đ/cây

60.000

 

33

Cây Quế: Mật độ 2.200 cây/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/cây

31.000

 

 

Năm thứ 2 đến năm thứ 3

đ/cây

78.000

 

 

Năm thứ 4 đến năm thứ 5

đ/cây

156.000

 

 

Năm thứ 5 trở đi

đ/cây

240.000

 

34

Cây Gió (Trầm): Mật độ: 1.600 cây/ha

 

 

 

 

Mới trồng

đ/cây

24.000

 

 

Năm thứ 2 đến năm thứ 3

đ/cây

66.000

 

 

Năm thứ 4 đến năm thứ 5

đ/cây

240.000

 

 

Năm thứ 5 trở đi

đ/cây

340.000

 

35

Huỳnh đàn đỏ (gỗ Sưa): Mật độ: 1.600 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mới năm thứ nhất

đ/cây

75.000

 

 

Từ năm thứ 2 đến năm thứ 3

đ/cây

150.000

 

 

Từ năm thứ 4 đến năm th 5

đ/cây

200.000

 

 

Từ năm thứ 6 đến năm thứ 9

đ/cây

350.000

 

 

Từ năm thứ 10 trở đi

đ/cây

500.000

 

36

Cây long não: Mật độ: 1.600 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mới năm 1

đ/cây

30.000

 

 

Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 2 đến năm thứ 3

đ/cây

70.000

 

 

Kiến thiết cơ bản từ năm thứ 4 đến năm thứ 6

đ/cây

110.000

 

 

Từ năm thứ 7 đến năm thứ 10

đ/cây

150.000

 

 

Từ năm thứ 11 trở đi

đ/cây

200.000

 

37

Cây b kết: Mật độ: 1.600 cây/ha

 

 

 

 

Trồng mới năm 1

đ/cây

30.000

 

 

Kiến thiết cơ bản 2-4 năm

đ/cây

69.000

 

 

Kinh doanh

đ/cây

230.000

 

 

Già ci

đ/cây

92.000

 

38

Các loại tre ly măng (Đin trúc, lục trúc, bát độ): Mật độ: 270 bụi/ha

 

 

Năm thứ 1

đ/bi

54.000

 

 

Năm thứ 2

đ/bi

70.000

 

 

Năm thứ 3

đ/bi

116.000

 

 

Năm thứ 4

đ/bi

175.000

 

 

Cây đang thu hoạch

đ/bi

320.000

 

39

Cỏ trồng thức ăn gia súc

đ/m2

12.000

 

40

Hoa các loại

 

 

 

 

Cây mới trồng

đ/m2

17.000

 

 

Cây đang phát triển

đ/m2

37.000

 

41

Cây cảnh các loại

 

 

 

41.1

Cây cảnh: Là loại cây được tạo dáng, uốn nắn công phu và được dùng để trang trí theo thuật phong thủy.

a

Trồng trong chậu: Mật độ 2.500 chậu/ha (Htrợ công di dời)

 

Đường kính chậu > 40 - 60 cm

đ/chu

80.000

 

 

Đường kính chậu > 60 cm - 1 m

đ/chu

150.000

 

 

Đưng kính chậu > 1 m

đ/chu

430.000

 

b

Trồng ngoài chậu: Mật độ 2.300 cây/ha

 

 

 

 

Đường kính gc cây < 10 cm

đ/cây

150.000

 

 

Đường kính gc cây >10 cm - 20 cm

đ/cây

230.000

 

 

Đường kính gc cây > 20cm - 40 cm

đ/cây

430.000

 

 

Đường kính gc > 40 cm - 1 m

đ/cây

650.000

 

 

Đường kính gốc > 1 m

đ/cây

870.000

 

41.2

Cây có tính chất cảnh

 

 

 

a

Trồng trong chậu: Mật độ 2.500 chậu/ha (Htrợ công di dời)

 

Đường kính chậu > 40 - 60 cm

đ/chu

110.000

 

 

Đường kính chậu > 60 cm - 1 m

đ/chu

184.000

 

 

Đường kính chậu > 1 m

đ/chu

618.000

 

b

Trồng ngoài chậu: Mật độ 2.300 cây/ha

 

 

 

 

Đường kính gốc cây < 10cm

đ/cây

20.000

 

 

Đường kính gốc cây > 10 cm - 20 cm

đ/cây

120.000

 

 

Đường kính gốc cây > 20cm - 40 cm

đ/cây

230.000

 

 

Đường kính gốc > 40 cm - 1m

đ/cây

430.000

 

 

Đường kính gốc > 1 m

đ/cây

650.000

 

41.3

Ươm các loại cây cảnh (Mai, Xanh... )

đ/m2

20.000

 

42

Cây phát tài, đinh lăng

 

 

 

 

Trồng < 1 năm

đ/cây

5.000

 

 

Trồng > 2 năm

đ/cây

10.000

 

43

Cây cau vua

 

 

 

 

Cây cao dưới 2 m

đ/cây

200.000

 

 

Cây cao trên 2m

đ/cây

500.000

 

44

Chui cành (rẻ quạt)

 

 

 

 

Cây cao dưới 2 m

đ/cây

100.000

 

 

Cây cao trên 2m

đ/cây

127.000

 

45

Cây Sơn tra (cây đã cho quả)

đ/cây

242.000

 

46

Cây mc ca

 

 

 

46.1

Thi kỳ kiến thiết cơ bản

 

 

 

-

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 1

đ/cây

75.000

 

-

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 2

đ/cây

85.000

 

-

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 3

đ/cây

94.000

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 4

đ/cây

108.000

 

 

Trồng mới và chăm sóc năm thứ 5

đ/cây

122.000

 

46.2

Thời kỳ kinh doanh

 

 

 

-

Kinh doanh năm thứ 1 đến năm thứ 5

đ/cây

150.000

 

-

Kinh doanh năm thứ 6 đến năm thứ 16

đ/cây

330.000

 

 

Kinh doanh năm thứ 17 đến năm thứ 30

đ/cây

420.000

 

-

Kinh doanh năm thứ 31 đến năm thứ 50

đ/cây

270.000

 

 

PHỤ LỤC 2

NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG MỨC GIÁ BỒI THƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số
51/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh)

1. Đơn giá các loại cây trồng ghi trong bảng giá là đơn giá chuẩn, áp dụng đbồi thường cho các loại cây trồng được đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, có mức độ sinh trưởng và phát triển trung bình. Khi tính giá trị bồi thường căn cứ vào mức đầu tư chăm sóc hoặc trồng trên các nền thổ nhưỡng và mức độ sinh trưởng và phát triển của cây trồng đđánh giá xếp loại theo hệ số phát triển cây trồng như sau:

+ Mức độ phát triển tốt: hệ số 1,2

+ Mức độ phát triển trung bình: hệ số 1,0

+ Mức độ phát triển xấu: hệ số 0,8

- Đối với các loại cây ăn quả thuộc loại giống mới, giống ghép chất lượng cao chưa có trong danh mục bảng giá, thì mức giá bồi thường được tính bằng 1,2 lần mức giá bồi thường của cây trồng cùng loại (không phải giống mới, giống ghép) có trong danh mục bảng giá.

2. Đối với trường hợp vườn cây trồng không đạt mật độ chuẩn thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (x) với số lượng cây thực tế khi kiểm định.

3. Đối với trường hợp cá biệt cây trồng thuần quá mật độ chuẩn, thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với số lượng cây trồng thực tế nhưng tối đa không vượt quá mật độ chuẩn.

4. Đối với các loại cây trồng có nhiều loại mật độ tùy theo trình độ thâm canh, giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá cây trồng nhân (x) với slượng cây trồng thực tế nhưng không vượt quá mật độ tối đa cho phép theo quy trình kỹ thuật của loại cây trồng đó.

5. Đối với cây trồng chưa thu hoạch, nhưng có thể di chuyển đến địa đim khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển và trồng lại.

6. Đối với trường hợp trên một đơn vị diện tích gieo trồng nhiều loại cây có chu kỳ sinh trưởng, sản xuất kinh doanh khác nhau: Khi kiểm tra hiện trạng cần xác định rõ cây trồng chính, cây trồng xen, mật độ thực tế của từng loại cây trồng để có sự đánh giá chuẩn xác về chất lượng của cây trồng chính, cây trồng xen. Tổng chi phí bồi thường trên một đơn vị diện tích có trồng xen nhiều loại cây khác nhau bằng (=) chi phí bồi thường của từng loại cây trồng cộng lại (trên cơ sở slượng, chất lượng và đơn giá của từng loại cây theo đo đếm, kim tra hiện trạng thực tế), nhưng tối đa không vượt quá 1,5 lần giá trị bồi thường tính theo cây trồng chính khi trồng chuyên canh trên diện tích đó.

7. Đối với những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá, khi xây dựng phương án, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các cấp vận dụng đơn giá của các loại cây trồng tương đương đã có trong bảng giá để tính toán.

Trường hp không có loại cây trồng tương đương, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bng các cấp khảo sát thực tế về chu kỳ sản xuất, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất, đxác định mức giá bồi thường phù hợp và đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xem xét có ý kiến trước khi thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực02/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2015/QĐ-UBND đơn giá các loại cây trồng Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2015/QĐ-UBND đơn giá các loại cây trồng Kon Tum 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýĐào Xuân Quí
       Ngày ban hành23/12/2015
       Ngày hiệu lực02/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 51/2015/QĐ-UBND đơn giá các loại cây trồng Kon Tum 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2015/QĐ-UBND đơn giá các loại cây trồng Kon Tum 2016