Quyết định 5119/QĐ-UBND

Quyết định 5119/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 5119/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa quản lý sở thông tin truyền thông Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5119/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 5285/STP-KSTT ngày 05 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
-
Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- VPUB: các PVP; các phòng NC-TH;
- Trung tâm Công báo TP;
-
Lưu: VT, (CCHC/Đ) XP.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5119/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

1.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT;

- Điều 1 Quyết định số 5671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Điều 5 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Điều 9 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT;

- Điều 1 của Quyết định số 5671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

3.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 1, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT;

- Điều 1 của Quyết định số 5671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

4.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT;

- Điều 1 Quyết định số 5671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

5.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Điều 11 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT;

- Điều 1 Quyết định số 5671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

II. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

 

6.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

- Khoản 3 Điều 6, Khoản 1 Điều 7 Quyết định 20/2011/QĐ-TTg;

- Điều 1 Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

7.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp tvệ tinh (TVRO)

- Điểm d Khoản 2 Điều 7 Quyết định 20/2011/QĐ-TTg;

- Điều 1 Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

8.

Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Khoản 8, Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Điều 6, Điều 7, Điều 10 Thông tư số 09/TT-BTTTT;

Sở Thông tin và Truyền thông

 

9.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Khoản 8, Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 2, Điều 8, Điều 10 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

10.

Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Khoản 8, Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 3, Điều 8, Điều 10 Thông tư số 09/TT-BTTTT;

Sở Thông tin và Truyền thông

 

11.

Thủ tục cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Khoản 8, Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 4, Điều 8, Điều 10 Thông tư số 09/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

12.

Thủ tục báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

- Khoản 10 Điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Điều 9, Điều 10 Thông tư số 09/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

13.

Thủ tục thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

- Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

14.

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

- Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

15.

Thủ tục thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

- Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 7 Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

16.

Thủ tục thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

- Điều 33 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

17.

Thủ tục thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

- Điều 33 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

18.

Thủ tục thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

- Điều 33 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

19.

Thủ tục thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phi trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

- Điều 33 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 5 Điều 25 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

20.

Thủ tục thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

- Điều 33 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Khoản 7 Điều 25 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

III. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

 

 

21.

Thủ tục cấp thẻ nhà báo

- Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP;

- Mục II Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT.

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

22.

Thủ tục nộp lại thẻ nhà báo

- Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ;

- Điểm 8 Mục II Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT.

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

23.

Thủ tục cấp phép họp báo

- Điều 26 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999

- Điều 19 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

24.

Thủ tục cấp phép xuất bản bản tin

- Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT.

- Cục Báo chí;

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

25.

Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

- Khoản 3 Mục II Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT;

- Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT;

- Điều 1 Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

26.

Thủ tục đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

- Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP;

- Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 04/TT-BTTTT.

- Ủy ban nhân dân Thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

27.

Thủ tục phát hành thông cáo báo chí

- Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/TT-BTTTT

- Ủy ban nhân dân Thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

28.

Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)

- Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP;

- Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 04/TT-BTTTT;

- Ủy ban nhân dân Thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

29.

Thủ tục chấp thuận đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

- Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP;

- Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 04/TT-BTTTT.

- Ủy ban nhân dân Thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

30.

Thủ tục đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài đđược chấp thuận

- Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP;

- Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 04/TT-BTTTT.

- Ủy ban nhân dân Thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

 

31.

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

- Khoản 2 Điều 3 và Điều 4 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Điều 3, 4 của Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP.H Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

IV. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

 

 

32.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in

- Điểm b, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

- Điều 2 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

33.

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in

- Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

- Điều 2 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

34.

Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động in

- Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

- Điều 2 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

35.

Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in

- Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

- Điều 2 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

36.

Thủ tục báo cáo định kỳ hoạt động in, dịch vụ photocopy

- Điều 8 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

- Điều 2, Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

37.

Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

- Điều 30 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

- Điều 2, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

38.

Thủ tục xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

- Điều 2, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

39.

Thủ tục thông báo thanh lý máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

- Điều 2, Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

40.

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

- Điểm b Khoản 2 Điều 41 Luật Xuất bản;

- Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

41.

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

- Điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật Xuất Bản;

- Điều 12 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;

- Điều 10 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

42.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

- Điểm b Khoản 3, Khoản 4 Điều 32 Luật Xuất bản;

- Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

43.

Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

- Điểm b Khoản 3, Khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản;

- Điều 15 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

44.

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

- Điểm b Khoản 3, Khoản 5 Điều 32 Luật Xuất bản;

- Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;

- Điều 14 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

45.

Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

- Điểm b Khoản 3, Khoản 8 Điều 32 Luật Xuất bản;

- Điều 16 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

46.

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

- Điều 37 Luật Xuất Bản;

- Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;

- Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

47.

Thủ tục thông báo thay đổi hoạt động phát hành xuất bản phẩm

- Điều 37 Luật Xuất Bản;

- Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;

- Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

48.

Thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

- Điều 37 Luật Xuất Bản;

- Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;

- Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

49.

Thủ tục đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

- Điều 39 Luật Xuất Bản;

- Điều 25 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;

- Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

50.

Thủ tục đăng ký bổ sung nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

- Điều 39 Luật Xuất Bản;

- Điều 25 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;

- Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

51.

Thủ tục cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Điều 23 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Sở Thông tin và Truyền thông

 

52.

Thủ tục cấp giấy phép in, gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Điều 34 Luật Xuất Bản;

Sở Thông tin và Truyền thông

 

53.

Thủ tục cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

- Điều 44 Luật Xuất Bản;

- Mu số 10, 11 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

V. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VÀ CHUYỂN PHÁT

 

 

54.

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính

- Điều 21 Luật Bưu chính;

- Điều 6, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Khoản 2, Điều 2 Quyết định 185/2013/QĐ-BTC.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

55.

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

- Điều 25 Luật Bưu chính;

- Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Khoản 2, Điều 2 Quyết định 185/2013/QĐ-BTC.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

56.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

- Điều 23 Luật Bưu chính;

- Điều 9, Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Khoản 2, Điều 2 Quyết định 185/2013/QĐ-BTC.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

57.

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

- Điều 23 Luật Bưu chính;

- Điều 9, Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Khoản 2, Điều 2 Quyết định 185/2013/QĐ-BTC.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

58.

Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

- Điều 23, Khoản 4 Điều 25 Luật Bưu chính;

- Điều 9, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Khoản 2, Điều 2 Quyết định 185/2013/QĐ-BTC.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

59.

Thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính

- Điều 24 Luật Bưu chính;

- Điều 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

60.

Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính

- Khoản 2 Điều 25 Luật Bưu chính;

- Điều 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Khoản 2, Điều 2 Quyết định 185/2013/QĐ-BTC.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

VI. LĨNH VỰC HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA

 

 

61.

Thủ tục phê duyệt dự toán chi phí bồi thường hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc

Điều 30 của Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1.

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

2.

Thủ tục thông báo thay đổi về thông tin đã khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

3.

Thủ tục báo cáo định kỳ hoạt động in, dịch vụ photocopy

- Điều 8 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP;

- Điểm c, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện

- Phòng Văn hóa-Thông tin

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5119/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5119/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2015
Ngày hiệu lực14/10/2015
Ngày công báo15/11/2015
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5119/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5119/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa quản lý sở thông tin truyền thông Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5119/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa quản lý sở thông tin truyền thông Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5119/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành14/10/2015
        Ngày hiệu lực14/10/2015
        Ngày công báo15/11/2015
        Số công báoSố 55
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5119/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa quản lý sở thông tin truyền thông Hồ Chí Minh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5119/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa quản lý sở thông tin truyền thông Hồ Chí Minh 2015

            • 14/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực