Quyết định 5131/QĐ-BCT

Quyết định 5131/QĐ-BCT năm 2016 Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5131/QĐ-BCT Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 điện huyện nông thôn mới 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5131/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định các quy tắc bảo đảm an toàn khi làm việc tại đường dây, thiết bị điện (QCVN 01:2008/BCT);

Căn cứ Thông tư của Bộ Công Thương: Số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 về quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực; Số 39/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 về Quy định hệ thống lưới điện phân phối;

Căn cứ Thông tư số 35/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quy phạm trang bị điện: 11 TCN-(18-21)-2-2006;

Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ngày 08 tháng 12 năm 2006 về Quy định kỹ thuật điện nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Huyện có trong danh sách đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các tỉnh);

b) Đối với các huyện đã đánh giá hoàn thành và đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới thì không áp dụng đánh giá lại.

2. Phương pháp đánh giá tiêu chí huyện đạt nông thôn mới về điện

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới về điện, thực hiện đánh giá như sau:

a) Các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp (hệ thống điện) đầu tư liên xã đạt các điều kiện như sau:

- Đảm bảo “đạt” thông số kỹ thuật, an toàn điện theo Tiêu chí 4.1 tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Đồng bộ và đạt yêu cầu kỹ thuật trong vận hành với hệ thống điện phân phối (về tần số, điện áp, cân bằng pha, sóng hài điện áp, nhấp nháy điện áp, công suất, truyền tải, hệ thống bảo vệ) liên xã theo các thông số quy định tại Thông tư số 39/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về hệ thống lưới điện phân phối.

b) Hệ thống điện đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh sau năm 2016, đảm bảo nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2016 - 2020.

c) 100% xã trong huyện “đạt Tiêu chí số 4 về điện theo Hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) chỉ đạo các cơ quan liên quan về quản lý quy hoạch điện lực tỉnh thường xuyên rà soát Tiêu chí số 4 về điện để cập nhật và tính toán nhu cầu phụ tải phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả nhất về nguồn lực đầu tư; Kiểm soát các công trình đầu tư trên địa bàn phù hợp với quy hoạch điện lực tỉnh, có kết cấu phù hợp và đồng bộ với hệ thống công trình điện liên xã;

Giao Tổng cục Năng lượng tham mưu về công tác quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, có tính đến đáp ứng Tiêu chí số 4 về điện và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân xã, huyện nông thôn mới, phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia theo chu kỳ, giai đoạn quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương;

Giao Tập đoàn điện lực Việt Nam:

- Chỉ đạo các Tổng Công ty điện lực, Công ty điện lực tỉnh và phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ quản hệ thống công trình điện thường xuyên định kỳ 3 tháng, 6 tháng đánh giá tình trạng vận hành hệ thống điện để có kế hoạch đầu tư đảm bảo các chế độ vận hành hệ thống điện liên xã;

- Chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh giám sát đánh giá theo Khoản a, b Mục 2, Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương; Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng giám đốc các Tổng công ty Điện lực: miền Bắc; miền Trung; miền Nam; Thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BCĐTƯ CTMTQG xây dựng NTM (để báo cáo);
- UBND các tỉnh;
- BCĐ CTMTQG xây dựng NTM các tỉnh;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5131/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5131/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5131/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5131/QĐ-BCT Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 điện huyện nông thôn mới 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5131/QĐ-BCT Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 điện huyện nông thôn mới 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5131/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 5131/QĐ-BCT Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 điện huyện nông thôn mới 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5131/QĐ-BCT Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 điện huyện nông thôn mới 2016

         • 30/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/12/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực