Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5166/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 70 CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (sau đây gọi là Nghị định số 59/2005/NĐ-CP); Nghị định số 14/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá;

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá các cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 70 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện (như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- TTr. Vũ Văn Tám;
- Website TCTS, Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, TCTS (KTBVNL) (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 70 CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5166/QĐ-BNN-TCTS ngày 03 tháng 12 năm 2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ

Đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Cơ sở đóng mới, cải hoán, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ thép

1

Quảng Ninh

Công ty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu Hạ Long

Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long
ĐT: 0333 846 556

X

2

Công ty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu Vinacomin

Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
ĐT: 0333 846 436

X

3

Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc

Cảng Km 6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả
ĐT: 0333 939 091

X

4

Công ty cổ phần đóng tàu và Chế tạo thiết bị LINAMA 69-3 Cửa Ông

Khu 4B2, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả
ĐT 0333 865 033

X

5

Thái Bình

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Thái Bình

P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình

X

6

DNTN Cơ khí công nghiệp tàu thủy Nguyễn Văn Tuấn

Xã Minh Tân, huyện Kiến Xương

X

7

Công ty cổ phần đóng tàu Đại Dương

Xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy

X

8

Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Diêm Điền

TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy

X

9

Nam Định

Công ty TNHH MTV đóng tàu Thịnh Long

Khu 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

X

10

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Đào

Xã Tân Thành, huyện Vụ Bản

X

11

Công ty cổ phần kinh tế Thiên Trường

Xã Xuân Châu, H. Xuân Trường
(Công ty: Số 2, C4, Ngõ 98, đường Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

X

12

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Nam Hà

Số 2, Đê Sông Đào, P. Trần Quang Khải, TP. Nam Định

X

13

Công ty TNHH đóng tàu Trung Bộ

Khu 1, TT. Ngô Đồng, huyện Giao Thủy

X

14

Công ty TNHH Việt Tiến

Tổ 13, TT. Xuân Trường, huyện Xuân Trường

X

15

Thanh Hóa

Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Long

Đường đồi C4, P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa

X

16

Quảng Trị

Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt

Khu phố 3, TT. Cửa Việt, huyện Gio Linh

X

17

Công ty TNHH đóng tàu Triệu An

Xã Triệu An, huyện Triệu Phong

X

18

Khánh Hòa

Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang

Tân Lộc, Vĩnh Trường, TP. Nha Trang

X

19

Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh

Quốc lộ 1, Cam Phú, Cam Ranh

X

II

Cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ

20

Quảng Ninh

Công ty TNHH sửa chữa, đóng mới tàu thuyền Thịnh An

Phường Hà An, thị xã Quảng Yên
ĐT: 0912858261

X

21

Công ty TNHH Hoàng Cau

Phường Hà An, thị xã Quảng Yên
ĐT: 0945966490

X

22

Doanh nghiệp tư nhân Thắng Hậu

P. Quảng Yên, TX. Quảng Yên
ĐT: 0912331469

X

23

Cơ sở đóng tày Bùi Huy Lân

P. Nam Hòa, TX. Quảng Yên
ĐT: 0912534098

X

24

Cơ sở đóng tàu Lê Đức Tuấn

P. Phong Hải, TX. Quảng Yên
ĐT: 0914706848

X

25

Cơ sở đóng tàu Lê Đức Điền

P. Phong Hải, TX. Quảng Yên
ĐT: 0982546199

X

26

HTX sửa chữa, đóng mới tàu cá Huyền Hà

Xã Tiến Tới, huyện Hải Hà
ĐT: 0904327005

X

27

Công ty TNHH Tân Phong

Xã Đông Xá, huyện Vân Đồn
ĐT: 0982823666

X

28

Công ty Cổ phần đóng tàu và Chế tạo thiết bị LINAMA 69-3 Cửa Ông

Khu 4B2, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả
ĐT 0333 865 033

X

29

Thanh Hóa

Công ty TNHH Tuyên Phong

Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

X

30

HTX Trường Phát

Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

X

31

Cơ sở Nguyễn Văn Thuận

Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc

X

32

HTX Triệu Tiến

P. Quảng Tiến, TX. Sầm Sơn

X

33

Công ty TNHH Hợp Thanh

P. Quảng Tiến, TX. Sầm Sơn

X

34

Công ty TNHH Châu Tuấn

Xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia

X

35

Quảng Trị

Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt

Khu phố 3, TT. Cửa Việt, huyện Gio Linh

X

36

Công ty TNHH đóng tàu Triệu An

Xã Triệu An, huyện Triệu Phong

X

37

Thừa Thiên Huế

Công ty TNHH tàu thuyền An Thuận

TT. Thuận An - huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế

X

38

Quảng Nam

Cơ sở đóng tàu thuyền Trần Văn Vạn

Tổ 3 Phước Hải, P. Cửa Đại, TP. Hội An, ĐT: 0905109731

X

39

Cơ sở đóng sửa tàu thuyền Đỗ Văn Thành

Thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, ĐT: 0905176259

X

40

Công ty TNHH Truyền Tin

Thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành
ĐT: 0914903014

X

41

Doanh nghiệp tư nhân Hà Thiên Khôi

Khối phố 7, Phường An Phú, TP. Tam Kỳ
ĐT: 05103859947

X

42

Cơ sở đóng sửa tàu thuyền Trần Quốc Thảnh

Thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành
ĐT: 0976100507

X

43

Quảng Ngãi

Công ty TNHH MTV 19/5

Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn
ĐT: 0914113790

X

44

Xưởng đóng sửa tàu thuyền Tịnh Kỳ
(Công ty CP cơ khí và xây lắp An Ngãi)

Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi
ĐT: 0903529992

X

45

Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Phổ An

Thôn Phổ An, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi
ĐT: 0976504716

X

46

Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Tân An

Thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi
ĐT: 01678916754

X

47

Cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Thái Văn Thi

Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, H. Đức Phổ
ĐT: 0913407746

X

48

HTX Viễn Đông - Sa Huỳnh

Thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ,
ĐT: 0982519148

X

49

Phú Yên

Công ty TNHH Tân Hoàng Long

Phường Xuân Thành, TX. Sông Cầu, Phú Yên
ĐT:0903588366

X

50

Võ Văn Tuấn

Phường Xuân Đài, TX. Sông Cầu, Phú Yên
ĐT:0903559208

X

51

Khánh Hòa

HTX đóng tàu Sông Thủy

Tổ 11, Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang

X

52

HTX thủy sản Thống Nhất

Tổ 11, Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang

X

53

Công ty TNHH Vĩnh Khương

09, Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Linh, Cam Ranh

X

54

Cơ sở Phạm Văn Chi

Cam Lợi, Cam Ranh

X

55

Cơ sở Dung Thiện

Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa

X

56

Cơ sở Sáu Đông

Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa

X

57

Cơ sở Mai Hùng Tới

Hà Già, Vạn Hưng, Vạn Ninh

X

58

Ninh Thuận

Cty TNHH MTV SX-TM Thái Sơn

Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
ĐT: 068 3860777, 0989 050 620

X

59

Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền Đại Thịnh

Xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
ĐT: 068 3351890, 0985 230063

X

60

Phân xưởng tàu thuyền Khánh Hội - Xí nghiệp sản xuất và thương mại Đạo Long

P. Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm
ĐT: 068 3830781,0913 803192

X

61

Tiền Giang

DNTN Bá Hưng

Ấp Phong Thuận, xã Tân Chánh Mỹ, TP. Mỹ Tho
ĐT: 0913764452

X

62

DNTN Tân Mai

Số 001 phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
ĐT: 0913718576

X

63

Xưởng đóng tàu 202

Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang,
ĐT: 0913633174

X

64

Nhà máy đóng sửa tàu Đồng Tâm

Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang
ĐT: 0903940981

X

65

DNTN Nhật Hồng

Số 159, khu phố 5, phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
ĐT: 0937574999

X

66

Sóc Trăng

DNTN Thành Tiến

Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

X

III

Cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ composite

67

Khánh Hòa

Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy Trường ĐH Nha Trang

Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang

X

68

Công ty TNHH đóng tàu Sông Lô

Tổ 40, Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang

X

69

Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang

Tân Lộc, Vĩnh Trường, TP. Nha Trang

X

70

Công ty TNHH Vĩnh Khương

09, Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Linh, Cam Ranh

X

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5166/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5166/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2014
Ngày hiệu lực03/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5166/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5166/QĐ-BNN-TCTS
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành03/12/2014
       Ngày hiệu lực03/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5166/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá đủ điều kiện