Quyết định 519/QĐ-UBND

Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2016 về đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 519/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù chuẩn hóa sở nông nghiệp phát triển nông thôn Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 71/TTr-SNN ngày 16/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa ra khỏi Danh mục 02 thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau (được phê duyệt tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh - danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục Công tác phía Nam);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (68);
- Lưu:
VT, Ktr59/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực lâm nghiệp

1

T-CMU- 260947-TT

Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

II

Lĩnh vực Thủy sản

1

T-CMU- 211301-TT

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh Cà Mau

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 519/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu519/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 519/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 519/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù chuẩn hóa sở nông nghiệp phát triển nông thôn Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 519/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù chuẩn hóa sở nông nghiệp phát triển nông thôn Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu519/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành28/03/2016
       Ngày hiệu lực28/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 519/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù chuẩn hóa sở nông nghiệp phát triển nông thôn Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 519/QĐ-UBND thủ tục hành chính đặc thù chuẩn hóa sở nông nghiệp phát triển nông thôn Cà Mau

           • 28/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực