Quyết định 1045/QĐ-UBND

Quyết định 1045/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Danh mục tên các thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 1045/QĐ-UBND thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa Cà Mau 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 562/QĐ-UBND Danh mục các thủ tục hành chính tính chất đặc thù được chuẩn hóa Cà Mau 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1045/QĐ-UBND thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÊN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Công văn số 1948/BTP-KSTT ngày 09/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc kết quả chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-STP ngày 20/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục tên các thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu công bố, công khai thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực của mình trên địa bàn tỉnh; tiến hành rà soát, cập nhật, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục tên các thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A.

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

1

Hỗ trợ kinh phí đăng ký nhãn hiệu

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 09 năm 2010 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Khoa học và Công nghệ

T-CMU-240171-TT

B.

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về QLBV động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Cà Mau

Chi cục Kiểm Lâm

T-CMU-260947-TT

C.

Lĩnh vực Thủy sản

1

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007 ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên ngư trường tỉnh Cà Mau

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

T-CMU-211301-TT

D.

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

1

Thành lập ấp mới, khóm mới

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Nội vụ

T-CMU-241483-TT

2

Phân loại ấp, khóm

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí phân loại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Nội vụ

T-CMU-241485-TT

Đ.

Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

1

Cho ý kiến về việc điều động công chức: Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội ra ngoài tỉnh

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Nội vụ

T-CMU-244976-TT

2

Cho ý kiến về việc tiếp nhận công chức: Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội từ tỉnh khác đến

Sở Nội vụ

T-CMU-244979-TT

3

Cho ý kiến trước khi xếp lương đối với trường hợp đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã

Sở Nội vụ

T-CMU-244981-TT

4

Cho ý kiến trước khi tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

Sở Nội vụ

T-CMU-244967-TT

5

Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 25/5/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau

Sở Nội vụ

Đã có hiệu lực, chưa công bố, công khai

6

Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực về tỉnh công tác

Sở Nội vụ

Đã có hiệu lực, chưa công bố, công khai

7

Thu hút người có trình độ sau đại học về tỉnh công tác

Sở Nội vụ

Đã có hiệu lực, chưa công bố, công khai

8

Hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Đã có hiệu lực, chưa công bố, công khai

9

Hỗ trợ khuyến khích đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Đã có hiệu lực, chưa công bố, công khai

E.

Lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật

1

Quyết định công nhận các tác phẩm đạt giải thưởng văn học

- nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế xét tặng “Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển” tỉnh Cà Mau

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Đã có hiệu lực, chưa công bố, công khai

G.

Lĩnh vực Báo chí

1

Quyết định công nhận tặng giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau

Đã có hiệu lực, chưa công bố, công khai

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A.

Lĩnh vực Nội vụ

1

Tuyển dụng công chức cấp xã

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp huyện

Đã có hiệu lực, chưa công bố, công khai

III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A.

Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp lại biển số nhà theo nhu cầu của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng nhà

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp xã

T-CMU- 259507-TT

2

Đánh số và gắn biển số nhà theo nhu cầu của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng nhà

T-CMU-259514-TT

B.

Lĩnh vực Thủy sản

1

Xác nhận Giấy đề nghị xác nhận nguồn gốc giống thủy sản

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp xã, tỉnh Cà Mau

T-CMU-277103-TT

C.

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

1

Cho phép sên, vét đất, bùn cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/7/2014 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp xã, tỉnh Cà Mau

T-CMU-277112-TT

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1045/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1045/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1045/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1045/QĐ-UBND thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1045/QĐ-UBND thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa Cà Mau 2015
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1045/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
      Người kýTrần Hồng Quân
      Ngày ban hành22/07/2015
      Ngày hiệu lực22/07/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2016
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1045/QĐ-UBND thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa Cà Mau 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1045/QĐ-UBND thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa Cà Mau 2015