Quyết định 562/QĐ-UBND

Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục tên các thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 562/QĐ-UBND Danh mục các thủ tục hành chính tính chất đặc thù được chuẩn hóa Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÊN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ ĐÃ ĐƯỢC CHUN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Thực hiện Công văn số 678/BTP-KSTT ngày 09/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tng hợp, đôn đốc thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 29/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục tên các thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu công bố, công khai thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực của mình trên địa bàn tỉnh; tiến hành cập nhật, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các lĩnh vực đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo kịp thời và chất lượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục tên các thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục CTPN);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Phòng NC;
- Lưu: VT, Mi82/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

1

Hỗ trợ kinh phí đăng ký nhãn hiệu

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Khoa học và Công nghệ

 

B

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

1

Thủ tục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Khoa học và Công nghệ

 

2

Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Sở Khoa học và Công nghệ

 

3

Thủ tục đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Sở Khoa học và Công nghệ

 

C

Lĩnh vực chính quyn địa phương1

1

Phân loại ấp, khóm

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy đnh Tiêu chí phân loại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Nội vụ

 

D

Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

1

Cử cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Cà Mau vquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết s21/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau về chính sách hỗ trợ kinh phí đào to và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau

Sở Nội vụ

 

2

Thu hút nguồn nhân lực

Sở Nội vụ

3

Hỗ trợ kinh phí đào tạo

Sở Nội vụ

4

Hỗ trợ khuyến khích đào tạo

Sở Nội vụ

5

Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực

Sở Nội vụ

6

Hiệp y tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sở Nội vụ

7

Điều động công chức cấp xã ra ngoài tỉnh

Sở Nội vụ

8

Tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh khác đến

Sở Nội vụ

9

Hiệp y xếp lương đối với trường hợp đã có thời gian đóng bảo him xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã

Sở Nội vụ

Đ

Lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật2

1

Quyết định công nhận các tác phẩm đạt giải thưởng văn học - nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Cà Mau Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Số hồ sơ công khai:
T-CMU-285978-TT

E

Lĩnh vực Báo chí3

1

Quyết định công nhận tặng giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

Hội Nhà Báo tỉnh Cà Mau

Số hồ sơ công khai:
T-CMU-285979-TT

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A

Lĩnh vực cán b, công chức, viên chức nhà nước

1

Ghép cụm dân cư vào ấp, khóm hiện có

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp huyện

 

2

Tuyển dụng công chức cấp xã

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyn dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp huyện

3

Tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyn

Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp huyện

4

Điu động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện

UBND cấp huyện

5

Điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này chuyển sang làm việc ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác (giữa hai đơn vị cấp huyện trong tỉnh Cà Mau)

UBND cấp huyện

6

Điều động, tiếp nhận công chức Chỉ Huy trưởng Quân sự cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cp huyện

UBND cấp huyện

7

Điều động, tiếp nhận công chức Trưởng Công an cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện

UBND cấp huyện

III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A

Lĩnh vực xây dựng4

1

Cấp lại biển số nhà theo nhu cầu của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng nhà

- Nghị quyết s 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 ca HĐND tỉnh Cà Mau ban hành Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau về sửa đổi khoản 3, Điều 20 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh số và gắn biển snhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND cấp xã

Số hồ sơ công khai:
T-CMU-286229-TT

2

Đánh số và gắn biển số nhà theo nhu cầu của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng nhà

Số hồ sơ công khai:
T-CMU-286230-TT

B

Lĩnh vực thủy sản

1

Xác nhận Giấy đề nghị xác nhận nguồn gốc giống thủy sản

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyn giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp xã

 

C

Lĩnh vực phát triển nông thôn

1

Cho phép sên, vét đất, bùn cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

UBND cấp xã

 

 1 Đã được công bố tại Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2 Đã được công bố tại Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3 Đã được công bố tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của Chủ tịch UBND tnh.

4 Đã được công bố tại Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 ca Chủ tịch UBND tnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 562/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu562/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2016
Ngày hiệu lực01/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 562/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 562/QĐ-UBND Danh mục các thủ tục hành chính tính chất đặc thù được chuẩn hóa Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 562/QĐ-UBND Danh mục các thủ tục hành chính tính chất đặc thù được chuẩn hóa Cà Mau 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu562/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành01/04/2016
       Ngày hiệu lực01/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 562/QĐ-UBND Danh mục các thủ tục hành chính tính chất đặc thù được chuẩn hóa Cà Mau 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 562/QĐ-UBND Danh mục các thủ tục hành chính tính chất đặc thù được chuẩn hóa Cà Mau 2016

          • 01/04/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/04/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực