Quyết định 52/2012/QĐ-UBND

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện của tỉnh Long An

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2012/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 851/TTr-STP ngày 19 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện ở địa bàn các huyện: Cần Đước, Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Mộc Hóa và Tân Thạnh.

Đối với việc lập di chúc của các cá nhân vẫn thực hiện theo quy định: cá nhân chọn các tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hoặc yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 2. Những văn bản quy phạm pháp luật quy định về chứng thực các hợp đồng, giao dịch chỉ còn áp dụng cho các địa bàn không thực hiện việc chuyển giao tại Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh và Quyết định này.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn việc bàn giao hồ sơ, sổ sách về chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản đang được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật.

Phối hợp với các Sở ngành và địa phương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các Sở ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB QPP – BTP;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh; - Phòng NC-TCD (NC);
- Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/09/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/02/2016
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2012/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành 25/09/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/02/2016
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 52/2012/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2012/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng giao dịch