Quyết định 52/2016/QĐ-UBND

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế tỉnh Hà Nam 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định s 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết s 45/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, khóa XVIII - kỳ họp thứ 3 về quy định mức học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh qun lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam như sau:

1. Đối tượng, mức hỗ trợ:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ: Hỗ trợ 10% (ngoài 70% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017 và năm 2018, từ năm 2019 hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

b) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ: Hỗ trợ 20% (ngoài 30% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo hiểm y tế.

c) Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: Hỗ trợ 20% trên tổng số mức đóng bảo hiểm y tế theo khoản 3, Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014.

d) Người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi; người có từ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi đảng; Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội nông dân, Bí thư chi Đoàn thanh niên thôn, tổ dân phố, xóm, khu dân cư; Người nhiễm HIV/AIDS: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

3. Đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này nếu đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng khác thì không được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

1. Từ ngân sách địa phương;

2. Trích 20% từ nguồn kinh phí dành cho khám chữa bệnh chưa sử dụng hết trong năm;

3. Từ nguồn kinh phí hp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Lao động-TBXH (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- BHXHVN (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL -Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- VPTU, Ban TGTU;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website Hà Nam;
- VPUB: LĐVP, các CV;
- Lưu VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế tỉnh Hà Nam 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế tỉnh Hà Nam 2017 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành21/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế tỉnh Hà Nam 2017 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế tỉnh Hà Nam 2017 2020