Quyết định 52/2017/QĐ-UBND

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 52/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí bảo hiểm y tế Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2017/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, khóa XVIII, kỳ họp thứ năm về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 như sau:

“Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, tổ dân phố, xóm, khu dân cư”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Lao động, TBXH (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội VN (để b/c);
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL -Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VPTU, Ban TGTU;
- Như Điều 2;
- Website Hà Nam;
- VPUB: LĐVP, Công báo tỉnh, các CV;
- Lưu VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí bảo hiểm y tế Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 52/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí bảo hiểm y tế Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành19/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí bảo hiểm y tế Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2017/QĐ-UBND sửa đổi 52/2016/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí bảo hiểm y tế Hà Nam

           • 19/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực