Quyết định 520/QĐ-UBND

Quyết định 520/QĐ-UBND về Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 445/STP-PBGDPL ngày 27 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Các thành viên HĐPH tỉnh;
- Trưởng các ĐA thuộc CT 409;
- NC (A);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG; CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Kế hoạch số 863/KH-ĐA4061 ngày 25/3/2014 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016.

- Xác định rõ đối tượng, nội dung, hình thức và phân công trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐPH phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Ban điều hành Đề án tuyên truyền phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác PB,GDPL về phòng, chống tham nhũng theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

- Lựa chọn đơn vị, địa bàn tổ chức thí điểm mô hình trực tiếp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; kịp thời sơ kết, tổng kết và điển hình nhân rộng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN ngày 30/6/2009 của Chủ tịch nước phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Sửa đổi, bổ sung năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng...

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức:

a) Nhiệm vụ:

- Tiếp tục rà soát và củng cố, kiện toàn HĐPH công tác PB,GDPL cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo hoạt động có hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tham gia tuyên truyền, PB,GDPL về phòng, chống tham nhũng; phát huy hiệu quả PB,GDPL về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; lồng ghép với Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PB,GDPL” bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PB,GDPL về phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ thường xuyên tham gia công tác PB,GDPL.

b) Giải pháp:

- Chỉ đạo HĐPH, phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt vai trò tư vấn cho UBND cùng cấp trong công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; sắp xếp, phân công nhiệm vụ Ban điều hành Đề án tuyên truyền phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh; chỉ đạo rà soát, đánh giá và bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền phòng, chống tham nhũng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào nhà trường và tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động thi hành pháp luật tại địa bàn cơ sở.

- Kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương mở lớp đào tạo chuyên sâu công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ Tư pháp và Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, và một số ngành chức năng có liên quan, đảm bảo thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác tuyên truyền và đề xuất giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

- Lồng ghép nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh, huyện tổ chức.

c) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau và UBND huyện, thành phố Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: năm 2014.

2.2. Tài liệu tuyên truyền:

a) Nhiệm vụ:

- Biên soạn bộ đề cương bài giảng về “Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam”.

- Biên soạn và phát hành 02 tờ gấp hỏi đáp “Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng” và “Quyết tâm chính trị của Việt Nam khi phê chuẩn Công ước”.

- Bổ sung sách pháp luật và các tài liệu có liên quan về phòng, chống tham nhũng cho tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị và xã, phường, thị trấn.

b) Giải pháp:

- Xác định rõ yêu cầu, nội dung, thời gian và phân công trách nhiệm thực hiện của từng loại tài liệu.

- Các cơ quan, đơn vị cân đối kinh phí bổ sung sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình; UBND cấp xã cân đối kinh phí mua sách, tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng bổ sung cho tủ sách pháp luật cấp xã.

c) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV/2014.

2.3. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân:

a) Tiêu chí lựa chọn điểm:

Xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng hoặc điểm nóng về tham nhũng, tiêu cực.

b) Nhiệm vụ:

- Đề xuất Bộ Tư pháp giúp tỉnh chọn mô hình thí điểm trực tiếp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ và nhân dân, nhằm làm cơ sở rút kinh nghiệm và điển hình nhân rộng.

- Xây dựng mô hình điểm trực tiếp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như: Đất đai; xây dựng; tài chính; ngân hàng; bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại tất cả các cơ quan, đơn vị.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, mỗi đơn vị chọn từ 02 đến 03 đơn vị trực thuộc để xây dựng mô hình điểm tuyên truyền trực tiếp pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

c) Nội dung thực hiện:

- Đối với mô hình điểm của Bộ: Nội dung và hình thức do Bộ chọn.

- Đối với cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp:

+ Tố chức các buổi hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng (điện thoại hoặc Email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.

+ Xây dựng cụm panô, tranh, ảnh, khẩu hiệu hành động về phòng, chống tham nhũng tại trụ sở cơ quan, nơi công cộng.

- Đối với các xã, phường, thị trấn:

+ Khảo sát nhận thức về tham nhũng và nhu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong nhân dân.

+ Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại mô hình điểm.

+ Tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa bàn dân cư; xây dựng và phát hành tờ gấp; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa hoặc sinh hoạt văn hóa; văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa bàn...

d) Giải pháp:

Khảo sát tình hình và yêu cầu tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị được chọn chỉ đạo điểm; xây dựng kế hoạch xác định rõ nội dung, cách thức, biện pháp, thời gian và phân công trách nhiệm thực hiện.

đ) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các ngành, các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tổ chức thực hiện theo nội dung, hình thức được xác định tại cơ quan, đơn vị mình.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2014.

2.4. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

a) Nhiệm vụ:

- Tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 04 huyện. Mỗi lớp 200 đại biểu là cán bộ cấp huyện, cấp xã và nòng cốt khóm, ấp.

- Thực hiện “Ngày pháp luật” Việt Nam (ngày 09 tháng 11) tại tất cả các cơ quan, tổ chức và đơn vị, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Hình thức sinh hoạt bao gồm: Mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động và các hình thức phù hợp khác...

- Tổ chức 04 cuộc tọa đàm cấp xã về phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật vè phòng, chống tham nhũng.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng trong các chuyên đề pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Tạp chí Văn nghệ; Website tỉnh; các Bản tin chuyên ngành và các đài, trạm truyền thanh.

b) Giải pháp:

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng thích hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm của cơ quan đơn vị mình; tổ chức đánh giá hiệu quả mô hình ngày pháp luật và cách thức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng và cách thức thực hiện các chuyên trang, chuyên đề về pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; mở các chuyên đề, chuyên trang về phòng, chống tham nhũng.

c) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và chức danh Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Ban Nội chính, Nội vụ, Thanh tra, báo, đài và các cơ quan, tổ chức các cấp có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các ngành, các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện: Các đơn vị, địa phương cân đối kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch. Riêng, một số hoạt động như: Đào tạo nguồn nhân lực; tuyên truyền trọng điểm do tỉnh chọn và tuyên truyền nhân ngày pháp luật tại thành phố Cà Mau... do kinh phí của Đề án tuyên truyền phòng, chống tham nhũng năm 2014 đảm bảo.

3. Các phương tiện thông tin đại chúng chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền và sơ kết, tổng kết theo quy định.

4. Ban điều hành Đề án cấp tỉnh, HĐPH phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan chủ trì các Đề án thuộc chương trình PB,GDPL của tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt kế hoạch này và sơ kết, tổng kết theo quy định.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ảnh về Thường trực Ban điều hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo và hướng dẫn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 520/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu520/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2014
Ngày hiệu lực03/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 520/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu520/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành03/04/2014
        Ngày hiệu lực03/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 520/QĐ-UBND năm 2014 Tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng Cà Mau

         • 03/04/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực