Quyết định 523/QĐ-UBND

Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 523/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 523/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Công văn số 583/CV-SCT ngày 27/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh) gồm các ông, bà sau đây:

1. Ông Đinh Văn Điến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban;

2. Bà Phạm Thị Hồng, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Ông Phạm Đức Vượng, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng Ban;

4. Ông Đinh Quang Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban;

5. Các thành viên:

- Ông Bùi Bá Nhất, Phó Giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường;

- Ông Vũ Văn Lư, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Ông Lê Xuân Hợp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Phạm Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Ông Bùi Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Vũ Mạnh Dương, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Lê Trọng Thành, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Hoàng Đức Long, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Bà Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bà Phạm Kim Huệ, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;

- Ông Bùi Văn Chiến, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Dương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

- Ông Lê Khắc Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan Ninh Bình;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh

1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và Văn phòng Thường trực theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

2. Xây dựng Chương trình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ, Kế hoạch công tác hàng năm phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương;

3. Chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Quyết định của UBND tỉnh;

4. Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

5. Chỉ đạo phối hợp liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm của tỉnh;

6. Tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo định kỳ và đột xuất;

7. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

8. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao;

10. Giúp việc cho Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh có Văn Phòng Thường trực đặt tại Chi cục Quản lý thị trường. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban thường trực.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh

1. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và Văn phòng Thường trực do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban thường trực;

2. Thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

3. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, gồm:

1. Ngân sách tỉnh cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Chi cục Quản lý thị trường;

2. Các nguồn hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Cục thuế tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Hải quan Ninh Bình; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (để BC);
- Thường trực Tỉnh ủy (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP2, VP3, VP6, VP7, VP10; NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 523/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu523/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 523/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 523/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 523/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu523/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 523/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 523/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Ninh Bình

            • 07/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực