Quyết định 53/2005/QĐ-UBND

Quyết định 53/2005/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006-2010" do tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 53/2005/QĐ-UBND xây dựng cơ sở vật chất chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 2010 Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2005/QĐ-UBND xây dựng cơ sở vật chất chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 2010 Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2005/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 11 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ THỰC HIỆN CHUẨN QUỐC GIA Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 370/2002/BYT-QĐ ngày 07/02/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-UB ngày 29/5/2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Ngành Y tế Quảng Bình thời kỳ 2001- 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 - 2010” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Đề án: “Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 - 2010”.

2. Mục tiêu của Đề án:

- Đến năm 2010 có 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn (trạm y tế) có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia;

- Thường xuyên duy trì, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm y tế sau khi đạt chuẩn;

- 100% các trạm y tế phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị để thực hiện đạt các chuẩn chuyên môn.

3. Nhiệm vụ của Đề án:

a) Xây mới 101 trạm y tế (trong đó có 98 trạm hư hỏng nặng, 03 trạm chưa được xây dựng) và nâng cấp 04 trạm chưa đạt chuẩn.

b) Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ như: Hệ thống vệ sinh, hàng rào, hệ thống điện, nước... và các trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn cho các trạm y tế.

4. Kế hoạch thực hiện:

a) Đối với nhà trạm:

- Năm 2006: Xây mới 31 trạm y tế (Minh Hoá 4, Tuyên Hoá 5, Quảng Trạch 8, Bố Trạch 1, Đồng Hới 4, Quảng Ninh 4, Lệ Thuỷ 5) và cải tạo, nâng cấp 4 trạm (Quảng Trạch 1, Đồng Hới 1, Quảng Ninh 2).

- Năm 2007: Xây mới 29 trạm y tế (Minh Hoá 4, Tuyên Hoá 6, Quảng Trạch 8, Đồng Hới 4, Quảng Ninh 2, Lệ Thuỷ 5).

- Năm 2008: Xây mới 20 trạm y tế (Minh Hoá 2, Tuyên Hoá 4, Quảng Trạch 6, Đồng Hới 2, Quảng Ninh 1, Lệ Thuỷ 5).

- Năm 2009: Xây mới 21 trạm y tế (Minh Hoá 2, Tuyên Hoá 5, Quảng Trạch 6, Đồng Hới 2, Lệ Thuỷ 6).

b) Đối với công trình phụ trợ và trang thiết bị: Hàng năm đầu tư từ 31 đến 32 trạm y tế về các công trình phụ trợ như hệ thống vệ sinh, hàng rào, hệ thống điện, nước... và các trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn để đến năm 2010 có 100% trạm y tế đạt chuẩn theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện Đề án được huy động từ các nguồn:

- Ngân sách nhà nước cấp cho ngành Y tế (xây dựng cơ bản, hoạt động sự nghiệp và vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế);

- Nguồn từ các chương trình, dự án của Bộ Y tế;

- Nguồn ngân sách của địa phương;

- Đóng góp của nhân dân;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn khác.

b) Hàng năm Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối ngân sách và huy động nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể theo lộ trình từng năm và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này; hướng dẫn, lồng ghép thực hiện Đề án này với các chương trình, dự án khác và Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế để đạt hiệu quả cao.

2. Các sở, ngành và cơ quan liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện Đề án này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Đề án và theo hướng dẫn của Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm và ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ban Pháp chế, Ban VHXH- HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo QB, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, NCVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2005
Ngày hiệu lực21/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2005/QĐ-UBND xây dựng cơ sở vật chất chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 2010 Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2005/QĐ-UBND xây dựng cơ sở vật chất chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 2010 Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Công Thuật
        Ngày ban hành11/10/2005
        Ngày hiệu lực21/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2005/QĐ-UBND xây dựng cơ sở vật chất chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 2010 Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2005/QĐ-UBND xây dựng cơ sở vật chất chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006 2010 Quảng Bình