Quyết định 3524/QĐ-UBND

Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục, đời sống và y tế do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/10/2011 đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3524/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI, THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO, GIÁO DỤC, ĐỜI SỐNG VÀ Y TẾ DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2001 ĐẾN NGÀY 31/10/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 925/STP-KTVB ngày 12 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 28 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục, đời sống và y tế do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/10/2011 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương Binh và Xã hội, Y tế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế -HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2001 ĐẾN NGÀY 31/10/2011 LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI, THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO, GIÁO DỤC, ĐỜI SỐNG VÀ Y TẾ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Nghị quyết

1.

52/2006/NQ-HĐND

21/7/2006

Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục-đào tạo, y tế, văn hoá và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

2.

142/2010/NQ-HĐND

09/7/2010

V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản theo Nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND

Quyết định

3.

173/QĐ-UB

10/02/2001

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi biên giới và vùng sâu, vùng xa, nguồn vốn xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

4.

837/QĐ-UB

24/4/2001

V/v chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến

Hết HL

Vì công việc đã thực hiện xong, không còn đối tượng điều chỉnh

5.

17/2001/QĐ-UB Quy hoạch phát triển ngành Y tế Quảng Bình 2001 - 2010">16/2001/QĐ-UB

29/5/2001

"Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2010"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

6.

17/2001/QĐ-UB

31/5/2001

Ban hành Chương trình phát triển Du lịch Quảng Bình giai đoạn 2001-2005

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

7.

24/2001/QĐ-UB

15/8/2001

"Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn hóa - Thông tin thời kỳ 2001 - 2010"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

8.

32/2001/QĐ-UB

24/10/2001

Về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Quảng Bình giai đoạn 2001-2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

9.

40/2003/QĐ-UB

11/9/2003

V/v phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học tỉnh Quảng Bình

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

10.

49/2003/QĐ-UB

16/9/2003

V/v ban hành “Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục Quảng Bình từ năm 2003 đến 2005 và 2010”.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

11.

67/2003/QĐ-UB

17/12/2003

V/v phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục dân tộc miền núi Quảng Bình giai đoạn từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

12.

71/2003/QĐ-UB

18/12/2003

V/v phê duyệt Đề án "Đưa tin học vào nhà trư­ờng từ nay đến 2005 và định hư­ớng đến 2010 ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

13.

73/2003/QĐ-UB

25/12/2003

V/v phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục Mầm non từ nay đến 2005-2010"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

14.

74/2003/QĐ-UB

26/12/2003

V/v phê duyệt Đề án "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từ nay đến 2010"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

15.

30/2004/QĐ-UB

19/7/2004

V/v phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống trường đạt tiêu chuẩn Quốc gia giai đoạn 2004-2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

16.

23/2005/QĐ-UB

15/4/2005

V/v phê duyệt "Đề án xây dựng thiết chế văn hóa- thông tin đồng bộ và phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2010"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

17.

53/2005/QĐ-UBND

11/10/2005

V/v phê duyệt Đề án "Củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2006-2010"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

18.

54/2005/QĐ-UBND

14/10/2005

Phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích - danh thắng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

19.

11/2006/QĐ-UBND

03/4/2006

Ban hành Chương trình hành động về công tác Gia đình giai đoạn 2006-2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

20.

15/2006/QĐ-UBND

06/4/2006

V/v Phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

21.

38/2006/QĐ-UBND

01/9/2006

Về việc ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2006-2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

22.

11/2007/QĐ-UBND

06/6/2007

Ban hành Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

23.

 12/2007/QĐ-UBND

20/7/2007

Ban hành Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục - Đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

24.

23/2007/QĐ-UBND

19/10/2007

Ban hành "Chương trình phát triển y tế giai đoạn 2006-2010" thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 18/9/2006 của Tỉnh ủy Quảng Bình.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

25.

33/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Phê duyệt Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008-2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

26.

06/2008/QĐ-UBND

06/6/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần

Hết HL

Đã được thay thế bởi Quyết định 10/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

Chỉ thị

27.

17/2003/CT-UB

13/5/2003

Về việc tăng cư­ờng phòng chống dịch bệnh mùa hè 

Hết HL

Đó được thay thế bởi Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 12/5/2008

28.

04/2007/CT-UBND

24/8/2007

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008

Hết HL

Vì năm học 2007 - 2008 đã kết thúc và đã được thay thế bởi Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 21/8/2008

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3524/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/12/2011
Ngày hiệu lực 30/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3524/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành 30/12/2011
Ngày hiệu lực 30/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình

  • 30/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực