Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục đào tạo Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục đào tạo Quảng Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2010/NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ MỤC TIÊU XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 52/2006/NQ-HĐND NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân - ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục - ban hành ngày 14 tháng 7 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ "Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao";

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ "Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục";

Căn cứ Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 8 "Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010";

Xét Tờ trình số 1547/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 "Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010"; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hoá giáo dục và đào tạo tại điểm a, mục 2, khoản II, Điều 1, Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, kỳ họp thứ 8 “Về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010” như sau:

“Chuyển các trường trung học phổ thông bán công ở vùng nông thôn, thị trấn sang công lập, công lập tự chủ tài chính (thuộc đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động); chuyển các trường mầm non bán công thuộc các vùng đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, vùng miền núi, vùng ven biển, vùng nông thôn nghèo sang công lập; các trường mầm non bán công còn lại chuyển sang công lập tự chủ tài chính (thuộc đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động) hoặc dân lập, tư thục.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khoá XV, kỳ họp thứ 21 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP. Chính phủ, VP. Quốc hội, VP. Chủ tịch nước;
-
Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Bình, Đài PT - TH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu142/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2010
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục đào tạo Quảng Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục đào tạo Quảng Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu142/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýLương Ngọc Bính
       Ngày ban hành09/07/2010
       Ngày hiệu lực19/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2011
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục đào tạo Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục đào tạo Quảng Bình