Quyết định 53/2015/QĐ-UBND

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Khuyến nông do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2015/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 53/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định s 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc S Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến nông sau khi có ý kiến bằng văn bản của SNội vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thực hiện theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về biên chế thực hiện theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức phải phù hp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 30/8/2008 của Ủy ban nhân dân tnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
CT và các PCT UBND tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Các PCVP v
à CV: NN, TH;
- Lưu VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực07/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2015/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2015/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành28/10/2015
       Ngày hiệu lực07/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 53/2015/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2015/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông Thừa Thiên Huế

          • 28/10/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/11/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực