Quyết định 1958/QĐ-UBND

Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1958/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông lâm ngư Thừa Thiên Huế 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 53/2015/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1958/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông lâm ngư Thừa Thiên Huế 2008


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1958/QĐ-UBND

Huế, ngày 30 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - LÂM – NGƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 893/TTr-SNV ngày 18 tháng 8 năm 2008 và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1032/TTr-NNPTNT ngày 06 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư để triển khai thực hiện.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo Quyết định số 4071/2004/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.

Biên chế, cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: NN;
- Lưu VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1958/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1958/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2008
Ngày hiệu lực30/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1958/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1958/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông lâm ngư Thừa Thiên Huế 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1958/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông lâm ngư Thừa Thiên Huế 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1958/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành30/08/2008
        Ngày hiệu lực30/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1958/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông lâm ngư Thừa Thiên Huế 2008

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1958/QĐ-UBND thành lập trung tâm khuyến nông lâm ngư Thừa Thiên Huế 2008