Quyết định 53/2017/QĐ-UBND

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC kèm theo Quyết định 43/2010/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 6 Quy định sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH VIỆC XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2010/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thng Chính phủ ban hành quy chế về việc cp và qun lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC; Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về cp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc S Ngoại vụ tại Tờ trình s 12/TTr-SNgV ngày 10/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thtrưởng các sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra v
ăn bn QPPL);
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
ND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Sở Tư pháp;
- Đ
ài PTTH tnh, Báo Kon Tum;
- Cổng thông tin
điện tử tnh:
- Công báo tỉnh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ t
nh;
- Lưu: VT,
TH5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 6 Quy định sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 6 Quy định sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành04/12/2017
       Ngày hiệu lực13/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 6 Quy định sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 6 Quy định sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC Kon Tum

           • 04/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực