Quyết định 43/2010/QĐ-UBND

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND về Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2010/QĐ-UBND cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2010/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/QĐ-TTg">10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

QUY ĐỊNH

VIỆC XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể về đối tượng, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong việc đề nghị cho doanh nhân và công chức, viên chức thuộc tỉnh Kon Tum được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC).

Điều 2. Các trường hợp được xem xét cấp thẻ ABTC

1. Doanh nhân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý:

a) Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn, Kế toán trưởng và Trưởng, Phó các phòng chuyên môn có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.

b) Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn, Kế toán trưởng và Trưởng phòng chuyên môn (bao gồm công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân), Chủ nhiệm hợp tác xã và Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.

2. Công chức, viên chức các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có nhiệm vụ tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hợp đồng kinh tế khác của APEC.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC ĐỀ NGHỊ CHO DOANH NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỈNH KON TUM ĐƯỢC SỬ DỤNG THẺ ABTC

Điều 3. Thủ tục xét cho sử dụng thẻ ABTC

1. Doanh nhân được quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC, nộp 02 bộ hồ sơ tại Sở Ngoại vụ.

Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);

b) Bản sao hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC thể hiện nhu cầu đi lại thường xuyên vì mục đích thương mại trong khối thành viên APEC;

c) Bản sao Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh);

d) Bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ, vị trí của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC;

e) Bản sao một trong các loại giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC. Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo;

g) Báo cáo thể hiện năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với các nước thành viên APEC của Công ty; bản sao báo cáo tài chính được quyết toán năm gần nhất; thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

2. Đối tượng là công chức, viên chức quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy định này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC, nộp 02 bộ hồ sơ tại Sở Ngoại vụ.

Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu);

b) Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp công chức, viên chức của tỉnh Kon Tum.

c) Bản sao quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi công tác nước ngoài của UBND tỉnh;

d) Bản sao thư mời hoặc các giấy tờ khác liên quan đến nhiệm vụ đi nước ngoài để tham dự các cuộc họp, hội nghị hội thảo và các hoạt động về hợp tác kinh tế của APEC.

Điều 4. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, xem xét, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với những đối tượng nêu tại Điều 2 của Quy định này.

Sau khi nhận đủ hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC, trong thời gian 03 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi nhận đủ ý kiến tham gia của các ngành liên quan, trong 03 ngày làm việc Sở Ngoại vụ tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp đủ điều kiện cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Trong trường hợp không đủ điều kiện được xem xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ có văn bản trả lời lý do không được xem xét cấp thẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp có doanh nhân đề nghị sử dụng thẻ ABTC khi có đề nghị của Sở Ngoại vụ.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cung cấp thông tin, các cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về Sở Ngoại vụ, để Sở tổng hợp tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hồ sơ do Sở Ngoại vụ trình và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét duyệt văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC, hồ sơ được chuyển trả cho Sở Ngoại vụ để tiếp tục hướng dẫn cho doanh nhân liên hệ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh-Bộ Công an để được xét cấp thẻ.

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm định kỳ hàng năm (hạn cuối vào ngày 31 tháng 12 hàng năm) phải báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc doanh nghiệp mình gồm các nội dung (theo mẫu) ban hành kèm theo Quy định này. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cũng như các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. Trường hợp doanh nghiệp không báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn xem như doanh nghiệp vi phạm Quy định và các doanh nhân trong doanh nghiệp sẽ được các cơ quan nêu tại Điều 4, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và thông báo đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh về việc thẻ ABTC không còn giá trị sử dụng.

2. Đối với doanh nhân của doanh nghiệp đã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ hoặc đã nghỉ việc, doanh nghiệp phải có trách nhiệm giữ lại thẻ và báo cáo ngay với các cơ quan được nêu tại Điều 4, nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin phép cho sử dụng thẻ ABTC để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thẻ không còn giá trị sử dụng, liên hệ và nộp lại thẻ đã cấp cho doanh nhân để Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an quản lý.

3. Đối với trường hợp doanh nghiệp bị phát hiện giới thiệu không đúng người của doanh nghiệp hoặc người của doanh nghiệp nhưng không đúng tiêu chí, điều kiện xét cho phép sử dụng thẻ ABTC, thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và những doanh nhân được đề nghị cho phép sử dụng thẻ của doanh nghiệp sẽ được các cơ quan nêu tại Điều 4, nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin phép cho sử dụng thẻ ABTC trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và thông báo đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh về việc thẻ ABTC không còn giá trị sử dụng và chịu những chế tài khác của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

1. Thủ trưởng các cơ quan quy định tại Điều 4 và 5 của Quy định này có trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến tham gia liên quan đến việc xin phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra ách tắc, nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin phải nhanh chóng, đúng thời gian quy định.

3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Thủ trưởng các sở, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

 

Mẫu tờ khai xin phép sử dụng thẻ ABTC

TÊN CƠ QUAN/
DOANH NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:................

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.

1. Họ và tên:........................................................ Nam/ Nữ:......................................

2. Ngày tháng năm sinh:.........../.........../....... Tại:..................................................

3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................

4. Hộ chiếu số:........................................... Loại:....................................................

Cấp ngày:........................... Giá trị đến ngày:......................... Nơi cấp:...........................

5. Tên cơ quan/ Doanh nghiệp:.................................................................................

Địa chỉ:.................................................................Điện thoại:.......................................

6. Chức vụ:................................................. Nghề nghiệp:.........................................

7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp số:............................... Ngày:............................ Do.....................................cấp.

Nghề nghiệp kinh doanh:............................................................................................

Đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC đến nước:..........................................

.........................................................................................................................................

Mục đích:........................................................................................................................

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết./.

 

Xác nhận
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Kon Tum, ngày........tháng........năm.......
Người đề nghị ký và ghi rõ họ tên

(Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý người đề nghị, xét cho phép sử dụng thẻ ABTC xác nhận lời khai trên là đúng ngày...... tháng...... năm.......).

 

MẪU: Báo cáo tình hình sử dụng thẻ doanh nhân ABTC

TÊN CƠ QUAN/
DOANH NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:................
Về việc báo cáo tình hình sử dụng thẻ doanh nhân ABTC.

Kon Tum, ngày………tháng………năm 20…

 

Kính gửi: Sở Ngoại vụ

Thực hiện theo yêu cầu tại Điều 7 Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Kon Tum ban hành kèm Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Kon Tum, Công ty (tên đầy đủ bằng tiếng Việt)……………, (địa chỉ: …………., điện thoại:…….; fax:…….; Số Giấy ĐKKD (hoặc giấy Chứng nhận đầu tư): …………; cấp ngày:………………..; nơi cấp:……….; Mã số thuế: ……….), xin báo cáo tình hình sử dụng thẻ doanh nhân ABTC của những người có tên trong danh sách đính kèm.

Chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo và cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu......

Đại diện theo pháp luật của DN

 

DANH SÁCH DOANH NHÂN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THẺ ABTC

(Kèm theo Công văn số         /CV, ngày      tháng      năm của Công ty)

STT

Họ và tên

Số thẻ ABTC, ngày cấp

Chức vụ khi đăng ký

Chức vụ hiện tại

Những nước đã đến và thời gian lưu trú

Mục đích chuyến đi

Số lần đã đi

Đã chuyển công tác đơn vị khác (nếu có; ghi rõ tên đơn vị mới)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện theo pháp luật của DN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/12/2010
Ngày hiệu lực 23/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2010/QĐ-UBND cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Kon Tum


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Kon Tum
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Trần Quang Vinh
Ngày ban hành 13/12/2010
Ngày hiệu lực 23/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 43/2010/QĐ-UBND cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2010/QĐ-UBND cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Kon Tum