Quyết định 530/QĐ-BTP

Quyết định 530/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 530/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Bồi thường nhà nước


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm v ụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-BTP ngày 05/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước;

Căn cứ Quyết định 197/QĐ-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Báo cáo số 15/BC-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2014 của Cục Bồi thường nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục CNTT (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử);
- Báo Pháp luật Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 530 /QĐ-BTP ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước.

- Bảo đảm tính khả thi của cơ chế bồi thường nhà nước trong cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường, đặc biệt là trong hoạt động tố tụng hình sự.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2014, bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả.

- Thể hiện đầy đủ và đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và ngành Tư pháp năm 2014 tại Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2014; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai toàn quốc công tác tư pháp năm 2014.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với các nhiệm vụ theo hướng xác định rõ nội dung, thời gian, phạm vi, tiến độ thực hiện, trú trọng việc khắc phục các hạn chế của những năm trước đây, nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức; bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các đơn vị thuộc Cục và công chức, viên chức trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn.

- Thời gian trình ký: Quý II/2014.

2. Thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi cả nước

2.1. Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bồi thường; cung cấp thông tin và giải đáp vướng mắc pháp luật về bồi thường nhà nước

a) Xây dựng “Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước”;

b) Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước, giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án trên phạm vi cả nước;

c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp;

d) Tập huấn, triển khai các văn bản ban hành trong năm 2013, 2014: TTLT số 04/2014/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ; TTLT số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng; TTLT hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-BTP ngày 8/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho các đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự.

đ) Cập nhật, duy trì Trang thông tin về Bồi thường nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

2.2. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước; khảo sát nhu cầu hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường và những vướng mắc trong quá trình thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

2.3. Kiểm tra, theo dõi định kỳ, đột xuất hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết bồi thường

a) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải quyết bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính, thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước;

b) Theo dõi định kỳ, đột xuất việc giải quyết bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính và thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2.4. Áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong Ngành Tư pháp.

2.5. Tổ chức hội nghị, tọa đàm, tập huấn

a) Tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường, các vi phạm, nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước;

b) Tổ chức tọa đàm giải đáp vướng mắc về thực hiện pháp luật về Luật TNBTCNN trên phạm vi cả nước;

3. Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước

3.1. Tổ chức họp liên ngành với các cơ quan trung ương, địa phương để xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

3.2. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc hoàn thiện cơ chế sử dụng kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3.3. Phối hợp thực hiện công tác BTNN giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án dân sự liên quan đến công tác bồi thường nhà nước;

b) Tổ chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước giữa các cơ quan thuộc Bộ.

4. Một số nhiệm vụ khác

4.1. Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc liên quan đến công tác bồi thường nhà nước được dư luận xã hội, báo chí phản ánh.

4.2. Xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2014 theo yêu cầu của Quốc Hôi, Ủy ban thường vụ Quốc Hội và thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo (định kỳ, đột xuất), sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bồi thường nhà nước.

4.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bồi thường nhà nước tại Bộ.

4.4. Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Cục Bồi thường nhà nước.

4.5. Rà soát, thống kê, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước nhằm góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ công tác đề ra trong Kế hoạch này.

2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Bồi thường nhà nước trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Lãnh đạo Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch; tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động được giao; thường xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác, có đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách đầy đủ và nghiêm túc theo quy định.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí cấp kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 530/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu530/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 530/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 530/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Bồi thường nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 530/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Bồi thường nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu530/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 530/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Bồi thường nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 530/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Bồi thường nhà nước

         • 11/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực