Quyết định 530A/QĐ-HQLC

Quyết định 530A/QĐ-HQLC về bổ sung quy trình tác nghiệp năm 2012 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 do Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 530A/QĐ-HQLC năm 2013 bổ sung quy trình tác nghiệp năm 2012


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 530A/QĐ-HQLC

Lào Cai, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP NĂM 2012 THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2011 của Tổng cục Hải quan v/v phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 của TCHQ và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HQLC ngày 11 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-HQLC ngày 30/7/2012 v/v ban hành Quy trình, quy định áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bổ sung Quy trình tác nghiệp năm 2012 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Gồm: Quy trình đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (QT-HQLC-38).

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục có nhiệm vụ phổ biến, triển khai áp dụng các Quy trình tác nghiệp sửa đổi năm 2012 theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo ISO, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (thay báo cáo);
- Trung tâm CN phù hợp TC (QUACERT);
- Lưu: VT, Ban ISO.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 530A/QĐ-HQLC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu530A/QĐ-HQLC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2012
Ngày hiệu lực12/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 530A/QĐ-HQLC

Lược đồ Quyết định 530A/QĐ-HQLC năm 2013 bổ sung quy trình tác nghiệp năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 530A/QĐ-HQLC năm 2013 bổ sung quy trình tác nghiệp năm 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu530A/QĐ-HQLC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Khánh Quang
        Ngày ban hành12/12/2012
        Ngày hiệu lực12/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 530A/QĐ-HQLC năm 2013 bổ sung quy trình tác nghiệp năm 2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 530A/QĐ-HQLC năm 2013 bổ sung quy trình tác nghiệp năm 2012

            • 12/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực