Quyết định 532/QĐ-UBND

Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 532/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh về phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1502/TTr-STC ngày 17/8/2015; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 575/STP-KSTTHC ngày 19/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (kèm theo danh mục và nội dung cụ th của từng thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Ki
m soát TTHC (BTP);
- Nh
ư điều 3 (t/h);
- Lưu VT-NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục TTHC mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính: 09 thủ tục

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vc quản lý Ngân sách (02 thủ tục)

01

Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách

02

Cấp lại mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách

II

Lĩnh vực Công sản - Giá (06 thủ tục)

01

Thm định Phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

02

Thm định Phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước

03

Trình tự, thủ tục điều chuyn tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

04

Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại các quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

05

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

06

Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền s dng đất

III

Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo tài chính (01 thủ tục)

01

Tiếp công dân trong lĩnh vực Tài chính

B. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Chính: (12 thủ tục)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I

Lĩnh vực Quản lý Ngân sách: (01 thủ tục)

1

 

Hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

- Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 91/2002/TT-BTC ngày 11/10/2002 của Bộ Tài chính

II

Lĩnh vực Công sản - Giá: (01 thủ tục)

01

 

Kê khai giá cước vận tải bng ô tô

- Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012

- Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ

III

Lĩnh vực đầu tư (03 thủ tục)

01

 

Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

- Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính

02

 

Cấp mã số dự án

- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

03

 

Cấp lại mã số dự án

- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

IV

Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo Tài chính (03 thủ tục)

01

 

Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết

- Luật Tố cáo năm 2011

- Luật Khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ -Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Tổng thanh tra Chính phủ;

02

 

Giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

- Luật khiếu nại năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ

- Thông tư số 49/2011/TT-BTC ngày 21/4/2011 của Bộ Tài chính;

03

 

Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

- Luật Tố cáo năm 2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Tổng thanh tra Chính phủ;

V

Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: (04 thủ tục)

01

 

Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

- Nghị định số 71/2013/NĐ-CP , ngày 11/07/2013 ca Chính phủ;

- Thông tư số 220/2013/TT-BTC , ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2014/TT-BTC , ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;

02

 

Thẩm định và trình phê duyệt việc trích lập và s dụng các quỹ của Công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

- Ngh định số 71/2013/NĐ-CP , ngày 11/07/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 220/2013/TT-BTC , ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2014/TT-BTC , ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

03

 

Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

- Nghị định số 61/2013/NĐ-CP , ngày 25/06/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 158/2013/TT-BTC , ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính.

04

 

Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hằng năm cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

- Ngh định số 71/2013/NĐ-CP , ngày 11/07/2013 của Chính phủ;

- Ngh định số 61/2013/NĐ-CP , ngày 25/06/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 158/2013/TT-BTC , ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 220/2013/TT-BTC , ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2014/TT-BTC , ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính

C. Danh mục TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính: 08 thủ tục

STT

S hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ, hủy b TTHC

I

Lĩnh vực Công sản - Giá (04 thủ tục)

01

 

Xác định đơn giá thuê đất cho các t chức được Nhà nước cho thuê đất

Đã chuyển về Cơ quan Thuế xử lý từ 01/07/2014 tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy đnh về thu tiền thuê đất, thuê mt nước

02

 

Thẩm định và trình phê duyệt phương án giá về trợ giá, trợ cước

Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ

03

 

Thẩm định Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái đnh cư

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ

04

 

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái đnh cư

II

Lĩnh vc Khiếu ni tố cáo Tài chính (02 thủ tc)

01

 

Các kiến nghị, đ xut hướng xử lý hướng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Không đúng TTHC

02

 

Thanh tra các đơn vị thụ hưởng NS Nhà nước và các đơn v kinh tế khác hàng năm

Không đúng TTHC

III

Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp (02 thủ tục)

01

 

Thẩm định dự toán chi phí và quyết toán chi phí cổ phần hóa doanh nghip

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

02

 

Xác định vn nhà nước tại thời điểm đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 ca Chính phủ.

Tổng cộng:

- TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung: 21 thủ tục

- TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ: 08 thủ tục.

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu532/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 532/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 532/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 532/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu532/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýLại Xuân Lâm
       Ngày ban hành21/09/2015
       Ngày hiệu lực21/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 532/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 532/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Kon Tum