Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH

Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH 2017 Kế hoạch thực hiện 99/NQ-CP kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5329/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần th5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện th chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết s 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT:
- BCS
Đảng Bộ: Đng y Bộ NN&PTNT;
-
Đảng ủy Khối CS Btại TP.HCM:
- Côn
g đoàn Ngành NN&PTNT;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Văn phò
ng BCS Đảng Bộ;
- Lưu: VT. KH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5329/QĐ-BNN-KH ngày 21/12/2017)

Ngày 03/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP vChương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (viết tắt là Nghị quyết số 11-NQ/TW). Đthực hiện các Nghị quyết của Đng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch hành động với các nội dung, nhiệm vụ ch yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 99/NQ-CP.

2. Xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thgiao cho các đơn vị để tập trung chđạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết này gn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển ngành 5 năm (2016 - 2020) đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

3. Kế hoạch hành động là căn cứ đcác cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các SNông nghiệp và PTNT theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng Chương trình/Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm góp phần thực hiện thắng li các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong ngành Nông nghiệp và PTNT.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chương trình/Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị ln thứ 4 BCH Trung ương Đng Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 654/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2017): số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 v htrợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 2484/QĐ-BNN-QLDN ngày 20/6/2016); số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 737/QĐ-BNN-QLDN ngày 14/3/2017) và các Nghị quyết, chương trình hành động có liên quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong ngành; phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách thu hút doanh nghiệp thuộc mọi thành phn kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết hình thành các vùng, khu nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh đầu tư phát triển các địa bàn có nhiều khó khăn, nhất là miền núi, biên gii, hi đảo. Định k t chc đi thoại với doanh nghiệp đtháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành; tăng cường thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế Hải quan quốc gia một cửa - một điểm dừng.

2. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thống nht nhận thc về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nâng cao nhận thức và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong ngành Nông nghiệp và PTNT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành.

Thtrưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với các tổ chức đng và cấp y tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW. Nghị quyết số 99/NQ-CP trong toàn thcán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản .

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nông nghiệp

Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, ngành theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017; thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 và văn bn số 911/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 và Nghị định s 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 trên cơ sở Phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả đã được kiểm chứng; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; chuyn mạnh t sn xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn. Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các hp tác xã nông nghiệp, trang trại. Sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020.

Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa Xll và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết. Triển khai thực hiện chuyn đi đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo danh mục và phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dự báo về sản lượng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

4. Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và vận hành thông suốt các loại hình thị trường trong nông nghiệp

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 26/NQ-TW (khóa X) của BCH Trung ương Đảng và Kết luận số 97-KL/TW ngày 09/5/2014 của Bộ Chính trị; hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là đổi mới và hoàn thiện thchế, chính sách đất đai, tín dụng, thương mại, thuế và chính sách thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và xây dựng, hoàn thiện pháp luật thúc đẩy phát triển thị trường sơ cấp, thứ cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường cho thuê đất nông nghiệp: tạo điều kiện để tích tụ, tập trung đất đai, phát huy nguồn lực đất đai cho sn xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao; tạo điều kiện thuận li cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai đthực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Phi hợp vi Bộ Tài chính hoàn thiện thể chế chính sách phát triển thị trường bo him trong nông nghiệp.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan hoàn thiện chính sách tín dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chui giá trị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phát triển mạnh mẽ và đng bộ thị trường, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kthuật quốc gia và tiêu chun quốc gia phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng và an toàn thực phẩm; hài hòa hóa tiêu chuẩn khu vực, quốc tế để thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khu.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu qugiáo dục đại học; nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Xây dựng, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án nhằm mục tiêu đa dạng hóa, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản (Đề án nâng cao năng lực chế biến nông sản xuất khẩu; Đề án nông nghiệp hữu cơ; Đề án hệ sinh thái khi nghiệp trong nông nghiệp; Đề án tham tán thương mại nông nghiệp). Thực hiện Chương trình xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam. Hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong xây dựng phát triển thương hiệu, gn với chỉ dn địa lý, quảng bá sản phẩm; chú trọng phát triển các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, các kênh phân phối, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nông sản.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và khuyến khích tiêu dùng nội địa; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng hình ảnh sản phẩm thông qua chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phm và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

5. Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế và nhu cầu thị trường; kết hợp quy hoạch ngành, vùng, lãnh thổ với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị đxây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch đầu tư.

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm, môi trường, thông tin, truyền thông... trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tổ chức hướng dẫn, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để gim nghèo trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với gim nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015.

Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho xuất khẩu và tiêu thụ hàng nông sn. Giải quyết tốt hơn những bức xúc của xã hội về vấn đề an toàn thực phm, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện thể chế, bộ máy, nâng cao năng lực tham mưu phòng chng thiên tai từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch phòng chng thiên tai các cấp; áp dụng công nghệ hiện đại trong dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai.

Đổi mới và sdụng công nghệ tiên tiến tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí đầu vào cho sản xuất; tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác bảo vệ, sdụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lợi, tài nguyên đất, nước, rừng, biển...

Phát triển nông nghiệp bền vững gắn kết và thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế, khu kinh tế, kinh tế biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phát triển kinh tế biển gn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện Chiến lược Bin Việt Nam. Trin khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ và bảo vệ ngư dân đánh bt hải sản xa bờ.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả diện tích rừng và Quỹ đất rừng hiện có. Chấp hành nghiêm chỉ đạo về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là chtrương đóng cửa rừng tự nhiên theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Nghị quyết s71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính và chỉ đạo của Thtướng Chính phủ.

Phối hợp quản lý tốt nguồn nước của các lưu vực sông và hệ thống thủy lợi bo đảm các quá trình khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các hchứa, tiết kiệm nước. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước, bảo đảm cân bằng sinh thái, giữ gìn đa dạng sinh học các vùng nước nội địa ở mức độ cao.

6. Hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW (khóa X) về chtrương, chính sách lớn đnền kinh tế phát triển nhanh, bền vững sau khi gia nhập WTO; số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s06-NQ/TW (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, givững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; các chủ trương, chính sách đối ngoại và chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, các kế hoạch, chương trình hành động về hội nhập quốc tế.

Hướng dn và giám sát thực hiện các cam kết quốc tế về nông nghiệp; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế của ngành.

7. Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/W của BCH Trung ương Đng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức triển khai Kế hoạch hành động của Bộ (Quyết định 2779/QĐ-BNN-KH ngày 06/7/2016) thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ phát trin kinh tế với bảo đm quốc phòng, an ninh trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; phối hợp xây dựng các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gn với phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản, nhất là ở các địa bàn trọng yếu, dọc biên giới, trên bin và hải đảo. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Ban Chỉ đạo Trung ương về Khu vực phòng th; làm tốt công tác kết hợp xây dựng và phát triển ngành với củng cquốc phòng, an ninh trên địa bàn dân cư và trong các khu kinh tế - quốc phòng.

Thực hiện tốt các chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến quốc phòng - an ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, trong Chương trình MTQC xây dựng nông thôn mới và các Chương trình mục tiêu do Bộ Nông nghiệp và PTNT làm chủ chương trình.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, toàn toàn thông tin, nhất là thông tin mạng.

8. Nâng cao năng lực xây dựng và thc thi thể chế

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tng th ci cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015: tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bthủ tục hành chính để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/10/2017. Thực hiện Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác qun lý, giám sát và tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí. Đến năm 2020 phấn đấu có 100% dịch vụ công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 3 và một số dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân và doanh nghiệp thực hiện ở mức độ 4.

Hoàn thành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hàng năm và 5 năm 2016 - 2020: Chủ trì xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội thông qua các Dự án: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi; hoàn thành xây dựng và trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn các Luật đã được Quốc hội thông qua hoặc sửa đi.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, ngành đnăng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp công tác; thường xuyên nắm bt thông tin, chủ động, kịp thời đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan đến ngành, phối hợp xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh và những vn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng qun trị. Tng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Kế hoạch hành động này để xây dựng kế hoạch c thvà triển khai thực hiện.

2. Định kỳ 6 tháng và cuối năm các đơn vị tiến hành rà soát, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch) kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên nhân. Báo cáo gửi qua đường công văn và qua hộp thư điện t: longtg.[email protected] trước ngày 20/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 20/12 (đối với báo cáo năm) đtổng hợp báo cáo Chính phủ.

3. Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan liên quan theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động này.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)./.

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5329/QĐ-BNN-KH ngày 21/12/2017)

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

I. Tổ chức nghiên cu, quán triệt thống nhất nhận thc về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1.

Nghiên cứu quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW. Nghị quyết số 99/NQ-CP trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Các đơn vị thuộc Bộ: các Sở Nông nghiệp và PTNT

Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT tại TP. Hồ Chí Minh

Theo Kế hoạch của các đơn vị

2.

Truyền thông nhm tạo sự đồng thuận trong Bộ, ngành để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch hành động đề ra

Văn phòng Bộ

Báo Nông nghiệp Việt Nam; các cơ quan liên quan

Thường xuyên

II. Triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nn kinh tế và cải thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quốc gia

3.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của Bộ (Quyết định số 654/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2017) thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW (khóa XII)

Các đơn vị được giao tại Quyết đnh số 654/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2017

Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ theo dõi kết quả thực hiện

Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Chính phủ

4.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016

Các Tổng cục, Cục, Vụ được phân công

Vụ Qun lý doanh nghiệp

Hàng tháng báo cáo Chính phủ

5

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Trung tâm Tin học và Thống kê

Các Vụ: TCCB, Tài chính, KHCN và MT

Thường xuyên

III. Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nông nghiệp

6.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực: cơ cấu lại đầu tư để tập trung vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Vụ Kế hoạch

Cục QLXDCT: các Tổng cục, Cục, Vụ; các Sở Nông nghiệp và PTNT

2017 - 2020

7.

Sắp xếp và thoái vốn tại các DNNN theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Các doanh nghiệp thuộc Bộ; các địa phương, các công ty nông, lâm nghiệp

Theo chỉ đạo của TTgCP

8.

Thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Tập đoàn CN Cao su VN, các Tổng công ty

Vụ Quản lý doanh nghiệp

2018

9.

Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng, miền, sản phẩm, ngành hàng

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các Tổng cục, Cục; các Sở NN và PTNT

2017 - 2020

10.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020.

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các Tổng cục, các Cục, Vụ Kế hoạch

2018

11.

Trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Vụ Pháp chế; các Bộ, ngành liên quan

Quý IV/2017

12.

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo quan điểm, định hướng của BCH Trung ương Đảng lại Nghị quyết số

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Vụ: KHCN và MT, Tài chính; các đơn vị liên quan

2018

VI. Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và vận hành thông suốt các loại hình thị trường trong nông nghiệp, tạo môi trường và động lực cho phát triển ngành

13.

Hoàn thành sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng nông nghiệp xuất, nhập khẩu theo hướng thống nhất một đầu mối

Các Tổng cục, Cục chuyên ngành

Vụ Pháp chế, Vụ Quản lý doanh nghiệp

Quý IV/2017-Quý I/2018

14.

Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các vụ: Tài chính, Kế hoạch

Quý IV/2017

15.

Hoàn thành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC

Vụ Khoa học Công nghệ và MT

Các Vụ: Tài chính, Kế hoạch

Quý IV/2017

16.

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dự báo về sản lượng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN, NT

Cục CB và PTTT nông sản; Trung tâm TH và TK; Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

Quý II/2018

17.

Xây dựng, triển khai các chương trình, đề án nhằm mục tiêu đa dạng hóa, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản

Cục chế biến và PT TT nông sản

Trung tâm XTTM NN: các Sở NN và PTNT

2018

VI. Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

18.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới: chủ trì hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Văn phòng ĐP NTM Trung ương

Vụ Kế hoạch: các đơn vị có liên quan

2016-2020

19.

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững: hỗ trợ phát triển sản xuất trong CT MTTQ giảm nghèo bền vững

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Các Sở Nông nghiệp và PTNT

Theo tiến độ các dự án

20.

Nâng cao hiệu ququản lý, khai thác các công trình thủy lợi; nâng cấp sở hạ tầng NLTS

Tổng cục Thủy lợi

Cục QLXDCT; các Tổng cục, Cục

Theo các Chương trình, Đề án, Dự án

21.

Quản lý đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng

Tng cục Lâm nghiệp

Vụ Quản lý doanh nghiệp: các địa phương có liên quan

Theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 của Quốc hội

22.

Nâng cao hiệu quả, nhân rộng thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tổng cục Lâm nghiệp

Các đơn vị liên quan; các Sở NN và PTNT

Theo các NĐ: số 99/2010/NĐ-CP số 147/2016/NĐ-CP

VI. Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh

23.

Hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH ngày 09/11/2015

Các Tổng cục, Cục; các Sở NN và PTNT

Vụ Kế hoạch

Theo Quyết định 2779/QĐ-BNN-KH ngày 06/7/2016

24.

Kết hợp kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành

Vụ KH; các Tổng Cục; Cục Vụ

Các Sở NN và PTNT; các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm, 5 năm và trong các quy hoạch

25.

Xử lý các vụ việc phát sinh trên biển và hợp tác khai thác, chế biến hải sản; hài hòa hóa các quy phạm với các tiêu chuẩn quốc tế khác

Tổng cục Thủy sản

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các địa phương

Quý IV/2017 - 2018

VII. Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi thể chế

26.

Xây dựng nn hành chính hiện đại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Vụ TCCB, Văn phòng Bộ

Vụ TCCB: Văn phòng Thường trực CCHC B

Theo kế hoạch hàng năm

27.

Sa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bthủ tục hành chính phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành Cơ sở dliệu quốc gia về dân cư

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ: Văn phòng Thường trực CCHC Bộ

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/10/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5329/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5329/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5329/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH 2017 Kế hoạch thực hiện 99/NQ-CP kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH 2017 Kế hoạch thực hiện 99/NQ-CP kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5329/QĐ-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH 2017 Kế hoạch thực hiện 99/NQ-CP kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH 2017 Kế hoạch thực hiện 99/NQ-CP kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực