Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản

Nội dung toàn văn Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHIÊN BẢN 1.0 TẠI TỔNG CỤC THỦY SẢN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn c Quyết định s 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức ca Tng cục Thủy sn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định s 5378/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kiến trúc Chính ph điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Phiên bản 1.0;

Căn cứ Quyết định số 5753/QĐ-ĐNN-KHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện t của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Phiên bản 1.0;

Theo đề ngh của Vụ trưởng V Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 lại Tng cục Thủy sản.

Điều 2. Th trưởng các đơn vi trực thuộc Tổng cục Thy sn có trách nhiệm chủ đng trin khai thực hiện theo Kế hoạch được phân công.

VKhoa học công nghệ và Hợp Lác quốc tế có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tng hợp báo cáo Tng cục tình hình thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Lãnh đạo TCTS;
- Vụ KHCN&MT (p/h);
- Trung tâm Tin học và Thống kê (p/h);
- Lưu: VT, KHCN&HTQT (15 bản).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Luân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHIÊN BẢN 1.0 TẠI TỔNG CỤC THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 02/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hp

Thi gian thực hiện

Khái toán kinh phí

(tr.đồng)

I

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT)

1

Trang bị phần mềm diệt virus bản quyền cho toàn bộ máy tính tại Tổng cục Thủy sản.

Trang bị phần mềm diệt virus cho toàn bộ máy tính của Tổng cục Thủy sản nhằm tăng cường khả năng an toàn thông tin.

Phần mềm diệt virus được cài đặt trên toàn bộ các máy tính của Tổng cục Thủy sản.

Văn phòng Tổng cục

Các Vụ thuộc khối văn phòng.

2019- 2020

90

Cục Kiểm ngư; Các Trung tâm thuộc TCTS.

-

2019-2020

-

2

Bổ sung 01 màn hình LED tại phòng họp lớn của TCTS

Trang bị màn hình LED với các tính năng kỹ thuật.

01 màn hình LED tại phòng họp lớn của TCTS.

Văn phòng Tổng cục.

 

2019-2020

1.000

3

Bổ sung 8 máy scan cho các đơn vị thuộc khối văn phòng TCTS

Trang bị cho các đơn vị thuộc khối Văn phòng TCTS

8 máy scan được trang bị tại các đơn vị thuộc khối Văn phòng TCTS.

Văn phòng Tổng cục.

 

2019-2020

120

4

Nâng cấp đường truyền internet dùng chung tại Tổng cục Thủy sản

Nâng cấp băng thông đường truyền internet leased-line tại Tổng cục Thủy sản phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và nhu cầu internet của cán bộ tại Tổng cục Thủy sản

Đường truyền internet được mở rộng băng thông phục vụ hiệu quả xử lý văn phòng điện tử Bộ và TCTS.

Trung tâm Thông tin thủy sản

 

2020

1.200

5

Trang bị thiết bị cân bằng tải và triển khai hệ thống giám sát mạng cho hệ thống mạng tại Tổng cục Thủy sản

Cân bằng tải, tận dụng băng thông của đường truyền internet dự phòng, nâng cao tốc độ truy cập internet và tránh lãng phí đường truyền.

Giám sát hệ thống mạng tại Tổng cục Thủy sản, phòng tránh và thuận tiện trong việc khắc phục, bảo dưỡng hệ thống.

Thiết bị cân bằng tải >= 2 line.

Hệ thống giám sát mạng.

Trung tâm Thông tin thủy sản

 

2019-2020

500

II

Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành

1

Xây dựng và chuyển giao phần mềm CSDL quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thuộc CSDL quốc gia về thủy sản

CSDL tích hợp các thông tin về nuôi trồng thủy sản trên GIS đảm bảo tích hợp với hệ thống CSDL quốc gia về thủy sản.

CSDL tích hợp các thông tin về nuôi trồng thủy sản trên GIS

Trung tâm Thông tin thủy sản

- Vụ Nuôi trồng thủy sản

- Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

2019-2020

2.900*

2

Phát triển phần mềm và áp dụng nguồn gốc (thí điểm) điện tử phục vụ công tác chứng nhận và xác nhận

Hệ thống xác nhận, chứng nhận điện tử công khai, minh bạch, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác

Phần mềm xác nhận, chứng nhận điện tử

Trung tâm Thông tin thủy sản

- Vụ Khai thác thủy sản;

- Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

2019-2020

3.950*

3

Triển khai mở rộng phần mềm và áp dụng nguồn gốc điện tử phục vụ công tác chứng nhận và xác nhận tại 28 tỉnh ven biển

Hệ thống xác nhận chứng nhận được triển khai rộng rãi tại các tỉnh ven biển, hỗ trợ việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu

Hệ thống xác nhận chứng nhận được triển khai rộng rãi tại các tỉnh ven biển

Trung tâm Thông tin thủy sản

 

2020

4.000*

4

Phát triển Hệ thống thông tin quản lý lĩnh vực bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

CSDL tích hợp các thông tin về bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản trên GIS đảm bảo đảm bảo tích hợp với hệ thống CSDL quốc gia về thủy sản.

CSDL tích hợp các thông tin về khai thác thủy sản trên GIS

Trung tâm Thông tin thủy sản

- Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

- Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

2019-2020

Kinh phí Đề án 47 và dự án Điều tra nguồn lợi nội đồng

5

Nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử Tổng cục Thủy sản

Nâng cấp các tính năng xử lý văn bản điện tử.

Phần mềm VPĐT được nâng cấp, ứng dụng trong công tác điều hành.

Văn phòng Tổng cục.

- Trung tâm thông tin thủy sản;

- Vụ Khoa học công nghệ và HTQT.

2019-2020

50

6

Xây dựng các văn bản quản lý kiến trúc Chính phủ điện tử chuyên ngành thủy sản

Ban hành các văn bản quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu, bảo dưỡng-bảo trì ứng dụng CNTT trong kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ tại Tổng cục.

- Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Tổng cục Thủy sản.

- Các văn bản quy định quy chế chia sẻ, tích hợp, khai thác, cập nhật dữ liệu ngành thủy sản.

Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế;

Trung tâm Thông tin thủy sản.

- Vụ Pháp chế Thanh tra;

- Các đơn vị liên quan.

2019-2020

-

III

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

1

Xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản (cá tra, tôm)

Bảo đảm tính minh bạch đối với nguồn gốc sản phẩm nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác quản lý thủy sản trong nước và hợp tác quốc tế lĩnh vực thủy sản.

Phần mềm CSDL truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với cá Tra và Tôm

Trung tâm Thông tin thủy sản.

- Vụ Nuôi trồng thủy sản

2020

4.000*

IV

Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng Công nghệ thông tin

1

Tập huấn về kỹ năng sử dụng CNTT, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc TCTS.

Sử dụng thành thạo CNTT được tập huấn; kỹ năng biên tập tin bài và quản trị website thành thạo.

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tập huấn sử dụng thành thạo các kỹ năng.

Trung tâm Thông tin thủy sản

- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản

2019-2020

50

 

Tổng kinh phí

Từ các đề tài, dự án đã được duyệt

14.850

Đề xuất b sung

3.010

*: nguồn kinh phí đã được phê duyệt từ nguồn khác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2019
Ngày hiệu lực02/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

Lược đồ Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản
        Người kýTrần Đình Luân
        Ngày ban hành02/10/2019
        Ngày hiệu lực02/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử

            • 02/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực