Quyết định 537/QĐ-KL-VP

Quyết định 537/QĐ-KL-VP năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng I do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Quyết định 537/QĐ-KL-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Kiểm lâm đã được thay thế bởi Quyết định 621/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng I và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 537/QĐ-KL-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Kiểm lâm


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 537/QĐ-KL-VP

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KIỂM LÂM VÙNG I

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TCLN ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Cục và Giám đốc Kiểm lâm vùng I,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Kiểm lâm vùng I là đơn vị trực thuộc Cục Kiểm lâm, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Kiểm lâm quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; tổ chức các hoạt động dịch vụ công theo qui định của pháp luật.

2. Kiểm lâm vùng I có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của Kiểm lâm vùng I đặt tại thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.

4. Phạm vi hoạt động của Kiểm lâm vùng I gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là tỉnh): Hà Nam, Nam Định, thành phố Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu cho Cục trưởng Cục Kiểm lâm về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trong phạm vi được phân công:

a) Đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng kế hoạch hàng năm về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; phương án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; công tác giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; công tác quản lý quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy; thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp.

2. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

a) Tổ chức cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trung hạn và ngắn hạn;

b) Kiểm tra các hoạt động về phòng cháy, chữa cháy rừng;

c) Phối hợp và hỗ trợ các Chi cục Kiểm lâm và cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; ứng trực tại các khu vực trọng điểm quốc gia và tham gia chữa cháy rừng đối với những đám cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương.

3. Về thanh tra, kiểm tra:

a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

b) Tham gia các hoạt động nghiệp vụ chống tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát lâm sản và thi hành công vụ của lực lượng Kiểm lâm theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Kiểm lâm và chủ rừng trong vùng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng.

5. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế theo chương trình, kế hoạch của Cục Kiểm lâm.

6. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, quản lý động vật, thực vật hoang dã.

7. Hoạt động dịch vụ

a) Tư vấn, xây dựng phương án, dự án, công trình bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

b) Cung ứng các loại công cụ, trang thiết bị chuyên dùng về phòng cháy, chữa cháy rừng; sản xuất, cung ứng giống các loài động vật, thực vật rừng theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái.

8. Quản lý tài chính, tài sản được giao; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải cách hành chính, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

9. Quản lý cán bộ, công chức và người lao động; thực hiện chế độ lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành của nhà nước.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Kiểm lâm vùng I có Giám đốc và tối đa không quá 03 Phó giám đốc giúp việc.

Giám đốc điều hành hoạt động chung của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của đơn vị.

Phó giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Bộ máy làm việc

a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng;

b) Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ;

c) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

d) Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;

đ) Tổ chức dịch vụ công.

3. Công chức của Kiểm lâm vùng I chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức quy định tại Khoản 2 Điều này có cấp Trưởng và tối đa không quá 02 cấp Phó do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp cán bộ của Cục Kiểm lâm.

Giám đốc Kiểm lâm vùng I quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý và bổ nhiệm, cán bộ theo phân cấp của Cục; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đơn vị.

Điều 4. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các Quyết định trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng I.

2. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Kiểm lâm vùng I, Trưởng các phòng của Cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Tổng cục lâm nghiệp;
- Chi Cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP

PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CỤC
Nguyễn Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 537/QĐ-KL-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu537/QĐ-KL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực27/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 537/QĐ-KL-VP

Lược đồ Quyết định 537/QĐ-KL-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Kiểm lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 537/QĐ-KL-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Kiểm lâm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu537/QĐ-KL-VP
       Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
       Người kýNguyễn Văn Cương
       Ngày ban hành27/04/2010
       Ngày hiệu lực27/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 537/QĐ-KL-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Kiểm lâm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 537/QĐ-KL-VP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Kiểm lâm